Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93326
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Bakas, Vaidas
Supervisor: Šadzevičius, Raimondas
Title: Pėsčiųjų tilto per Graužės upelį patiltės nuošliaužų stabilizavimo variantų analizė
Other Title: Analysis of variants for landslides stabilization under the pedestrian bridge on Graužė creek
Extent: 63 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Pėsčiųjų tiltas;Pedestrian bridge;Šlaitai;Slopes;Stabilumas;Stability
Abstract: Kauno rajono savivaldybėje Akademijos miestelyje esančio arkinio pėsčiųjų tilto per Graužės upelį patiltės šlaitai ir jų stabilumas. Tyrimo tikslas – įvertinti pėsčiųjų tilto per Graužės upelį patiltės šlaitų nuošliaužų pavojingumą ir pasiūlyti priemones joms sutvarkyti. Tiriamojo darbo uždaviniai: 1. Atlikti literatūros analizę apie nuošliaužų pavojingumą, klasifikacijas, šlaitų stabilumo skaičiavimo metodus. 2. Įvertinti pėsčiųjų tilto per Graužės upelį techninę būklę bei patikrinti patiltės šlaitų stabilumą konstrukciniais skaičiavimais. 3. Pasiūlyti priemones pavojingoms nuošliaužoms sutvarkyti. Tyrimo metodai: Gelžbetoninio arkinio tilto būklei nustatyti naudoti įvairūs metodai: 1) kameraliniai tyrimai pagal įvairius literatūrinius šaltinius; 2) vizualinis ir instrumentinis metodas, apžiūrint tirtus statinius vietoje ir atliekant defektų bei pažeidimų matavimus; 3) tilto bei jų pažeistų elementų fotografavimas; 4) neardantis metodas betono stipriui nustatyti; 5) tilto būklė vertinta pagal standartinę metodiką (Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 10). Patiltės šlaito stabilumo skaičiavimui naudotas kompiuterinis programinis kompleksas GEOSTUDIO SLOPE/W. 4 Projektuojant priešerozines priemones, gabionai tikrinti pagal geotechnikos principus įvertinant stabilumą pagal Eurocode 7 nurodytus tokius ribinius atvejus: apvertimo; nustūmimo; laikomosios galios netekties; armuoto šlaito giliojo slydimo atvejai. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje pateikiami Akademijos miestelyje esančio arkinio pėsčiųjų tilto defektų ir būklės tyrimų rezultatai, antrojoje darbo dalyje pateikiami Akademijos miestelyje esančio arkinio pėsčiųjų tilto konstrukcijų gniuždomojo betono stiprio tyrimų rezultatai trečiojoje darbo dalyje pateikiamas pėsčiųjų tilto patiltės šlaitų stabilumo vertinimas ir šlaitų tvirtinimo priemonių analizė. Pagrindinės išvados: 1. Įvertinus Akademijos miestelyje prie bendrabučio Nr. 2 esančio arkinio pėsčiųjų tilto patiltės defektus ir pažaidas bei techninę būklę, buvo nustatyta, kad tiltas yra avarinės būklės dėl vykstančio vagos ardymo ir šlaitų deformacijų, dėl slenkančio šlaito ramtai atitrūko nuo prietilčio. 2. Įvertinus tilto konstrukcijų gniuždomąjį stiprį, nustatyta, kad visų 2019 metais tirtų konstrukcijų stipris sumažėjo lyginant su 2013 metais. Ypač sumažėjo dešinio ir kairiojo ramtų stipris – gniuždomojo betono stiprio klasė sumažėjo perpus. 3. Konstrukciniais skaičiavimais įvertintas pėsčiųjų tilto per Graužės upelį patiltės šlaitų stabilumas. Apskaičiuoti šlaito stabilumo koeficientai (kairiojo 2,051, dešiniojo – 3,295) rodo, kad šlaito saugumas pakankamas. Remiantis analizės rezultatais nustatyta, kad nuošliaužos susidarė ne dėl gruntų stipruminių savybių pokyčių, o dėl paplovimų iš upelio vagos, t. y. dėl šoninės erozijos. 4. Kadangi dugninė erozija tiesiogiai kenkia pėsčiųjų tilto atramoms, būtina viršvandeninę šlaito dalį sutvirtinti gabionais, povandeninę dalį tvirtinti akmenimis, fašinomis, šlaitų nuošliaužų sutvarkymui siūloma naudoti bioinžineriją. Atlikus gabionų sistemos konstrukcinius skaičiavimus nustatyta, kad suprojektuota atraminė siena bus pakankamai stabili – projektuojant įvertintas atraminės sienos pastovumas apvertimui, nustūmimui ir giluminiam pagrindo irimui.
The slope stability of the arch pedestrian bridge on Graužė creek located in the Kaunas City Municipality in the town. The aim of the work is to evaluate the danger of landslides in the slopes on the Graužė creek and to propose measures to fix them. Research tasks: 1. To perform literature analysis on landslide hazards, classifications, slope stability calculation methods. 2. To evaluate the technical state of the pedestrian bridge over the Graužė creek and to check the stability of the slopes using structural calculations. 3. Propose measures to fix dangerous landslides. Research methods: Various methods have been used to determine the technical state of the reinforced concrete arch bridge: 1) literature analysis according to various literary sources; 2) visual and instrumental methods for inspecting the structures searching and measuring defects and deteriorations; 3) photographing the bridge and its damaged elements; 4) non-destructive method for determining the strength of concrete; 5) The technical state of the bridge has been evaluated according to the standard methodology (Bridge Maintenance Regulations TTPT 10). The computer program complex GEOSTUDIO SLOPE / W was used for calculating the slope stability. 6 When designing anti-erosion measures, the gabions were evaluated with geotechnical principles by assessing stability according to Eurocode 7 as follows: overturning; displacement; loss of load bearing capacity; cases of deep slip of reinforced slope. Research results: Part One presents the results the results of the research of defects and technical state of the arch bridge in in Akademija, Kaunas district Part Two presents the results of compressive concrete strength tests of arched pedestrian bridge structures in Akademija, Kaunas district. Part Three presents the assessment of the stability of the slopes of the pedestrian bridge and the analysis of constructional calculations of the gabion system for rehabilitation of slopes. Conclusions of the project: 1.After the evaluating the techanical state of bridge constructed in Akademija near dormitory Nr. 2 it is founded that the bridge is in a critica state due to ongoing deformation and landslides of the slopes. 2. Investigating the compressive strength of bridge structures, it was found that the strength of all constructions investigated in 2019 decreased compared to 2013. In particular, the strength of the right and left retaining walls decreased - the compression strength class fell by half. 3. The stability of pedestrian bridge slopes over the Graužė stream were estimated by structural calculations. Calculated slope stability coefficients (left slope - 2,051, right - 3,295) indicate that slope safety is sufficient. Based on the results of the analysis, it was found that landslides were not caused by changes in soil strength properties, but due to washing from the stream side, because of side erosion. 4. Since bottom erosion directly damages the supports of the pedestrian bridge, it is necessary to reinforce the slope with gabions, to cover the underwater part with stones, fascines, and to use bioengineering for slope protection. Constructional calculations of the gabion system have shown that the designed support wall will be sufficiently stable - design stability of the support wall for overturning, displacement and depth of the base is assessed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93326
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
vaidas_bakas_md.pdf3.08 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

134
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

58
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.