Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93233
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Laimutienė, Lina
Supervisor: Mičiulienė, Rita
Title: Tarptautinių projektų poveikis pedagogų kompetencijų plėtrai
Other Title: Impact of international projects on the development of pedagogical competencies
Extent: 70 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Kompetencija;Competencies;Motyvacija;Motivation;Tarptautiniai projektai.;International projects
Abstract: Magistro baigiamąjį darbą sudaro 70 puslapiai, 20 paveikslų, 18 lentelių, 72 literatūros šaltiniai, 3 priedai.Problema: Stokojama pedagogų kompetencijų tobulinimosi aspektų dalyvaujant tarptautiniuose projektuose išryškinimo. Tyrimo tikslas: atskleisti pedagogų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose kompetencijų plėtrą ir raišką. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti pedagogų kompetencijų sampratą, raišką ir plėtros galimybes. 2. Išsiaiškinti priežastis, lemiančias šiuolaikinių pedagogų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose. 3.Identifikuoti tarptautiniuose projektuose tobulinamas kompetencijas. 4.Nustatyti tarptautinių projektų poveikį kompetencijų raiškai. Tyrimo 1. hipotezė: Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose pedagogai labiau tobulina profesines kompetencijas, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę- emocinę, IKT kompetenciją.Tyrimo 2. Hipotezė: Administracijos atstovai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose pedagogai labiau tobulina vadybines, nei profesines, tarpkultūrines, socialine-emocines ar informacinių technologijų kompetencijas.Tyrimo rezultatai parodė, kad kompetencija apibūdinama kaip įgytų gebėjimų įgūdžių, žinių, vertybinių nuostatų visuma. Nepasitvirtino tyrimo 1.hipotezė, kuri teigė, kad pedagogai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose tobulina profesinę kompetenciją labiau, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę-emocinę, IKT kompetenciją.Nepasitvirtino tyrimo 2.hipotezė, kuri teigė, kad pedagogai dalyvaudami tarptautiniuose projektuose vadybinę kompetenciją tobulina labiau, negu tarpkultūrinę, vadybinę, socialinę-emocinę, IKT.
Master's thesis consists of 70 pages, 20 pictures, 18 tables, 72 literature sources, 3 appendixes. Problem: Lack of pedagogical competence development aspects in participation in international projects. The aim of the research: to reveal the development and expression of the competences of teachers involved in international projects. Research tasks: 1. To analyze the concept of pedagogical competencies, their expression and development possibilities. 2. To find out the reasons for the involvement of contemporary teachers in international projects. 3.Identify competences developed in international projects. 4.To determine the impact of international projects on the expression of competences. Research Hypothesis 1: By participating in international projects, teachers improve their professional competencies rather than intercultural, managerial, social-emotional, ICT competence. Research Hypothesis 2: Representatives of the administration by participating in international projects educators improve their management rather than professional, intercultural, social-emotional or The results of the research have shown that competence is described as a set of skills, knowledge and values ​​of acquired skills. The 1st hypothesis of the research has not been confirmed, which stated that teachers participating in international projects improve their professional competence more than intercultural, managerial, social-emotional, ICT competence. The 2nd hypothesis of the research has not been confirmed, which stated that educators improve their managerial competence by participating in international projects; than intercultural, managerial, social-emotional, ICT.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93233
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
lina_laimutiene_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

108
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.