Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93238
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jokšaitė, Indrė
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: UAB ,,Rosteka" transporto paslaugų kokybės gerinimo scenarijai
Other Title: Scenarios of transport service quality improvement in JSC “Rosteka”
Extent: 48 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Kokybė;Quality;Kokybės valdymas;Quality management;Kokybės vertinimo metodai;Quality assessment methods;Logistinės paslaugos;Logistics services;Transportavimas;Transportation
Abstract: Darbo objektas - transporto paslaugų kokybės valdymas. Darbo tikslas - ištirti UAB ,,Rosteka" transporto paslaugų tobulinimo prielaidas ir parengti jų gerinimo scenarijus. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti logistinių paslaugų kokybės tobulinimo svarbą; 2. Atskleisti paslaugų kokybės vertinimo modelių taikymo ir klasifikavimo ypatumus; 3. Įvertinti transporto įmonės UAB ,,Rosteka" teikiamų paslaugų kokybę; 4. Atskleisti UAB ,,Rosteka" paslaugų gerinimo potencialą ir galimybes; 5. Parengti UAB ,,Rosteka" transporto paslaugų gerinimo scenarijus ir jų įgyvendinimo priemones. Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų turinio analizė, anketinė apklausa, SSGG ir SOR analizės, grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje dalyje – atlikta transporto paslaugų tobulinimo problemos analizė, išanalizuota įmonė UAB ,,Rosteka" ir jos veikla, nustatyta įmonės teikiamų transporto paslaugų tobulinimo būtinumas. • Antroje teorinėje dalyje - atlikta transporto paslaugų valdymo ypatumų apžvalga, išnagrinėta logistikos paslaugos reikšmė ir klasifikacija, nustatyti modelių taikymo ypatumai. • Trečioje dalyje - nustatyta UAB ,,Rosteka" paslaugų kokybės vertinimo metodika, atlikta įmonės paslaugų tikimo analizė. Pateikiamas atlikto tyrimo pagrindas ir iš to gautos išvados. Pasitelkus SSGG ir SOR analizes nustatytos tobulintinos kryptys. Remiantis studijuota teorija, įmonės analize ir atlikto tyrimo rezultatais, buvo pateiktos tobulinimo kryptys, įmonės tranporto paslaugų tobulinimui: 1. Darbuotojų veiklos gerinimas; 2. Naujos dokumentų ir informacijos valdymo sistemos; 3. Paslaugų plėtra į naujas rinkas; 4. Ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas. Darbo tyrimo daliniai rezultatai pristatyti studentų mokslinėje konferencijoje ,,Jaunasis mokslininkas 2019", kurioje pristatytas pranešimas tema ,, Logistikos paslaugų kokybės vertinimo modelių apžvalga".  
Object of the work - quality of transport services. Aim of the work - to investigate the preconditions for improvement of transport services of UAB "Rosteka" and to prepare scenarios for their improvement. Work aims: 1. To analyze the importance of quality improvement of logistic services; 2. Discover the peculiarities of application and classification of service quality assessment models; 3. To evaluate the quality of services provided by transport company JSC "Rosteka"; 4. Explain possibilities of improvement of JSC ,,Rosteka" services; 5. Establish scenarios for improvement of transport servives of JSC ,,Rosteka" and their implementation measures. Work methods. Analysis and synthesis of scientific literature, content analysis of documents, questionnaire survey, SWOT and SOR analysis, graphical representation. Research conclusions: • In the first part – Analysis of the problem of improvement of transport services was carried out, the company JSC ,,Rosteka" and its activities were analyzed, the necessity of improvement of the transport services provided by the company was determined. • In the second part of the research - the overview of transport service management peculiarities was performed, the significance and classification of logistics service were analyzed, peculiarities of application of the models were determined. • In the third part - the methodology of quality assessment of JSC ,,Rosteka" was established and the analysis of the company's services was carried out. Presents the basis of the research carried out and the conclusions drawn from it. Through the SWOT and SOR analyzes the directions that needs to be improved have been identified. On the basis of the studied theory, analysis of the company and the results of the research carried out, the directions for improvement of the company's tranport services were presented: 1. Improving employee performance; 2. New document and information management system. 3. Development of services to new markets; 4. Supporting long-term customer relationships. Partial results of the work research were presented at the student scientific conference “Young Scientist 2019”, which presented the topic “Overview of Quality Assessment Models of Logistics Services”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93238
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
indre_joksaite_md.pdf772.02 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

405
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

229
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons