Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93240
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Jaskelevičius, Meldas
Title: Pameistrystės edukacinio-organizacinio modelio vertinimas: proceso dalyvių požiūriai
Other Title: Evaluation of apprenticeship educational – organizing model: approach of the stakeholders
Extent: 60 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Profesinis mokymas;Vocational training;Pameistrystė;Apprenticeship;Dualinis mokymas;Dual training;Pameistrys;Apprentice
Abstract: Magistro tezių aktualumą suponuoja samprata, jog pameistrystės reiškinys (modelis) Lietuvoje, nepaisant socialinio ekonominio pažangumo, kol kas lieka sąlygine inovacija. Atitinkamas modelis dar tik skinasi kelią į profesinio rengimo bei verslo sektorių ir yra žingsnis visų taip geidžiamo dualinio modelio link. Darbas skirtas ištirti, įvertinti proceso subjektų (dalyvių) patirtis, susijusias su pameistrystės modelio diegimu šalyje. Darbo teorinėje dalyje apžvelgtas pats pameistrystės fenomenas, išskirti bruožai ir kriterijai, leidžiantys vertinti atitinkamo modelio diegimo procesą. Darbo autoriaus buvo parengti kiekybiniai klausimynai, leidžiantys vertinti pagrindinių modelio diegimo procese dalyvaujančių veikėjų nuomones bei patirtis. Atlikta: 1) pameistrių, 2)profesinio rengimo centro pedagogų ir 3) meistrų, dirbančių mokinius priimančioje įmonėje, apklausa. Kiekvienos minėtos kategorijos asmenų apklausta po 60 respondentų. Bendra kiekybinės apklausos imtis – 180 respondentų. Apklausų duomenys apdoroti naudojant aprašomosios statistikos, neparametrinės statistikos ir grafinius metodus. Ištirta minėto pameistrystės modelio dalyvių nuomonė apie procesą ir modelio diegimą, palyginti nuomonių skirtumai tarp kai kurių grupių. Visos ištirtos socialinių dalyvių grupės yra linkę pameistrystės modelį vertinti daugiau palankiai, nei nepalankiai. Tyrimas leidžia formuluoti bendro pobūdžio išvadą, jog šalyje egzistuoja daugiau ar mažiau palankios pameistrystės modelio diegimo į masinę praktiką prielaidos.
The relevance of master thesis is based on the notion that the application of apprenticeship in Lithuania, despite social economic progress, is still a relative innovation. Nevertheless, apprenticeship is approaching the vocational education and business sector and is almost at the doorway of a so desired dual model. The work is aimed at investigating, evaluating the experience of the stakeholders of the presented apprenticeship process model. The theoretical part of the thesis examines the phenomenon of apprenticeship, the traits and criteria that allow to design the apprenticeship model and evaluate its implementation process while researching the stakeholders‘ attitudes towards the apprenticeship. The author of the thesis has prepared quantitative questionnaires that allow to evaluate the opinions and experiences of the main actors involved in the apprenticeship model implementation process. There were carried out: 1) survey of apprentices, 2) survey of teachers of vocational training centers, 3) survey of professional masters - mentors working in the host enterprise. 60 respondents were interviewed in each of the above mentioned stakeholders‘ groups. Total quantitative survey sample - 180 respondents. Survey data was analysed while using descriptive statistics, non-parametric statistics, and graphical techniques. The opinion of the participants of the above mentioned apprenticeship model on the process and the implementation of the apprenticeship model has been investigated, the differences of opinions among the researcg groups have been compared. All groups of the stakeholders studied tend to be more positive than unfavorable to the apprenticeship model. The research findings allow us to formulate a general conclusion that there are more or less favorable preconditions for the introduction of the apprenticeship model in mass practice.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93240
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
meldas_jaskelevicius_md.pdf999.71 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

8
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.