Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93367
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sekmokaitė, Laura
Supervisor: Kemerytė-Ivanauskienė, Eglė
Title: Išmaniosios mobilios programėlės kūno laikysenai vertinti ir koreguoti turinys
Other Title: The body posture evaluation and correction using mobile phone application
Extent: 72 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Laikysena;Posture;Vertinimas;Evaluation;Koregavimas;Correction;Mobili programėlė;Mobile app
Abstract: Netaisyklingos laikysenos atvejų kasmet vis daugėja (Lietuvos statistikos departamentas, 2018). Esant netaisyklingai laikysenai, vystosi stuburo (skoliozė, kifozė, lordozė), kojų („X“, „O“), pėdų (inversija, eversija) deformacijos. Dėl šių deformacijų formuojasi atskirų kūno segmentų asimetrija (dažniausiai galvos, pečių, dubens pasvirimai į vieną ar kitą pusę). Gali atsirasti stuburo išvaržos, spaudžiančios šalia stuburo esančias kraujagysles bei nervus, inervuojančius raumenis ir vidaus organus. Dėl to gali atsirasti skausmas, sutrikti organų (kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių, virškinimo bei nervų sistemos) veikla, galūnių jutimai bei judėjimas. Įvairūs tyrimai rodo, kad laikysena sparčiausiai formuojasi vaikystėje, tad labai svarbu taikyti tinkamas evencines priemones, suteikti žinių, ugdyti suvokimą apie netaisyklingos laikysenos galimą žalą, pateikti laikysenos koregavimo priemones. Netaisyklingą laikyseną galima koreguoti įvairiais būdais: lankant kineziterapinius užsiėmimus, baseinus ar darant masažus, tačiau paprastai tokie laikysenos koregavimo būdai reikalauja didelių finansinių išlaidų, kurių ne visi gali sau leisti. Yra nustatyta, kad mobilios programėlės yra vienos iš patraukliausių būdų įtraukti vaikus, paauglius ir suaugusius į sveikatinimo veiklas, skatinti sveikatai naudingą elgseną (Allen et al., 2013; Schoffman et al., 2013). Jos gali būti tinkama prevencinė laikysenos koregavimo priemonė (Giansanti et al., 2018; Kim et al., 2018; Iacob et al., 2018). Nėra nė vienos mobilios programėlės, kurios turinys edukuotų laikysenos tematika, vertintų laikyseną ir pateiktų koregavimo rekomendacijas lietuvių kalba. Žinodami, kad laikysenos įvertinimas ir koregavimas mobilia programėle gali prisidėti prie sutrikimų prevencijos ir padėti spręsti aktualią problemą visuomenėje, manome, kad tokio turinio programėlių poreikis visuomenei yra svarbus ir reikalingas. Tyrimo objektas – išmaniosios mobilios programėlės kūno laikysenai vertinti ir koreguoti turinys. Tyrimo subjektas – neformalaus ugdymo užsiėmimus lankantys vaikai. Tyrimo tikslas – sukurti kūno laikyseną vertinančios ir koreguojančios edukacinės mobilios programėlės turinį. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ lankančių vaikų laikyseną ir judesių amplitudes. 2. Parengti laikysenos vertinimo metodus, pritaikytus edukacinei mobiliai programėlei. 3. Parengti pratimų kompleksus laikysenai koreguoti. Tyrimo organizavimas ir metodika: 1. Mokslinė literatūros analizė ir apibendrinimas. 2. Antropometrija. 3. Filmavimas ir judesio analizavimas. 4. Matematinė statistika. Baigiamasis magistro darbas buvo atliktas dviem etapais: 1) vertinta vaikų laikysena bei judesių amplitudės; 2) kuriamas mobilios programėlės turinys, skirtas laikysenos vertinimui bei koregavimui. Turime dalyvavo 60 vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Šatrija“. Jų amžiaus vidurkis 7,72±1,22 metai. Nustatyta: 1. Daugumos tirtų vaikų laikysena yra asimetrinė, t.y. netaisyklinga ir jų stuburo fiziologiniai linkiai neatitinka normos. Daugiau negu pusei vaikų nustatyta žasto tiesimo ir šlaunies lenkimo asimetrija. Taip pat pusei tiriamųjų nustatyta pėdos lenkimo ir tiesimo asimetrija. 2. Edukacinės mobilios programėlės laikysenos vertinimo metodai atrinkti remiantis moksliškai pagrįstais ir patikimais Johnson (2012), Hoeger (1987), Adaškevičienės (2008), Korovessis et al. (2005), Root et al. (1977) laikysenos vertinimo kriterijais. Į programėlę įtraukti laikysenos vertinimo metodai pagal dažniausiai mokslinėje literatūroje nustatomus laikysenos sutrikimus: galvos, pečių, dubens, kojų bei pėdų padėčių ir laikysenos tipo vertinimą. 3. Parengti pratimų kompleksai laikysenai koreguoti, pagrįsti moksline literatūra ir joje pateiktais laikysenos koregavimo principais. Pratimų kompleksai yra pritaikomi individualiai kiekvienam vartotojui pagal jo laikysenos sutrikimus ir atsižvelgiant į įvairių kūno segmentų asimetriją.
Now a day’s Irregular posture cases are growing every year (Statistics of Lithuania, 2018). Irregular posture develops deformities of the spine (Scoliosis, Kifozis, Lordosis), leg (X, O), foot (inversion, eversion). These deformations result in the formation of asymmetry of individual body segments (usually head, shoulders, pelvic tiles on one side or the other). Spinal hernia may appear, pressing blood vessels and nerves near the spine, invading muscles and internal organs. This can lead to pain, disruption of the organs (respiratory, ardiovascular, digestive and nervous system), limb sensations and movement. Various studies show that posture fastest develop in childhood, so it is very important to apply appropriate preventive measures, to provide knowledge, to develop awareness of possible damage of irregular posture and provide posture correction measures. Irregular posture can be corrected in various ways: by attending physiotherapy classes, swimming pools or massages, but usually such posture correction methods require high financial costs that not everyone can afford. It has been found that mobile appare one of the most attractive ways to involve children, adolescents and adults in health promotion activities and promote healthy behavior (Allen et al., 2013; Schoffman et al, 2013). They can be an appropriate preventive measure of posture adjustment (Giansanti et al., 2018; Kim et al., 2018; Iacob et al., 2018). There is no mobile app that contain content on educated posture, evaluate posture, and make recommendations for correction in Lithuanian. Knowing that the evaluation and correction of body posture is used by a mobile app can contribute the prevention of disruption and help to address the current problem in society, the need for such content for the public is important and needed for the good body posture evaluations and corrections. Objective. The Body posture evaluation and correction using mobile phone application. Subject. Children attending non-formal activities education. Aim of the research – is to create the content of an educational mobile app that adjusts body posture evaluation and correction. Research Methods: 1. To evaluate children posture, amplitudes of movements who is attending to youth club „Šatrija”. 2. Develop mobile gadget to posture assessment methods adapted to the educational purpose. 3. Prepare particle complexes for posture adjustment. The final master's thesis was carried out in two stages: 1) assessment of child's posture and amplitude of movements; 2) Creating mobile gadget content for posture evaluation and correction. In these research participated 60 children attending non-formal education classes at Vilnius Children's and Youth Club “Šatrija”. Their average age is 7.72 ± 1.22 years old. Main Results and Conclusions: 1. The majority of children examined have an asymmetric posture for example irregular body and their spinal physiological tendencies do not meet the norms. More than half of children found asymmetry in upper arm construction and thigh bending. Asymmetry of foot bending and construction was also found in half of the subjects. 2. Educational Mobile Gadget/App Posture Assessment Methods Selected Based on Scientifically Sound, Reliable Assessment Criteria by Johnson (2012), Hoeger (1987), Adaškevičienė (2008), Korovessis et al. (2005), Root et al. (1977). The gadget includes posture assessment methods, based on postural disorders commonly found in the scientific literature: head, shoulders, pelvis, leg and foot position, and posture evaluations. 3. For posture corrections, to prepare exercises complexes based on scientific literature contained principles of posture corrections. Exercise complexes are customized for each individual according to his posture disorders and taking in to account the asymmetry of different body segments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93367
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
laura_sekmokaite_md.pdf1.6 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

290
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.