Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93404
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Sociologija (S005) / Sociology
Author(s): Pranckevičiūtė, Aušra
Title: Socialinės atskirties etnografija: dienos centro lankytojų patirčių ir kasdienybės analizė
Other Title: Ethnography of social exclusion: analysis of day center visitors experience and daily routine
Extent: 79 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Socialinė atskirtis;Social exclusion;Marginalumas;Bejėgiškumas;Marginality;Powerlessness
Abstract: Tyrimo problema yra formuluojama klausimais: kokios socialinėje atskirtyje gyvenančių žmonių patirtys susiformuoja valstybinėse griežto reglamentavimo institucijose ir liberalaus pobūdžio organizacijose? Kaip asmeninė individų patirtis lemia jų vengimo / prisitaikymo prie institucijos taisyklių strategijas? Kokios simbolinės reikšmės yra suteikiamos tam tikroms vietoms? Tyrimo objektas - Dienos centro lankytojų kasdienybės analizė. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Dienos centro lankytojų patirtis sąveikoje su socialines paslaugas teikiančiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas ir trys dalys: teorinės literatūros apžvalga, metodologinė dalis, kurioje pristatomas tyrimo laukas, ir empirinė dalis, kurioje pristatomi tyrimo duomenys bei jų analizė, išvados ir literatūros bei šaltinių apžvalga. Darbo teorinis pagrindas yra antropologijos ir sociologijos teorinės prieigos. Darbui yra pasitelkiamos miestų ir emocijų antropologijos bei totalinių institucijų teorinės sampratos. Tyrimo metu buvo taikomi etnografiniai tyrimo metodai, tai yra reikšmingiausi etnografinio tyrimo metodai: dalyvaujamasis stebėjimas, stebėjimas, neformalūs pokalbiai ir viso tyrimo metu buvo rašomas etnografinis dienoraštis. Tyrimas atskleidė, kaip socialinėje atskirtyje esantys žmonės savo kasdienėse praktikose nuolat susiduria su institucijų išreiškiamomis normalizavimo, reguliavimo, normatyvinimo apraiškomis. Dabartines nepritekliaus ir išstūmimo iš visuomenės patirtis besilankantieji Dienos centre permąsto lyginimo principu, tai yra praeityje vs dabar, arba pageidaujant per alkoholį ar kitas svaiginamąsas medžiagas panirti į užmarštį.
The problems are formulated as questions: which experiences of socially excluded people are formed in strictly regulated public institutions and liberal organizations? How individuals experiences determines evasion/adaptation to institutional rules strategies? What symbolic meaning are given to certain places? Object of this research - analysis of the everyday routines of the Day Centre visitors. The main purpose of this research - analyse the experiences of Day Centre visitors during the interactions with State Institutions and non - governmental organizations providing social services. The structure of this paper consists of summaries in Lithuanian and English, an introduction, and three parts: review of theoretical literature, methodological part presenting the field of research and empirical part presenting the data of research and the analysis thereof, conclusions and review literature and sources references. The theoretical basis of the thesis is composed of theoretical approaches of anthropology and sociology. Theoretical concepts of urban anthropology and total institutions perspective are used throughout. the thesis. The methods of this work: participant observation, observation and informal conversations were used, also an ethnographic diary was kept throughout the entire research. The research revealed how socially excluded people are constantly confronted with manifestations of institutional normalisation, regulation and standartisation during their everyday practices. Whereas the current experiences of deprivation and exclusion from society of people visiting the Day centre are being reconsidered on a comparison basis, that is, the past vs the present, or if so wished, immersing into oblivion with the help of alcohol or other intoxicating substances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93404
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ausra_pranckeviciute_md.pdf994.31 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

8
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.