Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93376
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Milevičiūtė, Asta
Supervisor: Stankaitis, Romualdas
Title: Socialinė atsakomybė įmonių strateginėje plėtroje
Other Title: Social responsibility as corporate strategic development
Extent: 65 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Socialinė atsakomybė;Social responsibility;Strategija;Strategy;Strateginė plėtra;Strategic development;Įmonių strategija;Corporate strategy;Įmonių socialinė atsakomybė;Corporate social responsibility
Abstract: Šiandieniniame pasaulyje, kuriame vis dažniau yra kalbama apie darnų vystymąsi, konkurencingumą, įmonių reputaciją suinteresuotųjų šalių atžvilgiu, iškyla socialinės atsakomybės įmonėse temos svarba. Auganti visuomenės poreikių kaita tampa ne tik valstybės rūpesčiu, bet ir privataus sektoriaus interesu. Ekonomiškai stipriose šalyse SA iniciatyvos tampa įmonių verslo strategijos dalimi. SA sąvoka visame pasaulyje yra gerai suprantama ir taikoma, tačiau Lietuvoje apie jos svarbą dar tik pradedama kalbėti ir kuriamos pirmosios SA įgyvendinimo iniciatyvos. Remiantis atliktais tyrimais galima teigti, kad Lietuvoje SA principai suprantami gana menkai, o verslo įmonėse vyrauja nuomonė, kad SA yra per daug brangus procesas, kuris neatneša realios naudos. Lietuvos įmonės, diegiančios SA principus, dažniau konkuruoja dėl kokybės, kainų, rečiau dėl konkurencinio pranašumo, todėl šio darbo tikslas ir yra ištirti socialinės atsakomybės diegimo svarbą įmonių strateginėje plėtroje. Ištyrus socialinės atsakomybės diegimo svarbą ir jos teikiamą naudą įmonėms, pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos socialinei atsakomybei skatinti. Empirinio tyrimo rezultatais nustatyta, kad įmonės pastebi SA naudą, susijusią su ilgalaikėmis perspektyvomis, įmonės reputacijos ir teikiamų paslaugų, prekių kokybės gerėjimu, prekės ženklo stiprėjimu, didėjančiu konkurenciniu pranašumu. Rezultatai rodo, kad pagrindiniai veiksniai skatinantys SA diegimą yra susiję su darbuotojų lojalumu ir teigiamu psichologiniu klimatu darbo aplinkoje, gerėjančiais finansiniais rodikliais bei didesniu patrauklumu investuotojams. Apibendrinus tyrimo rezultatus pastebėta, kad įmonės diegiančios SA iniciatyvas atsižvelgia į darbuotojų gerovę į juos investuodami, dėl to gerėja prekių kokybė, paslaugų teikimas ir kūrimas. Daugelis įmonių į savo strategiją įtraukia SA principus, nes yra sukuriamos palankios perspektyvos verslui, gerėja įmonės žinomumas, konkurencingumas rinkoje, didėja įmonės prekės ženklo vertė ir paslaugų bei prekių kokybė.
In today‘s global world, the subject of social responsibility in corporates importance is increasing, since many talks about sustainable development, competitiveness, reputation of companies in relation to stakeholders. The growing changes in society needs isn‘t only a matter of countries, but also matter of private sectors. In economically strong countries SR became a part of corporate business strategy. The concept of SR is well understood around the world, meanwhile in Lithuania SR importance only beginning to arise. The help of study cases shows that guidline of SR in Lithuania are understood little, companies think that SR is expensive process and doesn‘t bring any benefits. Lithuanian companies implement SR frequently to compete for quality or prices and rarely for competitive advantages. Therefore, the purpose of thesis is to research the aim of SR in strategic development of companies. Survey results of the importance of social responsibility implementation and its benefits for companies, suggestions and recommendations promoting SR have been made. The results shows that companies see benefits of SR in terms of long-term prospects, corporate reputation and service delivery, product quality improvement, brand strength, advantage of increasing competitiveness. The results show that the main factors contributing implementation of SR are related to employee loyalty, positive psychological climate in the workplace, improved financial indicators, benifitial for investors. Summarizing results, are noticed that many companies incorporate principles of SR into their strategy, because they create favorable prospects for business, increase company awareness, competitiveness, increase company's brand value and quality of services and goods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93376
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

620
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

824
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons