Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93308
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Kukučionienė, Edita
Supervisor: Punys, Petras
Title: Internetinių hidrologinių atlasų validacija Lietuvos upėms
Other Title: Validation of web-based hydrologic atlases for the rivers in Lithuania
Extent: 51 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Interaktyvus atlasas;Web-based atlas;Debitas;River discharge;Validacija;Validation;NSE;NSE;HYPE;HYPE
Abstract: Magistratūros studijų baigiamasis darbas: 51 puslapis, 70 paveikslų, 7 lentelės, 28 literatūros šaltiniai, 11 priedų. Tiriamojo darbo objektas: HYPE atlaso modeliuotų debitų duomenys Lietuvos upėms. Tyrimo tikslas – įvertinti HYPE istorinių duomenų interaktyvaus atlaso informacijos patikimumą Lietuvos upių pavyzdžiu. Tyrimo uždaviniai: 1) Atlikti istorinių išmatuotų ir modeliuotų debitų analizę, pasirinktoms upėms, sudarant palyginamuosius hidrografus. 2) išmatuotus ir modeliuotus debitų duomenis įvertinti koreliacijos (determinacijos) ir Nash-Sutcliffe modelio efektyvumo koeficientu; 3) Palyginti apskaičiuotus NSE koeficientus su HYPE atlase pateiktais NSE koeficientais. Tyrimo metodai. Pradinių duomenų apdorojimas atliktas rankiniu būdu – suvesti debitai iš hidrologinių metraščių (iš viso 18208 dienų debitų duomenys). Modeliuoti ir išmatuoti duomenys palyginti, pasitelkiant MS Excel įrankį Data Analysis-Descriptive Statistics. Informacijos validacija buvo atlikta vertinant: koreliacijos (determinacijos) ir Nash-Sutcliffe modelio efektyvumo koeficientus. Koreliacijos koeficiento analizė atlikta MS Excel aplinkoje, NSE - pasitelkiant vieną iš „Agrimetsoft“ programinių įrangų. Tyrimo rezultatai: Analizei parinktos 10 Lietuvos vandens matavimo stočių; sudaryta 50 hidrografų ir 50 koreliacijos (determinacijos) grafikų; vertinant koreliacijos koeficientą, nustatyta, kad tarp išmatuotų ir modeliuotų duomenų yra pakankamai stiprus koreliacijos ryšys; nustatyta, kad pagal siūlomas minimalias ribas tik 50% VMS debitų duomenys yra pakankamai patikimi. Taip pat nustatyta, kad tik 50% atvejų modeliuoti „pikiniai“ debitai atspindi išmatuotus. Pagrindinės išvados Lietuvos upių atveju modeliuoti metiniai debitų vidurkiai pakankamai gerai atspindi išmatuotus debitus; kiekvienos dienos modeliuoti debitai nėra patikimi ir negali būti naudojami projektavimo ar potvynių prognozavimo tikslais; minimalūs ir maksimalūs debitai atitinka išmatuotus tik 50% atvejų, bet jų datos pakankamai tikslios. Šių duomenų taip pat nerekomenduojama naudoti projektavimo ar potvynių prognozavimo tikslais. Prasminiai žodžiai: interaktyvus atlasas, debitas, validacija , NSE, HYPE
Master Graduation Thesis consists of: 51 pages of the explanatory text, 70 figures, 7 tables, 28 references, 11 appendixes. Research object: simulated discharges for the rivers in Lithuania. Research aim – to validate web-based HYPE Historic Time Series atlas for the rivers in Lithuania. Objectives: 1) to compare historic observed and simulated discharges for chosen Lithuania‘s rivers, to make comparative hydrographs. 2) to evaluate observed and simulated data, using correlation (determination) and NashSutcliffe model efficiency coefficients. 3) to compare calculated NSE coefficients with given ones at HYPE Model Performance atlas. 4) Research methods. Historic observed discharges data were entered by hand from Annual Hydrology journals (18208 days‘ data) to Ms Excel Worksheet. Simulated and observed data were compared using Ms Excel tool - Data Analysis-Descriptive Statistics. Discharges data was validated using correlation (determination) and NashSutcliffe model efficiency coefficients. NSE coefficients are been calculated by “Agrimetsoft” software. Research results:  Part One. Were been chosen 10 Lithuania’s river’s stations for analyses; 50 hydrographs and determination charts were made (5 for each river station).  Part Two. According to correlation coefficient, simulated and observed discharges have quite strong link. Also only 50% of river stations simulated data are reliable. Only in 50% cases, simulated peak discharges matches observed discharges. Conclusions According to validation results in Lithuania rivers case, everyday simulated discharges are not quite reliable. Peak discharges dates are quite accurate, although only 50% peak discharges matches observed data. KEY Words: web-based atlas, river discharge, validation, NSE, HYPE.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93308
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

70
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.