Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93315
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Kinčius, Andrius
Supervisor: Vaičiukynas, Vilimantas
Title: Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros lėšų pasiskirstymas
Other Title: The distribution of funds for repair and maintenance of state-owned land reclamation structures
Extent: 56 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Sausinimas;Drainage;Lėšos;Funds;Lietuva;Lithuania;Melioracija;Land reclamation;Statiniai;Structures
Abstract: Tyrimo objektas: valstybės nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai Lietuvos savivaldybių rajonuose, melioruota žemė, ūkiai, įregistruotų Ūkininkų ūkių registre, jų skaičius, ūkininkų ūkių žemėnaudų bendras plotas, ūkininkų 2013-2017 m. pateiktos paraiškos tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, 2017 m. biudžeto ir ES lėšų paskirstymas savivaldybėms. Tyrimo metodai: Analizuota mokslinė literatūra. Naudota standartiniai tyrimo duomenų rinkimo metodai. Duomenys rinkti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, VĮ Valstybės žemės fondo, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. Surinkti duomenys apdoroti, susisteminti MS Excel, Statistica programomis bei pateikti lentelėse, apdoroti grafiškai. Taikant 0,05 tikimybės lygį, pagal mažiausią patikimo (esminio) skirtumo ribą, nustatytas skirtumų tarp vidurkių esmingumas. Tyrimo rezultatai: Melioracijos statinių nusidėvėjimas sudaro 67,78 proc. (melioracijos sistemų statinių – 67,84 proc., kitų melioracijos statinių 65,40 proc.). Apsauginių griovių nusidėvėjimas lygus 99,09 proc., geriausiai prižiūrimi pylimai (nusidėjimas 48,35 proc.). Sureguliuotų upelių ir magistralinių griovių daugiausia Panevėžio r. sav. (2189,9 km); pylimų daugiausia Šilutės r. sav. (221,67 km), drenažo rinktuvų Panevėžio r. sav. (3363,425 km), hidrotechnikos statinių reguliatorių Kelmės raj. sav. (276 vnt.), hidrotechnikos statinių – tiltų –Panevėžio raj. sav. (90 vnt.), hidrotechnikos statinių – pralaidų –Šilutės raj. sav. (2521 vnt.), tvenkinių Radviliškio raj. sav. (19 vnt.). Analizuojant biudžeto lėšų pasiskirstymą savivaldybėse valstybės nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams, nustatytas stiprus statistiškai patikimas ryšys su sureguliuotų upelių ir magistralinių griovių ilgiu (0,68), pylimų ilgiu (0,84), drenažo rinktuvais (0,63), pralaidų skaičiaus (0,71) bei nusausintų žemių ploto savivaldybėje (0,59). Nustatyta, kad didelių ūkių (virš 100 ha) daugiausia registruota Kėdainių raj. savivaldybėje (107 ūkiai). Nagrinėjant ūkininkų aktyvumą teikiant prašymus tvarkyti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, nustatyta, jog statistiškai reikšmingą didžiausia įtaką turėjo nusausintas plotas (0,32) ir ūkių skaičius savivaldybėje (0,38). Nustatyta, kad biudžeto lėšos valstybei nuosavybės teise pasiskirsto taip: sausinimo sistemų remontui (rekonstrukcijai) skiriama apie 14,5 proc., pralaidų remontui (rekonstrukcijai) – apie 14 proc., polderių sistemoms – apie 14,5 proc. visų skiriamų biudžeto lėšų. Kiti 57 proc. biudžeto lėšų priklauso nuo savivaldybėje esančių kitų melioracijos statinių kiekio ir būklės.
Research object: state-owned land reclamation structures in the districts of Lithuanian municipalities, reclaimed land, farms registered in the Farmers' Farm Register, their number, total area of agricultural land use, applications for management of state-owned land reclamation structures submitted by farmers in 2013-2017 and distribution of budget and EU funds to municipalities. Research aim: distribution of funds for repair and maintenance of state-owned land reclamation structures. Objectives: to analyse scientific literature, to analyse the condition of reclamation land and state-owned land reclamation structures in Lithuania, to identify the distribution of budget funds in municipalities in the state-owned land reclamation structures according to their quantity. Data were collected from the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, State Land Fund, State Enterprise Agricultural Information and Rural Business Canter. The collected data was processed, systematized by MS Excel. Statistica programs and presented in tables, graphically processed. The essence of the difference between the averages is based on the lowest margin of confidence, with a probability level of 0.05. Research methods: Scientific literature was analysed. Standard data collection methods were used. Data was collected from the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, State Enterprise State Land Fund, State Enterprise Agricultural Information and Rural Business Center. The collected data was processed, systemized using MS Excel, Statistica programs and presented in tables, processed graphically. The essentiality of differences between averages was determined according to the lowest reliable difference limit. Research results: The depreciation of land reclamation structures accounts for 67.78% (drainage system structures - 67.84 %, other land reclamation structures - 65.40%). The worst situation is with ditches - their depreciation is 99.09%, best maintained are dykes (48.35%). The regulated streams and trunk ditches are mainly located in Panevezys district municipality (2189.9 km); dunes mainly in Silute district municipality (221.67 km), drainage sewers in Panevezys district municipality (3363,425 km), regulators of hydrotechnical structures in Kelme district municipality (276 units), hydrotechnical structures - bridges - in Panevezys district municipality (90 units), hydrotechnical structures - culverts - in Silute district municipality (2521 pcs), ponds in Radviliskis district municipality (19 pcs). After analysing the distribution of budget funds in municipalities for land reclamation structures owned by the state, a strong statistically reliable connection with the length of regulated streams and trunk ditches (0.68), length of dykes (0.84), drainage sewers (0.63), number of culverts (0,71) and the area of drained land in the municipality (0.59) was established. It was found that large farms (over 100 ha) are mainly registered in Kėdainiai district municipality (107 farms). When analysing the activity of farmers in submitting applications for the management of land reclamation structures owned by the state, it was found that drained area (0.32) and the number of farms in the municipality (0.38) had statistically significant influence. It has been established that the state budget funds are distributed in the following way: about 14.5% of all budget funds is allocated for the repair (reconstruction) of drainage systems, about 14% for the repair (reconstruction) of culverts and about 14.5% for polder systems. Other 57% of budget funds depend on the number and condition of other state-owned land reclamation structures in municipality. Master Graduation Thesis was published in the international scientific conference “Jaunasis mokslininkas 2019”, Akademija.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93315
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
andrius_kincius_md.pdf1.34 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

128
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.