Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93343
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Morkūnaitė, Gintarė
Title: 9-10 metų aerobinę gimnastiką lankančių mergaičių laikysena ir judesių simetrija
Other Title: The body posture and movement symmetry of 9-10 years old girls in aerobic gymnastics
Extent: 68 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Laikysena;Posture;Judesiai;Movements;Simetrija;Symmetry;Gimnastika;Gymnastics
Abstract: 9-10 METŲ AEROBINĘ GIMNASTIKĄ LANKANČIŲ MERGAIČIŲ KŪNO LAIKYSENA IR JUDESIŲ SIMETRIJA Aerobinėje gimnastikoje tiek taisyklinga laikysena, tiek simetriškas judesių atlikimas yra svarbus rodiklis, vertinant elementų atlikimą varžybose. (Čiuželis, 2018; Skurvydas, 2008) nustatė, jog tam, kad judesiai būtų simetriški, ypatingai svarbus ne tik CNS gebėjimas stabilizuoti (slopinti) nereikalingus judesius, tačiau ir taisyklinga laikysena bei liemens raumenų stabilumas, išlaikantis tiesų stuburą. Tyrimo objektas - Kūno laikysenos ir judesių simetriškumo ypatumai. Tyrimo tikslas - Atskleisti 9-10 metų aerobinę gimnastiką lankančių mergaičių kūno laikysenos ir judesių simetriškumo ypatumus. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti 9-10 metų aerobinę gimnastiką lankančių mergaičių laikyseną. 2. Ištirti 9-10 metų aerobinę gimnastiką lankančių mergaičių judesius, atliekant aerobinės gimnastikos elementus. 3. Nustatyti, ar yra sąsajos tarp kūno laikysenos ir judesių simetrijos. Tyrimo hipotezė - aerobinėje gimnastikoje, asimetrinė laikysena tiesiogiai veikia judesių simetriją. Tyrimo metodika. 2017 metais atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 9-10 metų mergaitės (n=25), lankančios aerobinę gimnastiką 2 kartus per savaitę. Tiriamosioms buvo įvertinti laikysenos rodikliai bei apskaičiuotas simetriškų laikysenos rodiklių procentinis pasiskirstymas. Po to, tiriamosios atliko aerobinės gimnastikos elementus, kurie buvo filmuojami, o sąnarių kampai analizuojami Kinovea programa, apskaičiuotas simetriškų judesių atlikimo procentinis pasiskirstymas. Galiausiai nustatyta, ar yra ryšys tarp kūno laikysenos ir judesių simetrijos taikant koreliacijos skaičiavimą. 1. Nustatyta, kad visų tyrime dalyvavusių mergaičių laikysena yra simetriška, nes tarp kairės ir dešinės kūno pusių nerasti statistiškai reikšmingi skirtumai. Tačiau paskaičiavus kiekvienos tiriamosios laikysenos rodiklių simetriškumą individualiai, rezultatai parodė, jog daugiau nei pusės 9-10 metų mergaičių laikysena yra asimetrinė, netaisyklinga, kurios nekoreguojant, gali atsirasti statistiškai reikšmingi skirtumai, kurie rodys ryškias stuburo, kelio bei pėdų deformacijas. 2. Visų 9-10 metų mergaičių aerobinės gimnastikos pagrindiniai judesiai atlikti simetriškai, nes statistiškai reikšmingų skirtumų tarp kairės ir dešinės kūno pusės atliekamų judesių nebuvo. Tačiau paskaičiavus kiekvienos tiriamosios judėjimo simetriškumą individualiai, nustatyta, kad daugiau nei pusė mergaičių judesius atliko asimetriškai. 3. Rezultatai parodė, jog reikšmingų ryšių tarp mergaičių, lankančių aerobinę gimnastiką, laikysenos ir jų atliekamų judesių nėra, todėl galime teigti, jog šios grupės tiriamųjų laikysena neturi įtakos jų judėjimui.
THE BODY POSTURE AND MOVEMENT SYMMETRY OF 9-10 YEARS OLD GIRLS IN AEROBIC GYMNASTICS Both correct posture and symmetrical movement are important in aerobic gymnastics when grading performances in tournaments. Čiuželis (2018) and Skurvydas (2008) have established that for the movement symmetry not only the CNS ability to suppress unnecessary movements is critical, but a correct posture and waist muscle stability as well are important in maintaining a straight spine. Object of the study: Posture and movement symmetry. Aim of the study: To reveal the peculiarities of body posture and movements symmetry of girls (aged 9 – 10) engaged in aerobic gymnastics Tasks of the study: 1. To evaluate posture of girls (aged 9 – 10) engaged in aerobic gymnastics. 2. To examine movements of girls (aged 9 – 10) engaged in aerobic gymnastics, while performing elements of aerobic gymnastics 3. To ascertaine relations between body posture and movement symmetry. Hypothesis of the study – in aerobic gymnastics, asymmetrical posture directly influences movement symmetry. Methodology of the study: A research was performed in 2017 in which girls (aged 9 -10) engaged in aerobic gymnastics twice a week were participating. Research subjects‘ posture indicators were evaluated and symmetrical posture procental distribution was estimated. After these estimations, subjects carried out elements of aerobic gymnastics while being recorded. Joint angles from the video recordings were analyzed using Kinovea and symmetrical movement percentage distribution was estimated. Lastly it was determined, if there is a connection between posture and movement symmetry using correlation. Mathematical statistical analysis. To look for connections, Pierson correlation method was used in SPSS, percentage distribution was estimated and Student‘s t criteria for independent samples was applied to compare left and right sides of the body in both the posture and movement diferences. Conclusions: 1. It was found out that posture of the subjects was symmetrical, as there was no statistically significant differences between right and left sides of the body. Having estimated percentage distribution of symmetrical posture in the groupe we have found that more than half of the subjects had indicators showing asymmetrical posture, which, if not corrected, may result pronounced spinal, knee and foot deformities. 2. Girls that participated in the study are carrying out movements of aerobic gymnastics symmetrically because there were no statistically significant differences found, but having estimated percentage distribution of movement symmetry, it was found that more than half of girls performed completed the elements asymmetrically 3. No statistically significant correlations were found concerning body posture and movement symmetry which shows that there is no connection between posture and movement symmetry in this study groupe.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93343
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
gintare_morkunaite_md.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open

Gintares magistro darbas

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Jan 4, 2020

Download(s)

100
checked on Jan 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.