Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98673
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čepytė, Kornelija
Supervisor: Sutton, David E.
Title: "Food parcels are the gift from our organization": food and social relationships in a Lithuanian NGO
Other Title: „Maisto paketai yra mūsų organizacijos dovana“: maistas ir socialiniai santykiai Lietuvos NVO
Extent: 94 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Parama maistu;Food assistance;Maisto antropologija;Anthropology of food;NVO;NGO;Šiuolaikinis dovanojimas;Contemporary gift-giving
Abstract: Šiuo darbu siekiama pažvelgti į NVO organizuojamos maisto paramos kasdienybę ir ištirti, kaip maistas ir su maistu susijusios praktikos kuria ir daro įtaką santykiams tarp NVO darbuotojų ir paramos gavėjų teigiant, kad įdėmesnis žvilgsnis į maistą ir kasdienį jo davimą ir gavimą gali padėti geriau suprasti paramos santykių prigimtį ir NVO organizuojamos maisto paramos vaidmenį šiuolaikinėse visuomenėse. Tyrimu siekiama atskleisti, (1) kaip maistas apibrėžiamas ir transformuojamas jam tapus paramos forma ir kaip tai formuoja NVO kasdienybę, (2) kaip skirtingose pozicijose esantys dalyviai naudoja ir persvarsto maisto paramą ir kaip tai veikia jų santykius, (3) kaip paramos gavėjo statusas yra nustatomas ir persvarstomas kasdienėse situacijose. Paramos maistu fenomenui analizuoti šiame darbe kombinuojamos maisto antropologijos ir ekonominės antropologijos perspektyvos, konceptualizuojančios maisto paramą ir pagalbą kaip šiuolaikinį dovanojimą. Pirmojoje darbo dalyje apžvelgiama maisto antropologijos literatūra, koncentruojantis į maisto savybes žymėti individualų ir kolektyvinį identitetą, taip pat medijuoti socialinius santykius. Antrojoje dalyje pristatomas ekonominės antropologijos požiūris į maisto paramą, koncentruojantis į dovanos teoriją kaip pagrindą suprasti paramos santykius. Tyrimo tikslui pasiekti etnografinis lauko tyrimas buvo atliktas viename maisto parama užsiimančios organizacijos padalinyje ir labdaros valgykloje. Tyrimo metodai – dalyvaujamasis stebėjimas, pusiau struktūruoti ir nestruktūruoti inteviu, neformalūs pokalbiai, dokumentų analizė. Trečiojoje darbo dalyje pristatoma empirinių duomenų analizė atskleidžia, kaip maistas yra transformuojamas ir persvarstomas jam tapus parama ir kaip jo pobūdis formuoja kasdienes NVO praktikas. Antrojoje analizės dalyje pristatomi ir aptariami įvairūs paramos maisto panaudojimo būdai, atskleidžiant, kaip įvairius paramos maisto tipus vertina ir persvarsto NVO darbuotojai ir gavėjai. Paskutinėje analizės dalyje maistas pristatomas kaip rodiklis paramos reikalingumui nustatyti ir gavėjų vertumui nustatyti bei persvarstyti. Darbo išvadose nurodoma, kad įvairius paramos maisto tipus skirtingai suvokia, vertina ir naudoja tiek gavėjai, tiek NVO darbuotojai ir kad įvairūs paramos maisto panaudojimo būdai formuoja NVO darbuotojų ir gavėjų santykius, kurie dažnai primena dovanojimo santykį.
This research attempts to look into the everyday life of NGO organised food assistance in Lithuania and investigate how food and food-related practices shape and influence relationships between NGO workers and assistance recipients, arguing that the closer consideration of food and its giving and receiving on a level of everyday interactions can help to better understand the nature of food assistance relationships as well as the role of NGO’s organized food assistance in contemporary societies. The research seeks to reveal (1) how is food defined and transformed when it enters the circuit of food assistance and how does it shape everyday life in food assistance NGO, (2) how do differently positioned actors perceive and negotiate food assistance and how does it influences their relationships, (3) how is the status of food assistance recipient assessed and negotiated in everyday situations. To analyze the phenomenon of food assistance this work combines the anthropological perspectives on food and economic anthropology perspective on assistance and aid as contemporary gift-giving. In the first part of the work, the anthropological literature on food is presented and critically discussed with particular focus on food as a marker of individual and collective identity as well as its ability to be both manifestation and mediator of social relationships. In the second part, the economic anthropology perspectives on assistance and aid are presented focusing on the anthropological gift theory as a starting point to understand assistance relationships. In order to accomplish the objective of this work, the ethnographic fieldwork was conducted in the sub-unit and soup kitchen of NGO in Lithuania. The fieldwork, research methodology and limitations are presented in the second part of the work. Research methods include participant observation, semi-structured and unstructured interviews, informal conversations and document analysis. In empirical data analysis presented in the third part of the work reveals, the ways food is transformed and negotiated by the NGO workers when entering the circuit of the food assistance and how the nature of the assistance food shapes the everyday practices. In the second part of the analysis, the different social uses of assistance food are presented and discussed revealing how different types of assistance food are valued, used and negotiated by NGO workers and recipients. Finally, the third part of the analysis looks at food as an indicator of neediness and deservingness of the assistance recipient. The conclusions suggest that different types of assistance food were perceived and valued differently by both recipients and NGO workers and its social uses largely shaped the relationships between NGO workers and recipients which in most cases reassembled gift relationships.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98673
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kornelija_cepyte_md.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

102
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons