Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93338
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Selenkovaitė, Gintarė
Supervisor: Selmistraitis, Linas
Title: Prototipiškumas lietuvių ir britų leksikografinėje tradicijoje
Other Title: Prototypicality in Lithuanian and British lexicography tradition
Extent: 102 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Prototipų teorija;Prototype theory;Prototipiškumas;Prototypicality;Leksikografija;Lexicography
Abstract: Šis magistro darbas – įrodymas, kad per kalbą galima pažinti kitą kultūrą. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti, kokie yra prototipiškumo skirtumai ir panašumai lietuvių ir britų leksikografinėje tradicijoje, pateikiant žodžių definicijas. Darbo objektas buvo prototipiškos daiktavardžių definicijos, pateiktos žodynuose. Darbo teiginiai pagrįsti 69 pavyzdžiais, rastais „Lietuvių kalbos žodyne“ ir angliškame „Oxford English dictionary“ žodyne. Iš šių žodynų imama po tą patį prototipišką daiktavardį, jie skirstomi pagal temas, pvz., gyvūnai, augalai, o praktinėje dalyje analizuojama, kaip skiriasi tų daiktavardžių aprašymas remiantis prototipiškumu. Šiame darbe buvo taikomi aprašomasis, analitinis ir lyginamasis metodai. Aprašomasis metodas taikomas aprašant definicijų struktūras, leksikografiją kaip žodynų sudarymo meną, jos tikslus, uždavinius, terminus, lietuvių ir anglų kalbų žodynų istoriją, prototipų teoriją. Analitinis metodas taikomas tada, kai analizuojamos prototipiškos daiktavardžių definicijos, o lyginamasis metodas – kai lyginamas daiktavardžių prototipiškumas anglų ir lietuvių žodynuose. Pirmiausiai iš dviejų žodynų buvo atrinkti 69 apibrėžimai. Jie buvo suskirstyti pagal semantines grupes ir pateikti lentelėje. Vėliau lietuvių ir anglų apibrėžimai buvo analizuojami ir lyginami. Galiausiai, pateikiamas jų pasiskirstymas rastose semantinėse grupėse. Gauti rezultatai parodė, kad anglų ir lietuvių kalbose prototipai skiriasi. Tai lemia mitologija, tautosaka, folkloras, ritualai, liaudies medicina, senieji tikėjimai, istorinės gyvenamojo laikotarpio aplinkybės, klimatas, reklama. Tačiau, galima rasti ir panašumų. Tai lemia dalykai, kurie egzistuoja arba būdingi abiejoms kultūroms.
This paper supports the idea that it is viable to learn about a culture through their language. The purpose of this investigation was to determine the differences and similarities between prototypes of Lithuanian and British-English lexicographical conventions, when defining vocabulary. The subject of this paper was the definitions of nouns present in dictionaries. The proposition was supported with 69 examples, picked from Academic Dictionary of Lithuanian and Oxford English Dictionary. These words, while based on their noun prototype, are then grouped by their similar theme: animals, plants, etc. and analysed how their definitions differ between two languages, based on their prototype characteristic. During this study, descriptive, analytical and comparative research methods were used. Descriptive research method was used to describe: the structures of the definition; lexicography as a form of craft for compiling dictionaries, its aims and importance, and its terminology; history of dictionaries Lithuanian and English languages; Prototype theory. Analytical research method was used when looking at prototype noun definitions and Comparative research method was used to compare prototype of nouns in Lithuanian and English language dictionaries. The findings show that the prototypes between English and Lithuanian languages differ. This is determined by mythology, folklore, rituals, traditional medicine, old beliefs, historical circumstances for the time period, climate, advertisement. Although, there are similarities. These are determined by subjects that are shared by both cultures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93338
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
gintare_selenkovaite_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

164
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.