Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93233
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Laimutienė, Lina
Title: Tarptautinių projektų poveikis pedagogų kompetencijų plėtrai
Other Title: Impact of international projects on the development of pedagogical competencies
Extent: 70 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Kompetencija;Competencies;Motyvacija;Motivation;Tarptautiniai projektai.;International projects
Abstract: Magistro baigiamąjį darbą sudaro 70 puslapiai, 20 paveikslų, 18 lentelių, 72 literatūros šaltiniai, 3 priedai.Problema: Stokojama pedagogų kompetencijų tobulinimosi aspektų dalyvaujant tarptautiniuose projektuose išryškinimo. Tyrimo tikslas: atskleisti pedagogų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose kompetencijų plėtrą ir raišką. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti pedagogų kompetencijų sampratą, raišką ir plėtros galimybes. 2. Išsiaiškinti priežastis, lemiančias šiuolaikinių pedagogų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose. 3.Identifikuoti tarptautiniuose projektuose tobulinamas kompetencijas. 4.Nustatyti tarptautinių projektų poveikį kompetencijų raiškai. Tyrimo 1. hipotezė: Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose pedagogai labiau tobulina profesines kompetencijas, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę- emocinę, IKT kompetenciją.Tyrimo 2. Hipotezė: Administracijos atstovai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose pedagogai labiau tobulina vadybines, nei profesines, tarpkultūrines, socialine-emocines ar informacinių technologijų kompetencijas.Tyrimo rezultatai parodė, kad kompetencija apibūdinama kaip įgytų gebėjimų įgūdžių, žinių, vertybinių nuostatų visuma. Nepasitvirtino tyrimo 1.hipotezė, kuri teigė, kad pedagogai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose tobulina profesinę kompetenciją labiau, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę-emocinę, IKT kompetenciją.Nepasitvirtino tyrimo 2.hipotezė, kuri teigė, kad pedagogai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose vadybinę kompetenciją tobulina labiau, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę-emocinę, IKT.
Master's thesis consists of 70 pages, 20 pictures, 18 tables, 72 literature sources, 3 appendixes. Problem: Lack of pedagogical competence development aspects in participation in international projects. The aim of the research: to reveal the development and expression of the competences of teachers involved in international projects. Research tasks: 1. To analyze the concept of pedagogical competencies, their expression and development possibilities. 2. To find out the reasons for the involvement of contemporary teachers in international projects. 3.Identify competences developed in international projects. 4.To determine the impact of international projects on the expression of competences. Research Hypothesis 1: By participating in international projects, teachers improve their professional competencies rather than intercultural, managerial, social-emotional, ICT competence. Research Hypothesis 2: Representatives of the administration by participating in international projects educators improve their management rather than professional, intercultural, social-emotional or The results of the research have shown that competence is described as a set of skills, knowledge and values ​​of acquired skills. The 1st hypothesis of the research has not been confirmed, which stated that teachers participating in international projects improve their professional competence more than intercultural, managerial, social-emotional, ICT competence. The 2nd hypothesis of the research has not been confirmed, which stated that educators improve their managerial competence by participating in international projects; than intercultural, managerial, social-emotional, ICT.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93233
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

24
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.