Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93356
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Kilkuvienė, Ingrida
Title: Mokytojų transformacinė lyderystė ir jų požiūris į simetrinę vidinę komunikaciją
Other Title: Teachers' transformational leadership and their attitude to symmetric internal communication
Extent: 102 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Lyderystė;Leadership;Transformacinė lyderystė;Transformational leadership;Simetrinė vidinė komunikacija;Symmetric internal communication
Abstract: SANTRAUKA Magistro baigiamojo darbo autorius: Ingrida Kilkuvienė Magistro baigiamojo darbo pavadinimas: Mokytojų transformacinė lyderystė ir jų požiūris į simetrinę vidinę komunikaciją. Magistro baigiamojo darbo vadovas: prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė Reikšminiai žodžiai: lyderystė, transformacinė lyderystė, simetrinė vidinė komunikacija. Tyrimo problema: kaip mokytojų transformacinė lyderystė susijusi su jų požiūriu į simetrinę vidinę komunikaciją? Tyrimo tikslas: ištirti mokytojų transformacinę lyderystę ir jų požiūrį į simetrinę vidinę komunikaciją. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriniu požiūriu pagrįsti mokytojų transformacinę lyderystę ir simetrinę vidinę komunikaciją organizacijoje. 2. Ištirti bendrojo ugdymo mokytojų požiūrį į simetrinę vidinę komunikaciją organizacijoje. 3. Ištirti bendrojo ugdymo mokytojų transformacinę lyderystę. 4. Atskleisti sąsajas tarp bendrojo ugdymo mokytojų transformacinės lyderystės ir jų požiūrio į simetrinę vidinę komunikaciją. Tyrimo imtis ir metodai: tyrime dalyvavo 101 bendrojo ugdymo mokytojas iš visos Lietuvos. Tyrime buvo naudojama mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų analizė; mokytojų anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai: empirinis tyrimas parodė, kad mokykloje labiausiai pasireiškia trys simetrinės vidinės komunikacijos sritys: „Abipusės kontrolės“, ,,Įsipareigojimo“ ir ,,Pasitenkinimo“, o silpniau ,,Santykių mainų“ ir ,,Bendravimo“. Nustatyta, kad mokytojų požiūris į simetrinę vidinę komunikaciją yra susijęs su amžiumi, pedagoginio darbo stažu. Tyrime dalyvavę mokytojai pasižymi elgesio ir asmeninių savybių charizma, mažiausiai būdinga įkvepiančio motyvavimo lyderystė. Taip pat mokytojų transformacinė lyderystė susijusi su jų sociodemografinėmis charakteristikomis. Jaunesnio amžiaus mokytojai labiau pasižymi intelektine stimuliacija nei vyresni. Koreliacinė analizė atskleidė skirtingą sąryšingumą tarp mokytojų lyderystės ir požiūrio į simetrinę vidinę komunikaciją pagal atskirus jos požymius: Kontrolinis tarpusavio ryšys; Pasitikėjimas; Pasitenkinimas; Įsipareigojimas; Santykių mainai; Bendravimas. Koreliacinių ryšių požiūriu išsiskyrė Santykių mainų ir transformacinės lyderystės sąsajos. Mažiausiai statistiškai reikšmingų ryšių nustatyta tarp transformacinės lyderystės požymių ir požiūrio į Kontrolinio tarpusavio ryšio komunikaciją bei tarp transformacinės lyderystės požymių ir požiūrio į Pasitikėjimo santykių komunikaciją. Taigi transformacinė lyderystė yra vienas iš veiksnių, sąlygojančių simetrinės vidinės komunikacijos atvejus mokykloje.
SUMMARY Author of master’s thesis: Ingrida Kilkuvienė Topic of master’s thesis: Teachers' transformational leadership and their attitude to symmetric internal communication. Supervisor of master’s thesis: prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė Key words: leadership, transformational leadership, symmetric internal communication. A problem of research: how does the transformational leadership of teachers relate to their attitude to symmetric internal communication? The aim of research: to explore teachers’ transformational leadership and their attitudes to symmetric internal communication. Tasks of research: 1. To justify theoretically teacher’s transformational leadership and symmetric internal communication in organization. 2. To explore the attitude of general education teachers to symmetric internal communication in organization. 3. To explore the transformational leadership of general education teachers. 4. To reveal links between the transformational leadership of general education teachers and their attitude to symmetric internal communication. Research sample and methods: 101 general education teacher from all over Lithuania participated in this research. Research used the analysis of scientific literature and educational documents, survey questionnaire for teachers, statistical data analysis. Results of research: Empirical research showed that three the most common areas of symmetric internal communication: “Mutual control”, “Commitment” and “Satisfaction” are in school. “Relationship exchange” and “Communication” are weaker ones. It was found that teachers’ attitude to symmetric internal communication is related to age, pedagogical work experience. Teachers have a charism of behaviour and personal qualities but inspiring motivational leadership is the least characteristic. Teachers' transformational leadership is also related to their socio-demographic characteristics. Younger teachers are more prone to intellectual stimulation than older ones. Correlation analysis revealed a different correlation between teachers’ leadership and the attitude to symmetric internal communication according to its separate attributes: Control by interconnection; Trust; Satisfaction; Commitment; Exchange of relations; Communication. Relationship between exchange of relations and transformational leadership was different. The least statistically significant links were found between signs of transformational leadership and the attitude to communication of Control by interconnection also between signs of transformational leadership and the attitude to communication of Trust relations. Thus, transformational leadership is one of the factors leading to symmetric internal communication in school.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93356
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

98
checked on Jan 4, 2020

Download(s)

114
checked on Jan 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.