Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93350
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mickevičiūtė, Dovilė
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių palyginimo tyrimai
Other Title: The researches of wheat (Triticum aestivum L.) varieties comparison
Extent: 43 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Fotosintezės produktyvumas;Productivity of photosynthesis;Grūdų kokybė;Grain quality;Derlingumas;Yield
Abstract: Lauko eksperimentas vykdytas 2017 ̶ 2018 metais, Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvžemio ariamasis sluoksnis prieš eksperimento įrengimą buvo šarmiškas – pH 7,4, vidutinio humusingumo (2,22 proc.), didelio fosforingumo (230 mg kg-1) bei vidutinio kalingumo (116 mg kg-1). Tyrimo objektas ̶ penkios paprastojo kviečio (žieminio porūšio) veislės: 'Ostroga', 'Hondia', 'Arkadia', 'Skagen' ir 'Julius'. Tyrimo tikslas – palyginti skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių 'Ostroga', 'Hondia', 'Arkadia', 'Skagen' bei 'Julius' fotosintezės pigmentus, fiziologinius ir grūdų kokybinius rodiklius bei derlingumą. Uždaviniai ̶ nustatyti: skirtingų veislių žieminių kviečių fotosintezės pigmentus, fiziologinius ir grūdų kokybinius rodiklius bei derlingumą. Tyrimo metodai. Kviečių sausųjų medžiagų kiekis įvertintas išdžiovinus žaliąją masę džiovinimo spintoje 105 ˚C temperatūroje iki pastovios masės. Lapų ploto indeksas apskaičiuotas pagal formulę: LPI = L/D, čia L – lapų plotas; D – augalo projekcijos dirvos paviršiuje plotas. Fotosintezės pigmentų (chlorofilų a, b ir karotenoidų) kiekis žaliojoje lapų masėje buvo nustatytas naudojant 96 % etilo alkoholį spektrofotometriniu Wettstein metodu, spektrofotometru „Genesys 6”. Grūdų kokybės rodikliai nustatyti KB ,,Agrobokštai“ grūdų priėmimo punkto laboratorijoje, standartizuotais metodais. Kiekvieno laukelio derlingumas apskaičiuotas kombaine esančia kompiuterizuota svėrimo sistema. Derlingumas perskaičiuotas prie 14 % drėgmės absoliučiai švaria grūdų mase. Tyrimo rezultatai. Daugiausiai chlorofilo a (2,52 mg g-1) ir chlorofilo b (0,79 mg g-1) plaukėjimo-žydėjimo tarpsniais kaupė žieminių kviečių veislė 'Ostroga', o didžiausias chlorofilų a/b santykis (3,45–3,97 mg g-1) nustatytas veislės 'Arkadia' augaluose. Didžiausias lapų ploto indeksas (2,42–4,31) ir daugiausiai sausųjų medžiagų (476,42–1680,76 g m-2) nustatyta žieminiams kviečiams esant bamblėjimo tarpsnyje. Esmingai didesnėmis sedimentacijos (45,63 ml) bei šlapiojo glitimo (27,48 proc.) vertėmis pasižymėjo veislės 'Hondia' kviečių grūdai. Mažesnis baltymų (11,03 proc.), šlapiojo glitimo (24,28 proc.) kiekis ir sedimentacijos rodiklis (31,0 ml) nustatytas veislės 'Ostroga' grūduose. Esmingai didesnį derlingumą (8,45 t ha-1) ir derliaus priedą (0,83 t ha-1) subrandino veislės 'Hondia' kviečiai, lyginant tik su veislės 'Ostroga' žieminių kviečių derlingumu.
The field research was performed at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in years 2017 – 2018. Prior to the experiment, the arable layer of the soil was alkaline – pH 7.4, with the medium humus content (2.22 percent), high phosphorus content (230 mg/kg) and medium potassium content (116 mg/kg). Object of the research – varieties of winter wheat: ´Ostroga´, ´Hondia´, ´Arkadia´, ´Skagen´ and ´Julius´. Research aim – to compare the photosynthetic pigments, physiological and grain quality characteristics and yields of different varieties of common wheat (Triticum aestivum L.) 'Ostroga', 'Hondia', 'Arkadia', 'Skagen' and 'Julius'. Task – to identify: different photosynthesis pigments of varieties of winter wheat, physiological and grain quality indicators and yield. Methods of researches. The dry matter content of wheat was estimated by drying the green mass in a drying oven at 105 °C to constant weight. The leaf area index is calculated using the formula: LPI = L / D, where L - leaf area; D - the area of the plant's projection on the soil surface. The amount of photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and carotenoids) in green leaf mass was determined using 96 % ethyl alcohol spectrophotometric Wettstein method, spectrophotometer Genesys 6. Grain quality indicators are identified by the standardized methods of the laboratory of the grain acceptance point of KB “AgroBokštai”. The yield of each field is calculated by the computerized weighing system in the compartment. Yield is converted to 14 % moisture in absolute clean grain. Results ofresearches. The highest levels of chlorophyll a (2.52 mg/g) and chlorophyll b (0.79 mg/g) in the blooming-flowering phases accumulated the winter wheat variety 'Ostroga', but the highest chlorophyll a/b ratio (3.45–3,97 mg/g) was found in plants of the variety 'Arkadia'. The highest leaf area index (2.42–4.31) and most dry matter (476.42 to 1680.76 g/m2) were found in the winter wheat nodding phase. The higher significance of sedimentation (45.63 ml) and wet gluten (27.48 %) was found in wheat grains of the variety 'Hondia'. Less protein (11.03 %), wet gluten (24.28 %) and sedimentation indicator (31.0 ml) were found in the 'Ostroga' variety. The highest crop yield (8.45 t/ha) and the yield supplement (0.83 t/ha) was established 'Hondia' wheat variety compared with to the 'Ostroga' winter wheat yield.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93350
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
dovile_mickeviciute_md.pdf862.44 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

74
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.