Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93205
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Lukoševičius, Gytis
Supervisor: Žibienė, Gražina
Title: Programos „SewerCAD V8i” panaudojimo galimybės buitinių nuotekų tinklo projektavimui ir tyrimui
Other Title: Possibilities of the use of the „SewerCAD V8i“ program for design and analysis of the sewer network
Extent: 70 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Modeliavimas;Modelling;Nuotekos;Sewage;Programa SewerCAD;Program SewerCAD;Tyrimas;Analysis
Abstract: Lukoševičius G., Programos „SewrCAD V8i” Panaudojimo Galimybės Buitinių Nuotekų Tinklo Projektavimui ir Tyrimui, Magistrantūros Studijų Baigiamasis Darbas. Hidrotechninės Statybos Inžinerijos Studijų Programa. Darbo vadovas: doc. dr. G. Žibienė. Hidrorechninės Statybos Inžinerijos Institutas, Vandens Ūkio ir Žemėtvarkos Fakultetas, Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademija. Akademija, 2019. Santrauka Magistrantūros Baigiamąjį Darbą sudaro: 70 puslapių, 47 paveikslai, 10 lentelių, 30 literatūros šaltinių, 2 priedai. PRASMINIAI ŽODŽIAI: modeliavimas, nuotekos, programa SewerCAD, tyrimas. Tyrimo objektas: Vilniaus Pilaitės mikrorajono buitinių nuotekų vamzdynas. Tyrimo tikslas: Įvertinti buitinio nuotakyno tyrimo ir projektavimo galimybes naudojant modeliavimo programą „SewerCAD V8i“. Uždaviniai: Atlikti literatūros analizę apie kompiuterinių programų, skirtų buitinio nuotakyno projektavimui, modeliavimui ir analizei, taikymo galimybes; naudojant programą „SewerCAD V8i“ atlikti Pilaitės mikrorajono Vilniuje nuotakyno sistemos tyrimą esamomis sąlygomis; atlikti Pilaitės mikrorajono nuotekų tinklo projektavimą programa „SewerCAD V8i“, parenkant G/B ir PVC vamzdžius bei nurodant projektavimo parametrus; programa „SewerCAD V8i“ atlikti nuotekų tinklo modeliavimą, įvedant vandens vartojimo normą, bei vandens vartojimo grafiką (ilgalaikis modeliavimas) ir palyginti gautus rezultatus su esamomis sąlygomis; įvertinti programos „SewerCAD V8i“ privalumus. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros šaltinių analizė, duomenų palyginimo analizė, modeliavimas. Tyrimo rezultatai: pirmoje darbo dalyje atlikta mokslinės literatūros, susijusios su nuotekų sistemų modeliavimu, analizė; antroje darbo dalyje nurodytas tyrimo tikslas ir iškelti darbo uždaviniai, detalizuojantys siekiamą tikslą; trečiojoje darbo dalyje aptariama darbo metodika ir organizavimas, reikalingi darbo tikslui ir uždaviniams pasiekti; ketvirtojoje darbo dalyje analizuojami ir apibendrinami darbo rezultatai. Pagrindinės išvados: Rezultatai parodė, kad esamas nuotakyno tinklas suprojektuotas tinkamai, bet atliekant automatinį projektavimą, buvo pastebėti kai kurie neatitikimai, kuriuos įgyvendinus pagerėtų esamo nuotekų tinklo veikimo efektyvumas. Tyrimų rezultatai, paskelbti mokslinėje konferencijoje: Lukoševičius, G. 2019. Programos „SewerCAD V8i“ panaudojimo galimybės buitinių nuotekų tinklo projektavimui ir tyrimui. Mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“. Akademija, 8 p.
Lukoševičius G., Possibilities of the Use of the „SewerCAD V8i“ Program for Design and Analysis of the Sewer Network, Master’s Final Degree Project. Hydraulic Engineering Study Programme. Supervisor: doc. dr. G. Žibienė. Institute of Hydraulic Engineering, Faculty of Water and Land Management, Vytautas Magnus University Agriculture Academy. Academy, 2019. Summary Master’s final degree project consists of: 70 pages, 47 figures, 10 tables, 30 references, 2 annexes. KEYWORDS: modelling, sewage, program SewerCAD, analysis. Research object: Vilnius city Pilaite suburb sewage network. Research aim: to evaluate wastwater network researching and designing opportunities using modelling program “SewerCAD V8i”. Objectives: to conduct a literature review on application of computer programs for designing, modelling and analysis of wastewater; to conduct a research of Vilnius city Pilaite suburb sewage network using program “SewerCAD V8i”; to conduct Pilaite suburb sewage network designing using program “SewerCAD V8i”, selecting RC and PVC pipes and specifying designing parameters; using program “SewerCAD V8i” to conduct sewage network modelling, entering water consumption rate and water consumption schedule (long – term modelling) and obtained results compare with present conditions; to evaluate program “SewerCAD V8i” advantages. Research methods: review of scientific literature, data comparison analysis, modelling. Research results: in the first thesis part a scientific literature review conducted related to sewage system modelling; in the second thesis part, the aim of research stated and tasks detailing the aim elaborated; the third thesis part discusses research methodology and organizational needed to achieve thesis aim and objectives; the fourth thesis part analyzes and summarizes research results. Conclusions: an obtained results have shown that existing sewage network is designed properly, however, while conducting automatic designing, several discrepancies were observed of which improvements would increase sewage network efficiency. Research results were published at a scientific conference: Lukoševičius, G. 2019. Possibilities of the Use of the „SewerCAD V8i“ Program for Design and Analysis of the Sewer Network. Scientific conference “Jaunasis mokslininkas 2019“. Academy, 8 p.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93205
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
gytis_lukosevicius_md.pdf3.64 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.