Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93300
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rutkauskaitė, Jurgita,
Supervisor: Jašinauskas, Linas
Title: Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdyme
Other Title: Physical school environment for children with asd in primary education
Extent: 65 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Autizmo spektro sutrikimas;Autism spectrum disorder;Edukacinės aplinka;Educational environment;Fizinės aplinkos pritaikymas;Physical school environment;Pradinis ugdymas;Primary education
Abstract: Darbe nagrinėjama edukacinės aplinkos samprata, jos komponentai, išskiriamas fizinės aplinkos aspektas, apibendrinami autizmo spektro ypatumai, kurie kelia reikalavimus edukacinės aplinkos kūrimui, pritaikymui. Pateikiami pradinio ugdymo pedagogų sprendimai pritaikant edukacinę aplinką mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, bendrojo ugdymo klasėje. Edukacinė aplinka veikia visus jos dalyvius įvairiais aspektais, todėl būtent, dalyviai yra tie, kurie kelia aplinkai reikalavimus, veikia socialinius santykius, jausmus, emocijas, stimuliuoja smalsumą, kelia motyvaciją, užtikrina įvairiapusį saugumą, komunikuoja su dalyviu per įvairius simbolius, gali skatinti dalyvių tarpusavio komunikaciją, tačiau gali veikti ir priešingai. Objektas. Edukacinės aplinkos ypatumai vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, poreikiams tenkinti pradiniame ugdyme. Atliktu tyrimu siekta ištirti edukacinės aplinkos kūrimo ypatumus ir jų sąsajas su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymu. Tyrimas. Pradinio ugdymo pedagogų sprendimai pritaikant aplinką mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimą tirti taikant kokybinio tyrimo metodus: mokslinės literatūros analizę, giluminį pusiau struktūruotą interviu, duomenims susisteminti taikytas kokybinės (content) turinio analizės metodas. Rezultatai. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad dauguma pedagogų, pritaikydami ar kurdami edukacinę aplinką mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, nekelia jai ypatingų reikalavimų, tik vienas iš penkių informantų paminėjo tokius aplinkos objektus, kaip sėdmaišį ar palapinę naudojamus nusiraminimui bei languose įmontuotus užraktus, saugumui užtikrinti. Kadangi ugdymo aplinkos pritaikymą sąlygoja mokinio poreikiai ir tai, kiek, pats pedagogas pajėgus juos suprasti, įvertinti ir užtikrinti. Prie nemalonių situacijų išvengimo prisideda klasės taisyklės bei susitarimai, įvairios motyvavimo priemonės, veiklos įvertinimas gaunamu apdovanojimu. Aiškumas, struktūra ir tinkamai parinkta ugdymosi vieta klasės erdvėje pagerina mokinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, įsitraukimą į ugdymosi procesą.
The work analyses the concept of educational environment, its components, distinguishes the aspect of physical environment, summarises the peculiarities of the autism spectrum, which form requirements for the creation and application of educational environment. Primary education teachers’ solutions of adapting the educational environment to pupils, with autism spectrum disorder, in general education class are presented. Educational environment influences all its participants in various aspects, therefore it is precisely the participants, who create demands for the environment, influence social relations, feelings, stimulate curiosity, motivation, ensure versatile security, communicate with the participant through various symbols, can encourage participants’ mutual communication, but can also work the other way round. Object. Peculiarities of educational environment for the fulfilment of the needs of children, with autism spectrum disorder, in primary education. The aim of the research was to investigate the peculiarities of creating an educational environment and their links with the development of children with autism spectrum disorder. Research. Decisions of primary education teachers in adapting the environment to pupils, with autism spectrum disorder, were investigated using qualitative research methods: analysis of scientific literature, in-depth semi-structured interview, qualitative content analysis method applied to data systematization. Results. Summarising the results of the research, it can be stated that, in adapting or creating an educational environment for pupils with autism spectrum disorder, most educators do not impose any special requirements, only one in five respondent mentioned such environmental objects as a bean bag or a tent used for calming down and built-in locks for windows to ensure safety. The adaptation of the educational environment is conditioned by the needs of the pupil and the extent to which the teacher is able to understand, evaluate and ensure them. Classroom rules and agreements, various motivational tools and performance evaluation with a reward contributes to avoiding unpleasant situations. Clarity, structure and accurately chosen place of learning in the classroom improves the involvement of the pupil with autism spectrum disorder in the development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93300
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
jurgita_rutkauskaite_md.pdf904.26 kBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

722
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,202
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.