Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93302
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pačinskaitė, Renata
Supervisor: Pečiuliauskienė, Palmira
Title: Paauglių gamtamokslinė motyvacija ir lyderystė: TIMSS 2015 tyrimo atvejis
Other Title: Teenager motivation and leadership in natural science: TIMSS 2015 investigation case
Extent: 66 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Motyvacija;Motivation;Lyderystė;Leadership;Gamtos mokslas;Natural science;Paaugliai;Teenagers
Abstract: Su kiekviena karta ateina naujovės, tokios kaip naujos technologijos, nauji poreikiai, nauji sprendimai, todėl, tiek motyvacijos, tiek lyderystės sampratos vystosi iš kartos į kartą ir atsiranda vis naujų teorijų ir klasifikacijų, kurios prisideda prie šių terminų plėtojimo ir apibrėžimų. Motyvacijos ir lyderystės aktualumas lėmė tyrimo problemą ir tikslą: Tyrimo problema: Koks ryšys tarp naujosios kartos mokinių lyderystės ir motyvacijos? Tyrimo tikslas: Ištirti aštuntos klasės mokinių gamtamokslinę motyvaciją ir lyderystę remiantis TIMSS 2015 tyrimo duomenimis. Tyrimo uždaviniai: - Atlikti paauglių gamtamokslinės motyvacijos ir lyderystės teorinę analizę; - Ištirti ir apibrėžti naujos kartos paauglių pedagoginę-psichologinę charakteristiką. - Ištirti paauglių gamtamokslinę motyvaciją; - Ištirti paauglių gamtamokslinę lyderystę; - Nustatyti koreliacinį ryšį tarp paauglių gamtamokslinės motyvacijos ir lyderystės. Nagrinėjant duomenis buvo taikyti šie metodai: Mokslinės literatūros, dokumentų ir kitų informacijos šaltinių analizė, statistinė duomenų analizė, tarptautinių mokinių (VIII klasės gamtos mokslų dalyko) gamtos mokslų tyrimų duomenų antrinė analizė taikant programą SPSS (23 versija). Atlikus Lietuvos 8 klasių gamtamokslinės motyvacijos ir lyderystės tyrimą, paaiškėjo, kad mokiniai yra susidomėję gamtos mokslais, yra motyvuoti gerai mokytis gamtos mokslų dėl savo asmeninių tikslų pasiekimo. Išorinės gamtos mokslų motyvacijos tyrimas išryškino dvi išorinio motyvatoriaus grupes: tėvus ir mokytojus. Tiek tėvai, tiek mokytojai skatina mokinius mokytis gamtos mokslų. Atliktas tyrimas parodė, kad mokinių lyderystė pasireiškia mokinių gebėjime spręsti sudėtingas gamtamokslines problemas. Daugumai mokinių sudėtingų problemų sprendimas sekasi iš dalies gerai, kas parodo, kad respondentai pasitiki savimi ir savo gebėjimais sprendžiant sudėtingas gamtamokslines problemas, kas yra svarbiu transformacinės lyderystės požymiu. Apibendrinant atliktą tyrimą pavyko atsakyti į iškeltą problemą, nes tyrimo metu buvo nustatyti statistiškai reikšmingi ryšiai tarp išorinių motyvatorių ir transformacinės lyderystės bruožo – intelektinio stimuliavimo sprendžiant gamtamokslines problemas. Stipresni statistiniai ryšiai nustatyti tarp vidinės gamtamokslinės motyvacijos ir mokinių gebėjimų spręsti gamtamokslines problemas. Statistinių ryšių stiprumas tarp minėtų komponentų priklauso nuo gamtamokslinio dalyko.
Every generation comes with innovations such as new technologies, new needs, or new solutions, therefore the concepts of both motivation and leadership evolve from generation to generation, causing new theories and classifications that contribute to the development and definition of these terms to emerge. The relevance of motivation and leadership has led to the following research problem and aim of the study: Research problem: What is the relationship between leadership and motivation of the students of the New generation? Aim of the study: To study the natural science motivation and leadership of the eighth-grade students based on the data of the TIMSS 2015 study. Research tasks: - Perform theoretical analysis of teenagers' natural science motivation and leadership; - Investigate and define the pedagogical-psychological characteristics of the teenagers of the new generation; - Investigate teenagers’ motivation in natural sciences; - Investigate teenagers' leadership in natural sciences; - Establish a correlation between teenagers' motivation and leadership in natural sciences. The following methods were used for the purpose of the research: analysis of scientific literature, documents and other sources of information, statistical data analysis, secondary analysis of natural sciences research data of international students (8th grade science subject) using SPSS (23 version). After studying the natural science motivation and leadership amongst 8th grade students in Lithuania, it appeared that students found themselves interested in natural sciences, being motivated to learn natural sciences to reach their personal goals. The study of extrinsic natural science motivation has highlighted two groups of extrinsic motivators: parents and teachers. Both parents and teachers encourage students to learn natural sciences. The study showed that student leadership manifests itself in the ability of students to solve complex natural science problems. Most students are at least partially good at finding the solutions to complex natural sciences problems, which shows their confidence in their ability to solve these complex problems - which is an important feature of transformational leadership. Summarizing the research, the answer to the raised problem was found, as the study identified statistically significant relations between extrinsic motivators and the trait of transformational leadership - intellectual stimulation in solving natural science problems. Stronger statistical relations have been established between the inner scientific motivation and the students’ ability to deal with natural science problems. The strength of statistical relationships between these components depends on the natural science subject.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93302
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
renata_pacinskaite_md.pdf785.59 kBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.