Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93207
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Petrauskas, Arminas
Supervisor: Valčiukienė, Jolanta
Title: Teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuotų teritorijų kaitai Elektrėnų savivaldybėje
Other Title: Influence of Territorial Planning Documents on the Change of Urbanized Areas in Elektrėnai Municipality
Extent: 59 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Urbanizacija;Urbanization;Teritorijų planavimas;Territory planning;Žemės naudmenos;Built-up areas;Užstatytos teritorijos;Land usage
Abstract: Petrauskas A. Teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuotų teritorijų kaitai Elektrėnų savivaldybėje. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas. Mokslinis vadovas: doc. dr. J. Valčiukienė. Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Akademija, 2019. Santrauka Darbą sudaro įvadas ir 4 skyriai, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas, priedai (lentelės, nestruktūrizuotas interviu ir pan.). Darbo apimtis - 59 puslapiai, jame yra 6 lentelės ir 13 paveikslų. Bibliografinį aprašą sudaro 59 šaltiniai. Darbo pabaigoje pateikti 3 priedai, papildantys tyrimo duomenis. PRASMINIAI ŽODŽIAI: urbanizacija, teritorijų planavimas, žemės naudmenos, užstatytos teritorijos. Tyrimo objektas – Elektrėnų savivaldybės užstatytos teritorijos bei galimi jų kaitos skatinimo veiksniai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti teritorijų planavimo dokumentų įtaką urbanizuotų teritorijų kaitai Elektrėnų savivaldybėje. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti Elektrėnų savivaldybės urbanizuotų teritorijų kaitą 2010 – 2018 metais. 2. Nustatyti urbanizuotų teritorijų priklausomybę nuo jai įtaką darančių veiksnių, teritorijų planavimo dokumentų, geografinių objektų, demografinių ar ekonominių rodiklių. 3. Išnagrinėti urbanizavimo apimtis, galimybes bei plėtros kryptis. 4. Aptarti teritorijų planavimo dokumentus bei jų reikšmę urbanistinei plėtrai su savivaldybės atsakingais specialistais. Baigiamajame darbe naudojami metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, metaanalizės metodas, sisteminė analizė, analitinis-kritinis metodas, palyginimo metodas, apibendrinimo metodas. Tyrimo rezultatai: Aptariama urbanistinės plėtros samprata ir ypatumai, kurie analizuojami tyrimo objektu pasirinktoje Elektrėnų savivaldybėje. Apžvelgiami urbanistinės plėtros procesai bei teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuojamų teritorijų kaitai; pirmojoje darbo dalyje apžvelgiami statistikos departamento duomenys, gyventojų skaičius tiriamuoju laikotarpiu sumažėjo apie 13 procentų, vertinant 2017-2018 metus, matomas gyventojų skaičiaus didėjimas, kuris siekia 0,05% arba 13 gyventojų. Būsto ploto pokytis teigiama linkme sudaro 14,44 procentų; antrojoje darbo dalyje tiriami Elektrėnų savivaldybės žemės naudmenų pokyčiai, žemės ūkio naudmenos sumažėjo apie 7 proc., tuo tarpu užstatytų teritorijų plotai, išaugo net 87 procentais; trečiojoje darbo dalyje pagal atliktą teritorijų planavimo dokumentų apimčių analizę matome, kad nuo 2014 metų pasikeitus įstatyminei bazei ženkliai padaugėjo parengtų žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų, kai tuo tarpu iš aukščiau išanalizuotų duomenų pastebimas tuo pačiu metu, t.y. nuo 2014 metų ir gana ženklus urbanizuojamų teritorijų augimas žemės ūkio naudmenų sąskaita; ketvirtojoje darbo dalyje atlikus TP dokumentų analizę, užstatytų teritorijų kaitos spartą po TP parengimo ir išanalizavus BP stebėsenos ataskaitą pagal žemės naudojimo reglamentų brėžinyje pažymėtas prioritetines plėtros teritorijas galima teigti, kad jų užteks dar pakankamai ilgam laikui, nes pažymėti plotai yra pakankamai dideli, kuriuose gali vykti plėtra. Atlikus darbą yra nustatyta, kad geografiniai veiksniai, gyventojų pajamos, teritorijų planavimo dokumentai, įstatyminės bazės pokyčiai ir kiti veiksniai turi didelę įtaką užstatytų teritorijų kaitai. Šio darbo tyrimų rezultatai publikuoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos leidinyje „Miškininkystė ir kraštotvarka“, skirtame tarptautinės konferencijos „RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGMENT 2019“ pranešimams.
Petrauskas A., Influence of Territorial Planning Documents on the Change of Urbanized Areas in Elektrėnai Municipality. Master Graduation Thesis in the study programme Land Management. Scientific adviser: doc. dr. J. Valčiukienė. Institute of Land Management and Geomatics, Faculty of Water and Land Management, Aleksandras Stulginskis University. Akademija, 2019. Summary The composition of Master Graduation Thesis involves 4 parts, conclusions and recommendations, reference list and appendixes (tables, unstructured interview, etc.). This Master Graduation Thesis consists of 59 pages of the explanatory text, 6 tables, 13 figures. The reference list includes 25 references. Three appendixes supplement the research data. KEY WORDS: urbanization, territory planning, land usage, built-up areas Research object: built-up areas in Elektrėnai Municipality and possible factors influencing their change. Research aim: to analyse the influence of territorial planning documents on the development of urbanized territories in Elektrėnai Municipality. Objectives: 1. To review the development of urbanized territories in Elektrėnai Municipality during the period from 2010 to 2018. 2. To identify the influence of territorial planning documents, geographical objects, demographic and economic factors on urbanized territories. 3. To analyse the extent of urbanization, its opportunities, and development trends. 4. To discuss the territorial planning documents and their meaning to urban development together with competent specialist in Municipality Administration. The following research methods were applied in this Master Graduation Thesis: A review of scientific literature and documents, meta-analysis, schematic analysis, analytical-critical method, comparative analysis, summation method. Research results: The concept of urban development as well as its peculiarities is discussed and analysed as the object of research in the chosen Elektrėnai Municipality. The processes of urban development and the influence of territorial planning documents on the change of urbanized territories are reviewed. Part One reviews the statistical data which reveals that during the investigation period population has decreased by 13%. During 2017-2018, a population increase by 0.05% (13 citizens) is observed. The residential area has increased by 14.44%. Part Two focuses on changes in agricultural land. It has been revealed that the area of agricultural land decreased by 7%, while built-up areas increased by 87%. The analysis of the volume of territorial planning documents in Part Three shows a significant increase of prepared land formation redevelopment projects due to changes of legal provisions in 2014. Meanwhile, earlier data shows significant increase of urbanized territories during the same period (since 2014) at the expense of agricultural land. Part Four presents the analysis of territorial planning documents, the built-up areas development rate following the preparation of territorial planning documents. Having analysed the Master Plan Monitoring Report by marking priority developmental arrears according to Land Use Regulation, it can be stated that the area for development is vast enough for many years ahead. The Master Graduation Thesis concludes that geographical factors, population income, territorial planning documents, legislation and other factors have a great influence on the development of built-up areas. The results of this research were published in Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences journal “Forestry and Landscape Management” which is dedicated to presentations at conference “RELEVANT ISSUES OF ENVIRONMENT MANAGMENT 2019”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93207
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

286
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.