Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98700
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Rudzevičius, Rolandas
Supervisor: Stanys, Vidmantas
Title: Orchidinių (Orchidaceae) augalų dauginimas dalijant protokormą
Other Title: Propagation of orchid plants (Orchidaceae) by dividing protocorm
Extent: 42 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Protokormai;Protocorms;Protokormų dalinimas;Protocorm division;Orchidaceae;Orchidaceae
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiama 2017 – 2019 metais LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus Augalų biotechnologijos laboratorijoje tirtų orchidinių (Orchidaceae) augalų dauginimo dalijant protokormą tyrimo rezultatai. Tyrimo objektas – Aukštoji gegūnė (Dactylorhiza fuchsii Druce); Plačialapė gegūnė (Dactylorhiza majalis Rchb.f.); Raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta O. F. Müll.); Vyriškoji gegužraibė (Orchis mascula L.); Šalmuotoji gegužraibė (Orchis militaris L.); Pievinis plauretis (Gymnadenia conopsea L.). Tyrimo tikslas ir uždaviniai – nustatyti sąlygas kaip padidinti skirtingų orchidinių augalų rūšių išeigą dalijant protokormą in vitro siekiant sukurti prielaidas nykstančioms populiacijoms atstatyti. Iškeltai problemai tirti suformuoti tokie uždaviniai:  Nustatyti orchidinius augalus, kurie geriausiai geba regeneruoti ūglius protokormo pažeidimo vietose  Įvertinti taikytų priemonių efektyvumą. Tyrimo metodai: tyrimams atrinkti ir naudoti pagal dydį vienodi orchidinių augalų protokormai. Kiekvienas jų buvo dalinamas skersai per pusę taip, kad viena fragmento dalis būtų su viršūninio pumpuro užuomazga, o kita su šaknelės pradmenimis. Protokormo puselės buvo sodinamos ant orchidiniams augalams auginti parruoštos agarizuotos maitinamosios terpės in vitro. Tyrimo rezultatai. Protokormo dalijimas dėl pridėtinių ūglių susiformavimo yra efektyvi priemonė siekiant padidinti dauginamų gegūnių išeigą, tačiau jos efektyvumas priklauso nuo augalo rūšies. Gegūnių protokormų skirtingos dalys pasižymi nevienodu morfogenetiniu potencialu. Tirti Gymnadenia ir Orchis genčių augalų protokormai nepasižymi morfogenetiniu potencialu ir pridėtinių ūglių neformuoja.
The master work presents the results of propagation of orchid plants by dividing protocorm. The investigation was carried out in the laboratory of Genetics and biotechnology Institute of Horticulture Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry in 2017– 2019. Research object: Common spotted orchid (Dactylorhiza fuchsii Druce); Western marsh orchid (Dactylorhiza majalis Rchb.f.); Flecked marsh orchid (Dactylorhiza cruenta O. F. Müll.); Early-purple orchid (Orchis mascula L.); Military orchid (Orchis militaris L.); Fragrant orchid (Gymnadenia conopsea L.). Research aim – determine the conditions for increasing the shoots yield of different orchid species by dividing the protocorm in vitro in order to create preconditions for the restoration of endangered populations. Objectives: identify orchid plants that are best able to regenerate de novo shoots at sites affected by protocol damage; assess the effectiveness of the measures taken. Research methods: the protocorms of different orchid species selekted acording size were used for research. Each of them was split in half so that one part of the fragment was with the germ of the shoot apex, and the other with the germ of the initial root. The sides of the protocorm were planted on nutrient media for orchids in vitro. Research results. The division of protocorm due to the formation of overhead shoots is an effective method to increase the shoots yield of the marsh orchid being propagated, but its effectiveness depends on the plant species. The different parts of the marsh orchids protocorms have different morphogenetic potentials. The protocorms of Gymnadenia and Orchis genus have no morphogenetic potential and no shoots are formed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98700
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
rolandas_rudzevicius_md.pdf4.99 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

126
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.