Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93325
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Gaidukienė, Aliona
Title: Nuteistųjų, atliekančių bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, resocializacijos ypatumai
Other Title: Peculiarities of resocialization of convicts in Lukiski Remand Prison
Extent: 58 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Nuteistasis;Resocializacija;Lukiškių TI-K;Convicted;Resocialization;Lukiski prison
Abstract: Baigiamojo darbo tema „Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, resocializacijos ypatumai“ aktualumas pasireiškia tuo, vis dažniau pabrėžiama, kad asmens, nusižengusio įstatymui, resocializacija, o ne jo atskyrimas/izoliacija nuo visuomenės ir/arba visuomenės kerštas turi būti pagrindinis įkalinimo tikslas. Baigiamojo darbo problema sietina su tuo faktu, kad Lietuvoje ilgą laiką nebuvo akcentuojamas laisvės atėmimo bausmės atliekančių asmenų resocializacijos klausimas ir tik pastaruoju metu imtasi radikalių pokyčių šioje srityje. Nuteistųjų efektyvios resocializacijos sistema Lietuvoje tik formuojasi. Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti nuteistųjų, atliekančių bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, resocializacijos ypatumus ir pasiūlyti jos tobulinimo priemones/būdus. Pirmoje baigiamojo darbo dalyje analizuojami teoriniai nuteistojo resocializacijos aspektai. Nustatyta, kad nuteistojo laisvės atėmimo bausme resocializacija – tai veiklos, nukreiptos į asmens, padariusio nusikaltimą ir nubausto už tai laisvės atėmimo bausme, socialinio statuso ir vertingumo grąžinimą. Nuteistojo laisvės atėmimo bausme resocializacijos sistema Lietuvos įkalinimo įstaigose šiuo metu dar tik formuojasi. Vis dar neatsisakyta nuteistojo „pataisymo“ principo kaip dominuojančio. Nuteistųjų integracijos programos nesudaro vientiso integracijos priemonių komplekso (grandinės), pačios programos yra labai forma¬lizuotos, daugelio jų esmė – atpasakoti teisės aktų nuostatas ir perteikti informaciją. Antroje baigiamojo darbo dalyje atlikus kombinuotą empirinį tyrimą – nuteistųjų anketinė apklausą ir struktūruotą specialistų interviu nustatyta, kad Lukiškių TI-K esantys nuteistieji palaiko resocializacijos idėją, tačiau abejoja šiuo metu vykdomų programų nauda. Tuo tarpu specialistų, turinčių praktinio darbo su nuteistaisiais patirties manymu, nuteistųjų resocializacijos sistema Lietuvoje vis dar kūrimo (-si) etape ir turi būti formuojama remiantis individualizacijos, atsiliepimo į poreikius, tikslingumo principais. Anot specialistų, nuteistųjų resocializacijos sėkmė sietina su nuteistojo pasaulėžiūros, mąstysenos transformavimu (-si) iš kriminalinės į socialiai orientuotą. Svarbiausia šiame procese - asmeninė nuteistojo motyvacija. Kai kurie specialistai yra įsitikinę, jog resocializacijos programos Lukiškių TI-K gana intensyviai adaptuojamos ir aprobuojamos. Kitų specialistų nuomone, taikomos programos yra pernelyg formalizuotos, neįdomios, abstrakčios ir nestruktūruotos. Specialistų manymu, Lukiškių TI-K personalas galėtų prisidėti prie nuteistųjų paskatinimo dalyvauti resocializacijos programose. Kita vertus specialistų teigimu, be nuteistojo asmeninės motyvacijos ir suinteresuotumo, sunku tikėti ilgalaikių rezultatų. Atbulinio ryšio įgyvendinant resocializacijos programas pagrįstumu neabejoja dauguma kalbintų specialistų.
The final work‘s relevance gets it‘s sharpness due the fact that todays‘s public opinion stresses convicted person resocialization rather than isolation or revenge. The final work‘s problem is due to the fact that in Lithuania for a long time did not focused resocialization of conficted person and just recently were taken radical changes in the area. The aim of the final work is to identify the opinion of convicted from Lukiski prison about resocialization programs which executes this institution. In the first part of the thesis was founded that convicted person resocialization is the process of activity which seeks the person in prison social rehabilitation. The system of convicted person resocialization is just forming in Lithuania. The second part of the thesis based on the combined empirical research has disclosed that convicted persons in Lukiskiai prison are highly interested in resocialization idea in abstracto, but don‘t believe in the applied resocialisation programmes usefulness. At the same time, the specialists who have the experience in resocialization argue that resocialisation system in Lithuanian is forming now and must be based on the principles of individualisation and racionalization. Specialists believe that resocialization success correlates with changes in convicted person‘s mind by transforming his thinking from criminal to social oriented. Most important thing in this process – convicted person‘s motyvation to change. Some specialists argue that resocialization programmes are intensevely adopted in Lukiskiai prison. Other specialists say that the resocialization programmes highly formalized, not intersting as well as abstract. Specialists believe that Lukiskiai prison personell could more activelly to participate in resocialization process by forming more constructive communication with convicted persons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93325
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

80
checked on Jan 4, 2020

Download(s)

154
checked on Jan 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.