Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93373
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Belkevič, Danusia
Title: Šešiamečių vaikų artimiausios raidos zonos turinio struktūra produktyvios veiklos metu
Other Title: The stucture of the content of the zone of proximal development in six-year olds’ productive activities
Extent: 111 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Artimiausios raidos zona;Zone of proximal development;Aktualios raidos lygis;Actual level of development
Abstract: Atsižvelgiant į tai, kad kiekvieno vaiko aktualios raidos zonos lygis yra individualus, psichologams bei pedagogams, dirbantiems su vaikais, yra reikalingos priemonės, padedančios numatyti tikslingesnius pagalbos būdus tolimesniam vaikų ugdymui ir lavinimui. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: 1) Teorinėje dalyje pristatyta kultūrinė-istorinė raidos psichologijos samprata ir išsamiai atskleistos pagrindinės darbe naudojamos sąvokos; 2) Metodologinėje dalyje pagrįsta ir aprašyta tyrimo metodika; 3) Trečiojoje dalyje pateikti ir aprašyti konstatuojamojo, mokomojo ir tarpusavio mokymo(si) eksperimentų rezultatai. Tyrimo objektas – priešmokyklinio (6 metų) amžiaus vaikų artimiausios psichinės raidos zonos turinio struktūra naujo produktyvaus veiksmo su objektais įsisavinimo / įsisąmoninimo procese. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aprašyti šešiamečių vaikų artimiausios psichinės raidos zonos turinio struktūrą produktyvios veiklos metu formuojant naują veiksmo su objektu būdą. Tyrimo uždaviniai: 1) įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų aktualios raidos lygį; 2) supažindinti vaikus su nauju objektu ir kompensuoti trūkstamas veiksmų sąlygas; 3) atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų artimiausios raidos zonos turinio struktūrą produktyvios veiklos metu. Atliktas tyrimas atskleidė, kad vaikų aktualios raidos lygis yra skirtingas, užduoties atlikimui kiekvienam reikėjo skirtingo laiko ir nevienodos suaugusiojo pagalbos. Paaiškėjo, kad užduotis, skirta gebėjimui mokytis ir imlumui pagalbai nustatyti, tiksliausiai prognozuoja ir artimiausios vaikų raidos zonos lygį. Vaikų tarpusavio mokymo(si) eksperimentas atskleidė, kad visų šešių tyrimo dalyvių artimiausios raidos zonos skiriasi: du tyrimo dalyviai yra įsisavinę veiksmų, konstruojant naują objektą, procedūrą, t. y. geba praktiškai atlikti; du – įsisąmoninę, t. y. geba atlikti ir verbaliai paaiškinti kitam, kaip reikia atlikti; ir du yra pusiaukelėje – geba visus veiksmus atlikti praktiškai, bet tik dalį geba ir verbaliai paaiškinti. Considering the fact that every child’s actual level of development is unique, psychologists and educators, who work with children, require tools to provide tailored assistance in their further development and education. The thesis consists of three parts: 1) Theoretical part introduces the cultural-historical concept of developmental psychology and describes in detail the main concepts used in the work; 2) The methodological part describes and validates the research methodology; 3) The third part presents and describes the results of the ascertainment-, learning- and peer-learning experiments. Object of the research – the structure of the content of the zone of proximal development of pre-school children (6 years olds) in the process of mastering / getting awareness of new productive action with objects. Aim of the study is to analyse and describe the structure of the content of the zone of proximal development in six-year-olds’ productive activities when forming a new action mode with an object. Research tasks: 1) to evaluate the actual level of development of pre-school children; 2) familiarize children with a new object and mitigate lacking conditions of the actions; 3) reveal the structure of the content of the zone of proximal development in pre-school children during productive activities. The carried-out research revealed that the level of actual development of children varies; when performing tasks each child required different levels of adult support and time. It was revealed that the task, which was set in order to determine the learnability and susceptibility to assistance, is the most accurate forecast the level of the zone of proximal development in children. The children’s mutual learning experiment has revealed that the zone of proximal development of all six study participants is different: two study participants mastered the procedure of constructing a new object, i.e. were able to perform the actions; two became fully aware of their actions and activity, i.e. were able to perform and verbally explain to others what needs to be done; and two were in between, i.e. were able to the perform all actions, but could verbally explain the actions only on one part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93373
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

102
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

32
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.