Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98705
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Čepienė, Rasa
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: 4-6 metų vaikų istorinis raštingumas
Other Title: Historical literacy of 4- to 6-year-old children
Extent: 100 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Istorinis raštingumas;Historical literacy;Ugdymo komponentai;Components of education;Istorinio raštingumo komponentai;Skills of historical literacy
Abstract: Tyrimo problema. Mūsų ugdymo programose šeimos ir artimosios aplinkos pažinimas nurodomas kaip pirmojo mokyklos lygmens turinio dalys, o Anglijos, Australijos ugdymo programos gebėjimą suvokti reikšmingus savo vietovės objektus įvykius ir asmenis nurodo kaip reikalavimą 5–7 metų vaikams. Tai rodo, kad 7–8 metų Lietuvos mokinių pasiekimų reikalavimai dvejais metais atsilieka nuo užsienio šalių pradinukams keliamų reikalavimų. Suvokiant, kad istorinio raštingumo ugdymo vėlavimas nėra tikslingas bei siekiant panaikinti atotrūkį nuo pasaulinių tendencijų istorinio raštingumo ugdymo srityje, labai svarbu tobulinti šalies ikimokyklinio ugdymo strategiją, kad ikimokyklinio ugdymo programose atsirastų atskira dalis, kuri apibrėžtų konkrečias istorines žinias ir gebėjimus, siektinus ikimokykliniame amžiuje. Tyrimo tikslas: Atskleisti 4-6 metų vaikų istorinio raštingumo gebėjimus. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti istorinio raštingumo sampratą ir ugdymo komponentus. 2. Susisteminti istorinio raštingumo ugdymo/si būdus ikimokykliniame amžiuje. 3. Atskleisti 4-6 metų vaikų pagrindinių istorinio raštingumo sričių gebėjimus. 4. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir pateikti rekomendacijas istorinio raštingumo plėtojimui. Tyrimo metodai: 1. Pedagoginės, psichologinės mokslinės literatūros istorinio raštingumo klausimais analizė, sisteminimas, apibendrinimas. 2. Natūralus eksperimentas. 3. Tyrimo duomenų kiekybinė ir kokybinė analizė. Tiriamieji: Vilniaus miesto dviejų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 4-6 metų vaikai. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas atliktas su 102 vaikais. Tyrime dalyvavo 34 šešiamečiai, 34 penkiamečiai, 34 keturmečiai vaikai. Tyrimo rezultatai. Mokslinės literatūros nagrinėjimas leido išskirti pagrindinius istorinio raštingumo ugdymo komponentus, susisteminti istorinio raštingumo ugdymo/si būdus ikimokykliniame amžiuje. Buvo ištirti 4-6 metų vaikų istorinio raštingumo gebėjimai ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pateiktos rekomendacijos ankstyvojo istorinio raštingumo plėtojimui Lietuvoje.
The problem of research. Knowledge of family and the closest environment is indicated as a subject for first graders in Lithuania, while the skills to comprehend important local events, objects and personalities are mandatory for 5- to 7-year-old children in the United Kingdom and Australia. Therefore, the skills of Lithuanian 7- to 8-year-old children are lacking behind when compared to other countries. Understanding that the delayed education of historical literacy is not expedient, in order to reverse the backwardness in the education of historical literacy, it is very important to improve the strategy of pre-school education. For this reason, there should be a separate section in the programs of pre-school education in which the specific requirements of historical knowledge and set of skills are defined. The aim of research: To reveal the historical literacy skills of 4- to 6-year-old children. The tasks of research: 1. To analyze the conception of historical literacy and its components of education. 2. To systemize the forms and means of historical literacy education in pre-school education. 3. To reveal the main historical literacy skills of 4- to 6-year-old children. 4. To summarize the results of the research and provide recommendations in order to improve historical literacy. Research methods: 1. The analysis, systemization, and summary of educology and psychology literature concerning historical literacy. 2. Natural experiment. 3. Quantitative and qualitative analysis of research data. Research participants: 4- to 6-year-olds from two different pre-school institutions in Vilnius. Quantitative and qualitative analysis was performed on 102 children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98705
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
rasa_cepiene_md.pdf2.43 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 1, 2021

Download(s)

79
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.