Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98682
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dainauskaitė, Rūta
Supervisor: Gargasas, Audrius
Title: UAB „Granito tarpininkai“ logistikos paslaugų valdymas
Other Title: Management of logistic services provided by JSC “Granito intermediaries“
Extent: 52 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Tarptautinė logistika;Iternational logistics;Klientų aptarnavimas;Customer service;Paslaugų kokybė;Quality of service
Abstract: Tyrimo objektas – UAB ,,Granito tarpininkai“ logistikos paslaugos. Tyrimo tikslas – išanalizavus įmonės UAB ,,Granito tarpininkai“ teikiamų paslaugų valdymo ypatumus, pateikti siūlymus įmonės veiklos tobulinimui. Darbo problema – kaip pagerinti įmonės logistikos paslaugų valdymą, siekiant išlaikyti konkurencingumą rinkoje. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti įmonės UAB ,,Granito tarpininkai“ veiklos ypatumus. 2. Atskleisti logistikos paslaugų valdymo ir jų kokybės vertinimo teorinius aspektus. 3. Ištirti kokia įmonės teikiamų logistinių paslaugų kokybė. 4. Pateikti siūlymus įmonės valdymo veiklos tobulinimui. Tyrimo metodai. Įmonės finansinių duomenų analizė, stebėjimo metodas, anketinė apklausa, mokslinės literatūros analizė. Tyrimo rezultatai. Klientai įmonės teikiamas paslaugas vertina gana palankiai, tačiau augantis klientų poreikis – laiko valdymas. Siekiant patenkinti augančius klientų poreikius įmonėi pateiktas siūlymas diegti informacines sistemas, kurios padėtų valdyti informacijos ir laiko srautus. Tyrimo rezultatai publikuoti mokslinėje konferencijoje ,,Jaunasis mokslininkas 2019“.
Research aim - analyze company’s JSC "Granito intermediaries“ business activities and provide suggestions for improvements. Objectives: 1. To evaluate peculiarities, present in business activities of company JSC “Granito intermediaries“. 2. To reveal theoretical aspects of logistics service management and quality assessment. 3. To investigate the quality of the logistics services provided by the company. 4. To provide suggestions for business improvements. Research methods - analysis of the company's financial data, observational method, questionnaire survey, analysis of scientific literature. Research results. Customers value the services provided by the company quite favorably, but the growing demand of clients is time management. In order to meet the growing needs of customers, the company has been offered a proposal to implement information systems that help manage information and time flows. Research results was publised on scientist conference ,,Jaunasis mokslininkas 2019“.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98682
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
ruta_dainauskaite_md.pdf1.44 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

350
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

138
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.