Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93525
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kazimeranec, Violeta
Supervisor: Galkienė, Alvyra
Title: Pagalbos sprendimų paieška vaikui, turinčiam autizmo sindromą: ikimokyklinio ugdymo pedagogų naratyvas
Other Title: In search for help-decisions for a child with an autism syndrome: a narrative for pre-school development educators
Extent: 91 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Vaikas, turintis ASS;A child, who has ASD;Pagalba vaikui, turinčiam ASS;Help for a child, who has ASD
Abstract: Tyrimo problema. Tenka drąsiai pripažinti, jog realybė neatitinka gražaus Lietuvos švietimo įstatymo „kitokių“ vaikų ugdymo klausimais. Daug pedagogų ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba be specialistų pаgalbos, paramos, tėvų palaikymo, aiškios metodikos. Retkarčiais pedagogus bejėgiškumas priverčia palikti savo darbo vietą vien dėl to, kad jie nesulaukia tinkamos pagalbos ar patarimo. Šiuo tyrimu bandoma išsiaiškinti pedagogų gebėjimą nepasimesti, kai į grupę patenka vaikas, turintis autizmo spektro sutrikimą (toliau ASS); pedagogų teikiamą pagalbą vaikui, įtrаukiant jį į visos grupės ugdymo procesą; pedagogų pagalbos paieškos šaltinių realizavimą ugdymo įstaigoje; turimos pagalbos teikimą ir kokybę. Svarbu įrodyti, kad pedagogai, dirbantys valstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nėra pasirengę priimti vaikų, turinčių ASS. Kyla klausimas, ar esant tokiai situacijai, vertа integruoti vaikus, turinčius ASS, į bendras ugdymo įstaigas, o gal teisingiau tokius vaikus ugdyti specializuotose ugdymo įstaigose su visa reikiama kokybiška pagalba, metodika ir tinkamai tam pаruoštais specialistais, kompetentinga komanda. Tyrimo tikslas: Nustatyti, kokius sprendimus daro ikimokyklinio ugdymo pedagogai, teikdami pagalbą vaikui, turinčiam ASS. Tyrimo uždaviniai: 1. Remiantis moksline literatūra pagrįsti pagalbos vaikui, turinčiam ASS, sampratą. 2. Išsiaiškinti, koks ikimokyklinio ugdymo pedagogo požiūris į vaiką, turintį ASS. 3. Perteikti pedagogų patirtis, išgyvenimus, emocijas, ugdant vaiką, turintį ASS. 4. Pateikti įvairius sprendimo būdus ir jų taikymo galimybes ugdymo procese dirbant su vaiku, turinčiu ASS. 5. Analizuoti pedagogų pagalbos vaikui, turinčiam ASS, sprendimus, vykstant aplinkos pokyčiams trijose rutinos kaitos dimensijose. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės ir pedagoginės literatūros analizė, sisteminimas, apibendrinimas. 2. Duomenų rinkimo metodai: 2.1. Nestruktūruotas interviu su pedagogais. 2.2. Pedagogų dienoraščiai. 3. Duomenų analizės metodas: Kokybinė duomenų analizė, taikant tematinės analizės metodą. Tyrimo dalyviai: ikimokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys su vaikais, turinčiais ASS Tyrimo rezultatai. Tyrime išryškėjo pagrindiniai aspektai: pedagogo kompetencija ir jo gebėjimas dirbti su vaiku, turinčiu ASS; pagalbos sprendimo būdai bei priemonės; aplinkos poveikis. Vaiko stebėjimas – pagrindinis sėkmės šaltinis, suteikiant pagalbą vaikui, turinčiam ASS. Pirma pagalba vaikui, turinčiam ASS – priimti jį tokį, koks jis yra. Raktiniai žodžiai: vaikas, turintis ASS; pagalba vaikui, turinčiam ASS.
Research problem. Sadly, a reality is far from the idylic law of Lithuanian education regarding the development of “unusual” children. A number of educators work in pre-school education institutions without the help of specialists, parental support, or coherent methodology. This research is an attempt to find out the educators’ ability to act professionally when a child, who has an autism spectrum disorder (ASD), joins their group; educators’ help for a child by engaging him or her in the whole process of group development; what are the sources of help for educators that they could use in an education institution; provision of the already attained help and its quality. It is significant to prove that educators, working in state pre-school education institutions, are not prepared to welcome children, who have ASD. The question arises whether it is worth integrating such children, who have ASD, into public institutions, or would it do more justice to help develop such children in specialized development institutions which have all necessary and qualified help, methods and adequately prepared specialists, or a competent team. The aim of the research: to identify what decisions are made by pre-school development educators when they provide help for a child who has ASD. The objectives of the research: 1. To clarify the perception of help for a child, who has ASD, based on scientific literature. 2. To find out the attitudes of a pre-school development educator towards a child, who has ASD. 3. To convey educators’ experiences and emotions while working with a child, who has ASD. 4. To provide various solutions and their application possibilities in the process of development working with a child, who has ASD. 5. To analyze the educators’ decisions providing help for a child, who has ASD, when different changes are taking place in three dimensions of routine adjustment. Methods of the research: 1. Analysis, filing and summary of scientific and educational literature. 2. Data gathering methods: 2.1.Unstructured interview with educators. 2.2.Educators’ diaries. 3. Data analysis method: qualitative data analysis applying topical analysis method. Participants of the research: pre-school development educators, who work with children having ASD. Results of the research. The main aspects came to light during the research: educator’s competence and his or her ability to work with a child, who has ASD; ways and means of a help-decision; impact on the environment. Observation of a child is the main source of success when providing help for a child, who has ASD. The first help for a child, who has ASD, is his or her acceptance as he or she is. Key words: a child, who has ASD; help for a child, who has ASD.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93525
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
violeta_kazimeranec_md.pdf2.13 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

226
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.