Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93231
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Agnė, Barauskaitė
Supervisor: Gurskienė, Virginija
Title: Rekreacijos ir turizmo plėtros galimybės Raseinių rajono savivaldybėje
Other Title: Possibilities of Recreation and Tourism Development in Raseiniai District Municipality
Extent: 72 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Rekreacija;Recreation;Turizmas;Tourism;Plėtros galimybės;Possibilities development
Abstract: SANTRAUKA Magistrantūros studijų baigiamąjį darbą sudaro: 67 puslapiai, 42 paveikslas, 11 lentelės, 62 literatūros šaltiniai. PRASMINIAI ŽODŽIAI: rekreacija, turizmas, plėtros galimybės. Tyrimo objektas: Raseinių rajono savivaldybėje rekreacijai ir turizmui skirtos teritorijos. Tyrimo tikslas – įvertinti rekreacijos plėtros galimybes Raseinių rajono savivaldybėje. Uždaviniai: 1. Apžvelgti Raseinių rajono savivaldybės rekreacijos plėtros kryptis. 2. Įvertinti objektų pritaikymą rekreacijai. 3. Pasiūlyti vietas regyklų įrengimui. Tyrimo metodai: atlikta literatūros šaltinių analizė, vizualinė tyrimo objektų apžiūra, vertinimas bei analizė. Tyrimo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje analizuojamas Lietuvos Respublikos turizmo, rekreacijos teisinis reglamentavimas. Išanalizuotos Raseinių r. savivaldybės teritorijos, susijusios su rekreacija. Antroje darbo dalyje išanalizuotas Raseinių r. sav. bendrasis planas bei atliktas teritorijų vertinimas pagal pasirinktus kriterijus (statinių esama būklė, priežiūra, privažiavimas, objekto pritaikymas viešam naudojimui ir t.t.). Įvertinamos galimos regyklų vietos. Trečioje darbo dalyje susumuoti ir apibendrinti vertinimo rezultatai, suformuotos išvados apie objektus bei jų pritaikymą rekreacijai ir turizmui. Pagrindinės išvados: Atlikus analizę apie Raseinių r. savivaldybėje esančias rekreacijos ir turizmo teritorijas, galima teigti, kad Luknės bei Jūkainių geomorfologiniai draustiniai labiausiai pritaikyti turizmui ir rekreacijai, o didžiausias turistų traukos objektas Šiluvos miestelis. Atliekant tyrimą pastebėta, kad didžioji dalis teritorijų yra apleistos, ne visos pritaikytos viešam naudojimui. Tačiau visų teritorijų kraštovaizdis išsaugotas natūralus, nesukultūrintas, žemės nėra smarkiai pažeistos ir nualintos, veikla vykdoma rekreacinėse teritorijose tausoja gamtą bei nedarko natūralaus kraštovaizdžio.
SUMMARY Master Graduation Thesis consists of : 67 pages of the explanatory text, 42 figures, 11 tables, 62 references. KEY Words: recreation, tourism, possibilities development. Research object: Areas for Recreation and Tourism in Raseiniai District Municipality. Research aim: to evaluate the development possibilities of recreation in Raseiniai district municipality. Objectives: 1. To review the development direction of Raseiniai district municipality recreation development. 2. To evaluate the adaptation of objects for recreation. 3. To offer places for fencing. Research methods: Literature analysis, visual inspection, evaluation and analysis of research objects. Research results: The first part of the work analyzes the legal regulation of tourism and recreation in the Republic of Lithuania. The territories of Raseiniai district municipality related to recreation have been analyzed. In the second part of the work the general plan of Raseiniai district municipality was analyzed and territorial evaluation according to the chosen criteria). Possible places of sighting are evaluated. The third part of the thesis summarizes and summarizes the evaluation results, draws conclusions about objects and their application for recreation and tourism. Conclusions and practical application of the project: After analyzing the recreation and tourism areas in Raseiniai district municipality, it can be stated that Luknė and Jūkainiai geomorphological reserves are the most suitable for tourism and recreation, and the biggest attraction of tourists is Šiluva town. The study found that most areas were abandoned, not all for public use. However, the landscapes of all areas are preserved natural, non-cultivated, the land is not heavily damaged and degraded, activities are carried out in recreational areas that conserve nature and do not spoil the natural landscape.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93231
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

94
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons