Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93364
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Žostautaitė, Greta
Title: 4 klasės mokytojų transformacinė lyderystė kaip tyrinėjimu grindžiamo mokymosi veiksnys
Other Title: 4th grade teachers’ transformational leadership as a research - based learning subject
Extent: 82 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Transformacinė lyderystė;Transformational leadership;Tyrinėjimu grindžiamas mokymasis;Research based learning;Mokyklų vadovai;School’s leadership
Abstract: SANTRAUKA 4 klasės mokytojų transformacinė lyderystė kaip tyrinėjimu grindžiamo mokymosi veiksnys Magistro baigiamasis darbas Šiomis dienomis sėkmingą mokinio dalyvavimą ugdymo procese lemia mokymosi ypatumai, kuriuos, pamokų metu, parenka pats mokytojas. Nepaisant to, kokį udymo metodą pasirinkti priklauso ir nuo mokykloje vyraujančio lyderystės stiliaus. Transformacinė lyderystė – tai šių dienų lyderystės stilius, kuris turėtų atsispindėti ne tik mokyklų vadovų, bet, svarbiausia, mokytojų veikloje. Viena pagrindinių to priežasčių – remiantis transformacine lyderyste vyksta nuolatinis, šiuo atveju mokinių, tobulėjimas, kuris pasireiškia per įvairias veiklas. Svarbiausia jų – indukcinis mokymosi metodas, kuris, remiantis transformacine lyderyste yra apibūdinamas kaio tyrinėjimu grindžiamas mokymasis. Tyrimo problema: Kokią įtaką transformacinė lyderystė daro tyrinėjimu grindžiamui mokymuisi? Tyrimo objektas: Transformacinė lyderystė kaip tyrinėjimu grindžiamo mokymosi veiksnys. Tyrimo tikslas: Ištirti mokytojų transformacinę lyderystę kaip tyrinėjimu grindžiamo mokymosi veiksnį. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti transformacinės lyderystės ir tyrinėjimu grindžiamo mokymosi sampratas mokslinėje literatūroje. 2. Išanalizuoti transformacinę lyderystę kaip tyrinėjimu grindžiamo mokymosi veiksnį. 3. Naudojantis TIMSS 2015 tarptautinio klausimyno duomenų baze atliekama antrinė duomenų analizė. Tyrimo metodai: Teorinė transformacinės lyderystės ir tyrinėjimu grindžiamo mokymosi literatūros apžvalga, tarptautinės duomenų bazės TIMSS 2015 analizė, statistinė duomenų analizė (taikytos šios programos: SPSS Statistics 22, Microsoft Office Word 2010). Tyrimo imtis: TIMSS 2015 duomenų bazėje respondentų skaičius N = 296. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, jog mokyklos veiklos tikslų/vizijos siekimas, pagalba ir bendradarbiavimas bei įkvepianti motyvacija yra trys pagrindiniai 4 klasės mokytojų transformacinės lyderystės raiškos bruožai. Pastarieji transformacinės lyderystės faktoriai turi didelę reikšmę tyrinėjimu grindžiamui mokymuisi, šiuo atveju, mokinių mokslinei praktikai ir tyrimo įgūdžiams, t.y., mokymuisi tyrinėjant. Raktiniai žodžiai: transformacinė lyderystė, tyrinėjimu grindžiamas mokymasis, mokyklų vadovai, mokytojai.
SUMMARY 4th Grade Teachers’ Transformational Leadership as a Research – based Learning Subject Final Master thesis Today, successful student’s participation in their own educational process is highly impacted by teacher’s chosen methodology. In addition to that, dominant leadership in School is also one of the decision makers in what methodology teacher will make use of. Transformational leadership is a modern leadership style, that should be present in School’s leaders and teachers activities. One of the reasons to it is that this type of leadership shows continuous improvement in students, that is seen in various fields. Inductive method of learning, that is based on transformational leadership, is one of the most important reason and perceived as research based learning. Research problem: What influence does transformational leadership have on research based learning? Research object: Transformational leadership as part of the research based learning. Research goal: To analyse teachers’ transformational leadership as part of research based learning. Research challenges: 1. To reveal transformational leadership’s and research based learning conception in scientific literature. 2. Analyse transformational leadership as part of research based learning. 3. Based on IEA (International Association of the Evaluation of Educational achievement) 2015 database, secondary data analysis will be conducted. Research methods: Theoretical overview of the scientific literature about transformational leadership and research based learning, IEM 2015 analysis, statistical data analysis (programs used: SPSS Statistics 22, Microsoft Office Word 2010). Research sample count: IEA 2015 database’s number of respondents N = 296. Research data analysis has shown that School’s pursuit of vision/goals, help and collaboration in addition to inspirational motivation are the most fundamental features of the transformational leadership of 4th grade teachers. Transformational leadership has extreme impact towards research based learning, in this case, students educational experience and research skills. Keywords: transformational leadership, research based learning, School’s leadership, teachers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93364
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Jan 4, 2020

Download(s)

38
checked on Jan 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.