Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98671
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Rakauskienė, Raminta
Supervisor: Puzienė, Rūta
Title: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų teisinio reglamentavimo tvarkos ir poreikio analizė
Other Title: Analysis of the Procedure and Need of Legal Regulation of Land Management Formation and Rearrangement Projects
Extent: 52 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Padalijimas;Division;Formavimas ir pertvarkymas;Formation and rearrangement;Žemėtvarka;Land management
Abstract: Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, taip pat anketinės apklausos rezultatai. Tyrimo tikslas – atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo teisinio reglamentavimo tvarkos ir poreikio analizę. Uždaviniai: 1. Atlikti teisės aktų pokyčių kaitos analizę; 2. Atlikti anketinės apklausos rezultatų analizę; 3. Išanalizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų poreikį Kauno rajono pavyzdžiu. Tyrimo metodai: Metodiką sudaro teisės aktų ir anketinės apklausos rezultatų analizė. Duomenys, pasitelkiant MS Excel programą, buvo suskaičiuoti ir pateikti grafiškai. Tyrimo rezultatai: Pirmoje dalyje buvo atlikta teisės aktų kaitos analizė, išanalizuota 5 norminių dokumentų kaita. Antroje dalyje pagal respondentų apklausos rezultatus 38 proc. žemės sklypus norėtų padalinti, 31 proc. norėtų keisti pagrindinę žemės naudojimo. Trečioje dalyje aptariamas projektų rengimo poreikis Kauno r. Išanalizuoti likę laisvos žemės plotai atskirose seniūnijose. Pagrindinės išvados: Atliekant teisės aktų kaitos analizę, daugiausiai keitėsi LR žemės įstatymas (40 kartų) ir mažiausiai LR nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro taisyklės. Anketos rezultatai parodė, kad žemės sklypus norėtų pertvarkyti 35 proc. respondentų. Per 2017 m. buvo parengta 7093 vnt. Formavimo ir pertvarkymo projektų. Nuo 2011 m. iki 2017 m. projektų skaičius išaugo net keturis kartus daugiau nei 2011 m. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų poreikis 2017 m. siekia 26 proc. viso parengtų projektų.
Research object: Legislation of the Republic of Lithuania regulating land plot formation and rearrangement projects, as well as questionnaire survey results. Research aim – to carry out the analysis of the procedure and need of legal regulation of land management formation and rearrangement projects. Objectives: 1.To carry out the analysis of changes in legislation; 2.To carry out the analysis of questionnaire survey results; 3.To analyse the need for land plot formation and rearrangement projects on the basis of the case of Kaunas district. Research methods: The methodology of the Master’s thesis consists of data collection, analysis of legislation and analysis of the questionnaire survey results. Research results: First part, the analysis of legislative changes was carried out, 5 normative documents were anlysis. Most of the changes took place in the Law of the Republic of Lithuania, and it was changed 40 times. Part Two Results: 35proc. the need to restructure land. 38proc. - The plot would like to divide by 31 percent. would like to change the main land use. The third part presents the need for projects in Kaunas district. the largest remaining free land area is -214,40018 ha in Vilkija eldership. Main conclusions: The questionnaire survey also inquired respondents about the ways that they would like their land plots to be rearranged 36. 7093 formation and rearrangement projects were prepared in 2017. From 2011 to 2017 the average number of projects increased even four times in comparison with 2011 and the need for land plot formation and rearrangement projects in 2017 constitutes 26 percent of the total number of completed projects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98671
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
ramintos_rakauskienes_md.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

138
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

30
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.