Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93247
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pipirienė, Ingrida
Supervisor: Čiučiulkienė, Nijolė
Title: Mentoriaus įgalinimas profesinio mokymo centruose
Other Title: Enhancing Mentoring in Vocational Training Centres
Extent: 87 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Įgalinimas;Empowerment;Mentorius;Mentor;Profesinis mokymas;Professional education
Abstract: Pastaruoju metu, mūsų šalies profesinio mokymo centruose, vis daugiau dėmesio skiriama mentorystei ir mentoriaus svarbai. Mentorystės procesą galima įvardinti kaip abipusį ugdymo(si) procesą tarp įstaigoje dirbančio pedagogo ir praktiką atliekančio asmens. Darbo aktualumą suponuoja mentorystės proceso esminis tikslas - patirties, žinių ir naujų idėjų dalinimasis bei sklaida, pabrėžianti mentoriaus įgalinimo svarbą. Mentoriaus įgalinimas, kaip neatsiejama mentorystės dalis, padeda užtikrinti šio proceso sėkmę ir naudą. Šiuo darbu siekiama atskleisti mentoriaus įgalinimo svarbą profesinio mokymo centruose. Šio tyrimo problema sietina su mentorių motyvacijos ir iniciatyvos stoka, kurią galima mažinti pasitelkiant įgalinimo metodą, kaip vieną iš esminių būdų, suteikiančių galios globojamam mentoriaus asmeniui veikti savarankiškai. Šio darbo tikslas – išanalizuoti mentoriaus įgalinimą profesinio mokymo centruose. Tyrimo metodologija ir metodai. Baigiamojo darbo teorinėje dalyje nagrinėjamos dvi temos: pirma tema – mentorystės samprata edukologijos moksle ir mentoriaus modeliai bei stiliai, antra tema - įgalinimo samprata edukologijos moksle ir mentoriaus, kaip įgalintojo, veiklos ypatumai profesinio mokymo centruose. Visos šios nagrinėjamos temos susijusios su mentoriaus įgalinimu profesinio mokymo centruose. Baigiamajam darbui pasirinktas kokybinio tyrimo metodas. Tyrimo duomenys buvo renkami bei fiksuojami struktūruoto interviu metodu. Tyrimo dalyvių atranka buvo vykdoma atsižvelgiant į du esminius faktorius: pedagoginio darbo patirtis ir mentorystės patirtis. Pateikiant tyrimo duomenų analizę, kokybiniai duomenys buvo analizuojami remiantis kiekybinės turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad daugelis tyrimo dalyvių mentorystę įvardina kaip ilgalaikio ryšio palaikymą su įsipareigojimu praktikantui dalintis savo patarimais ir žiniomis, tokiu būdu sudarant visas būtinas ir reikiamas sąlygas, praktiką atliekančiam asmeniui, kaupti ir sisteminti žinias bei siekti profesinio ugdymosi. Norint, kad mentorius kokybiškai įgyvendintų jam numatytas funkcijas, reikalingas ne tik platus teorinių ir praktinių žinių spektras, bet ir tam tikros asmeninio charakterio savybės, tokios kaip: empatija, nuoširdus bendravimas bei noras suprasti ir padėti. Profesinio mokymo centruose dirbantys mentoriai pasižymi: organizaciniais, vadovavimo bei bendradarbiavimo gebėjimais, o mentorių kompetencijos atsiskleidžia per: kryptingo mokymosi skatinimą, gerą savo profesijos išmanymą bei puikius komunikacinius įgūdžius. Edukaciniame kontekste įgalinimas tai – galios suteikimas asmeniui, skatinant jį veikti savarankiškai bei pasitikint savo jėgomis ir su juo susiję procesai, padedantys asmenims siekti teigiamo pokyčio ugdymo ir mokymosi procese, panaudojant jau turimas žinias ar įgūdžius (pasitikėjimas savimi, siekimas, motyvacija, savipagalba) bei pasitelkiant aplinkoje randamus išteklius ir kitus resursus (įstatymai, žinios, informacija), kurie padės užtikrinti galios suteikimą veikti.
Recently, our country's vocational training centers are increasingly focusing their attention on mentoring and the importance of mentor's educational roles. The mentoring process can be described as a mutual educational process between an in-service teacher and a practitioner. The relevance of the work is determined by the essential purpose of the mentoring process - sharing and disseminating experience, knowledge and new ideas, emphasizing the importance of mentor empowerment. Mentor empowerment as an integral part of mentoring helps to ensure the success and benefits of this process. This work aims to reveal the importance of mentor empowerment in VET centers. The problem of this master thesis research is related to the lack of mentor motivation and initiative. mentor motivation and initiative might be increased through the empowerment approach as one of the essential ways of stimulating a mentor to act independently. The aim of this work is to analyze mentor empowerment in VET centers. Research methodology and methods. The theoretical part of the final thesis deals with two topics: the first theme deals with the analysis of the mentoring concept in education science and the mentor's models and styles; the second theme reveals the empowerment concept in education and and the peculiarities of mentor's funtion while providing the empowerment to his/her mentees. All of these topics are related to mentor empowerment in VET centers. Qualitative research method was chosen for the master thesis. The survey data were collected and recorded using the structured interview method. The selection of participants was based on the two key factors: pedagogical work experience and mentoring experience. The qualitative data were analyzed based on the quantitative content analysis method. The results of the master thesis research reveal that many mentors define mentoring as a long-term relationship based on the commitment to the trainee while sharing the advice and knowledge. The process of commintment and sharing creates all the necessary conditions for the practitioner to accumulate and systematize knowledge and to seek professional education. In order for the mentor to perform his/her functions effectively, he/she needs not only a wide range of theoretical and practical knowledge, but also certain qualities of personal character, such as empathy, sincere communication and a desire to understand and help the other people. Mentors working in VET centers must have organizational, leadership and collaboration skills. Mentor competencies are revealed through promoting targeted learning, good knowledge of their profession, and excellent communication skills. Empowering in the educational context is understood as the empowering the person to act independently and relying on his/her own strength and related processes to help individuals achieve a positive change in the education and learning process, using the knowledge, skills that are already available (self-confidence, aspiration, motivation, self-help), and using environmentally-aware and other resources such as laws, knowledge, information to scafold the empowerment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93247
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

488
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.