Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93311
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ramanauskaitė-Žaromskienė, Elinga
Supervisor: Stankevičiūtė, Jolanta
Title: Medžioklės reikšmė visuomenei Lietuvoje
Other Title: The importance of hunting for society in Lithuania
Extent: 84 p.
Date: 29-May-2019
Keywords: Medžioklė;Hunting;Medžiojamieji laukiniai gyvūnai;Hunted wild animals;Medžioklės organizavimas;Organization of hunting;Visuomenė;Society
Abstract: Tyrimo objektas – Lietuvos medžioklės sektorius. Tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti medžioklės svarbą bei ekonominę, socialinę, kultūrinę reikšmę visuomenei Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai: Išnagrinėti teorinius medžioklės reikšmės visuomenėje aspektus; Atskleisti medžioklės išteklių Lietuvoje kiekybines tendencijas; Apibūdinti profesionaliosios medžioklės organizavimą ir rezultatus Lietuvoje; Apžvelgti žvėrienos perdirbimo ir trofėjų gamybos tendencijas Lietuvoje; Empiriškai ištirti medžioklės reikšmės visuomenei ekonominius, socialinius ir gamtosauginius aspektus. Tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, teisės aktų ir kitų institucijų dokumentų turinio analizė, kiekybinis anketinės apklausos metodas. Tyrimo rezultatai * Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjami teoriniai medžioklės organizavimo ir reikšmės visuomenei aspektai; * Antrojoje darbo dalyje apžvelgiamas medžioklės teisinis reglamentavimas Lietuvoje. * Trečiojoje darbo dalyje analizuojami medžioklės ištekliai Lietuvoje; * Ketvirtojoje darbo dalyje analizuojama, kaip organizuojama profesionali medžioklė Lietuvoje, kokie šios veiklos finansiniai rezultatai; * Penktojoje darbo dalyje apžvelgiami trofėjų ir žvėrienos apdirbimo sektorių rezultatai. * Šeštojoje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodologija; * Septintojoje darbo dalyje analizuojami medžiotojų anketinės apklausos rezultatai; Pagrindinės darbo išvados. Medžioklės išteklius sudaro tiek natūraliai gamtoje gyvenantys, tiek aptvaruose auginami laukiniai gyvūnai; aptvarų laikymui būtini leidimai, vykdoma jų priežiūra. Profesionalios medžioklės paslaugos yra teikiamos reguliariai, pagal patvirtintus kainoraščius, tačiau nuo 2018 m. šios veikos sąnaudos viršijo pajamas, o pelningumo didinimui būtinas paslaugų kokybės tobulinimas. Trofėjų sektorius Lietuvoje reguliuojamas, orientuotas į profesionalumą ir kontrolės užtikrinimą. Žvėrienos apdirbimo sektoriuje veikia tik kelios mažos įmonės, rinka yra ribota dėl griežto žvėrienos apdirbimo ir tiekimo rinkami veterinarinio reguliavimo. Empirinis tyrimas atskleidė, jog medžioklė Lietuvoje turi ekonominę, socialinę – kultūrinę, aplinkosauginę reikšmę. Atlikta analizė atskleidė, jog medžioklės organizavimas, medžioklės išteklių valdymas ir naudojimas yra griežtai teisės aktais reguliuojama veikla Lietuvoje. Magistrantūros studijų baigiamojo darbo rezultatai buvo pristatyti ir publikuoti studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas-2019“, vykusioje 2019 m. balandžio 14 d., Akademijoje.
Object of study– Lithuanian hunting sector. Aim of study– to analyze the importance and economic, social, cultural significance of hunting in Lithuania. Tasks of study: to analyze the significance of hunting aspects in society; to reveal the quantitative tendencies of hunting resources in Lithuania; to examine the aspects of professional hunting organization in Lithuania; to describe the processing of the wild game meat and the production of trophies in Lithuania; to empirically examine the economic, social and nature conservancy aspects of hunting significance in society. Methods of study: comparative analysis of scientific literature, quantitative method of survey questionnaire, statistical data analysis. Results of study • The organization of hunting and significance of it in society are being analyzed on the first part of the study; • Legal regulation of hunting in Lithuania are reviewed on the second part of the study; • Hunting resources in Lithuania are analyzed on the third part of the study; • Organization of professional hunting and financial results of it in Lithuania are being analyzed on the forth part of the study; • The results of processing trophies and wild animals’ meat are examined on the fifth part; • Methodology of the study is presented on the sixth part; • The results of the survey of hunters are analyzed on the seventh part. Main results of the study. The analysis has shown, that hunting organization, control and using of hunting resources are strictly regulated by the law in Lithuania. Hunting resources consist of wild animals held in animal enclosures as well as of those living in the wild. Permissions are required for the maintenance of animal enclosures; they must be taken care of. Professional hunting services are provided on a regular basis, according to approved price lists, however from 2018 onwards the cost of this activity exceeded revenue, and for the profitability the improvement of service quality is necessary. The production of trophies is regulated in Lithuania, focused on professionalism and control assurance. There are only a few small companies in the wild animals’ meat processing industry, the market is limited due to strict veterinary requirements and regulation for processing and supply of meat. Empirical study has revealed that hunting has an economic, social-cultural and environmental meaning in Lithuania. The results of the master's thesis were presented and published at the student scientific conference “Young Scientist-2019”, held in 2019 on the 14th of April at the Academy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93311
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 1, 2021

Download(s)

359
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.