Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93213
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Zenevičius, Justinas
Supervisor: Baliuckas, Virgilijus
Title: Augavietės įtaka ąžuolo želdinių augimui jauname amžiuje
Other Title: The influence of planting site on oak plantations at juvenile age
Extent: 52 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Paprastasis ąžuolas;Pedunculate oak;Augavietė;Site index;Produktyvumo ir kokybiniai požymiai;Growth and quality traits
Abstract: Darbo objektas. VĮ VMU Radviliškio regioninio padalinio dalis, buvusios Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje, 13 m., 14 m. ir 15 m. ąžuolo želdiniai, augantys Lc, Ld, Lf, Nc, Nd ir Nf augavietėse. Darbo tikslas. Ištirti ąžuolo želdinių augimo priklausomybę nuo augavietės sąlygų bei nustatyti tinkamiausią augavietę naujų ąžuolo želdinių įveisimui. Uždaviniai : 1. Įvertinti ąžuolo dendrometrinius rodiklius skirtingose augavietėse. 2. Išsiaiškinti ąžuolo želdinių augimo dėsningumus, skirtingomis augimo sąlygomis. 3. Nustatyti tinkamiausią augavietę auginti ąžuolo želdinius. Darbo metodai. Kameralinių darbų metu, naudojantis Kėdainių miškų urėdijos taksoraščiais ir vektoriniais duomenimis buvo atrinkti taksaciniai miško sklypai Lc, Ld, Lf, Nc, Nd ir Nf augavietėse, kuriose augo 13 m., 14 m. ir 15 m. ąžuolo želdiniai. Iš viso buvo atrinkta 18 taksacinių sklypų, kurių bendras plotas 40,6 ha. Apsprendžiant apskaitos aikštelių dydį ir formą buvo pasirinkta naudotis „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų”, patvirtintų 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199, 7 priedo Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodikoje esačių laikinų apskaitos aikštelių išskyrimo reikalavimai. Vykdant apskaitą, visose apskaitos aikštelėse buvo matuojama bei vertinama: gyvybingų medelių skersmuo, gyvybingų medelių aukštis, stiebo kokybė, lajos kokybė, nustatoma rūšinė sudėtis; nustatomas skalsumas, sodinimo atstumai. Rūšinė sudėtis ir skalsumas buvo nustatomi vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje nustatyta metodika. Lauko darbų metu surinkti duomenys buvo suvesti MS Excel programą ir suformuota duomenų bazė, naudojantis ja duomenų pasiskirstymo normalingumo testas buvo atliktas su SAS 9.3 versija (statistinės analizės programa, SAS 2010), procedūra UNIVARIATE. Testo rezultatai parodė, kad daugumos požymių duomenys neturi simetriško skirstinio, todėl tolimesnei analizei buvo naudoti neparametrinės analizės būdai. Wilcoxon testas atliktas su SAS NPAR1WAY procedūra. Darbo rezultatai. Atlikti tyrimai parodė, kad didžiausią aukščio prieaugį ąžuoliukai pasiekė augdami Nf ir Nd augavietėse, aukščio prieaugiui didesnę įtaką turi hidrotopas, keičiantis augavietės hidrologiniam režimui metinis aukščio prieaugis mažėja. Didžiausią vidutinį metinį skersmens prieaugį ąžuoliukai pasiekia Nf ir Lf augavietėse. Skersmens prieaugiui didesnę įtaką turi augavietės derlingumas. Taisyklingiausias lajas ąžuoliukai formuoja augdami Nf ir Lf augavietėse, augavietės derlingumui mažėjant – lajų forma proporcingai prastėja. Geriausia stiebo kokybe pasižymi ąžuoliukai, augantys Nf augavietėje.
Research object. Oaks at 13, 14, 15 age, growing on Lc, Ld, Lf, Nc, Nd and Nf planting sites in Lithuanian State Forests in Radviliškis Subdivision, in former Kėdainiai Forest Enterprise. Research aim. To investigate the dependence of the growth of penduculate oak plantations on the conditions of the planting site and identify the most suitable plant site for planting new oak plantations. Methods. During the preparatory work using taxi book and vector data of Kėdainiai Forest Enterprise, taxi forest plots were selected in Lc, Ld, Lf, Nc, Nd and Nf planting sites with 13 , 14 and 15 years old oak plantations. A total of 18 taxi plots with a total area of 40.6 ha were selected. The choice of the size and form of the accounting sites was based on the use of the "Forest Reforestation and Planting Regulations" approved in 2008. April 14 by Order no. D1-199, Annex no.7, Requirements for the separation of temporary accounting sites in the Forest Accounting and Assessment Methodology. Traits of oak trees and stands characteristics that were measured and evaluated: viable tree diameter, viable tree height, stem quality, crown quality, species composition determined; stocking level, planting distance. The species composition and stocking level were determined according to the methodology set out in the Forest Management Operations Manual. The data collected during fieldwork was transfered into MS Excel and a database was created. Data distribution normality test was performed with SAS 9.3 (Statistical Analysis Program, SAS 2010), procedure UNIVARIATE. The test results showed that the majority of the traits does not have a normal distribution, so non-parametric analysis method were used for further analysis. The Wilcoxon test was performed with the SAS NPAR1WAY procedure. Results. The analysis of the results has shown that oak trees have reached the highest increment when growing at Nf and Nd sites. Height increment is more influenced by the site hydrotope. The annual increase in height decreases when the hydrological regime of the planting site changes. The oak trees reached the highest average annual diameter increment in Nf and Lf sites. Diameter increment is more influenced by fertility of the site. The most normally developed crowns of oak trees are formed on Nf and Lf sites. As the fertility of the site decreases, the shape of the crown deteriorates proportionally. The best quality of the stem has oak trees growing on Nf site.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93213
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 1, 2021

Download(s)

240
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons