Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93199
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Belevičiūtė, Gintarė
Supervisor: Žalkauskas, Remigijus
Title: Žaliosios erdvės
Other Title: Green spaces
Extent: 45 p.
Date: 28-May-2019
Keywords: Žaliosios erdvės;Green spaces;Paramedikai;Paramedics;Greitosios pagalbos iškvietimai;Emergency calls
Abstract: Magistro darbe tirta: Kauno miesto žaliųjų erdvių sąsajos su miesto gyventojų sveikatingumu. Tyrimo objektas ir vieta – Kauno miesto, priemiesčio miškai ir kitos žaliosios erdvės bei greitosios pagalbos iškvietimų duomenys. Darbo tikslas – nustatyti sąsajas tarp Kauno miesto ir priemiesčio miškų/žaliųjų erdvių erdvinės struktūros (erdvinio išsidėstymo, pasiekiamumo, medynų tinkamumo poilsiui) ir Kauno miesto gyventojų sveikatos/savijautos remiantis greitosios pagalbos specialistų (paramedikų) informacija. Darbo metodai: tyrimams atlikti pasirinktas kiekybinės anketinės apklausos metodas. Tyrimas vykdytas 2018 m. gale – 2019 m. Tyrime dalyvavo 100 respondentų, iš jų 50 respondentų buvo paramedikai specialistai, kiti - 50 respondentų buvo besimokantieji (būsimi) paramedikai. Anketinės apklausos būdu siekta išsiaiškinti: 1. Patirtis pirminės sveikatos pagalbos srityje; 2. Kaip dažnai lankosi miestų miškuose, kitose žaliosiose erdvėse; 3. Kokiu tikslu lankosi miesto miškuose / žaliosiose erdvėse‘ 4. Gyvenamoji vieta; 5. Kaip respondentai pasiekia miesto miškus ir kitas žaliąsias erdves; 6. Nuomonę, kokie svarbūs miško parko, želdyno pritaikymo miesto gyventojams aspektai; 7. Ką rekomenduotų respondentai daryti artimiesiems/pacientams, jei jie patiria stresą; 8. Specialistų nuomonę, kokios pagrindinės miesto miškų, miško parkų, želdynų funkcijos; 9. Skubios greitosios pagalbos iškvietimų rekreacinėse teritorijose (miško parkuose, želdynuose) priežastis; 10. Paramedikų nuomonę, ar galima įžvelgti sąsajas tarp greitosios pagalbos iškvietimų ir pacientų gyvenamosios aplinkos; 11.Pasiūlymus rekreacinės paskirties miškų struktūros pritaikymui miesto gyventojų poilsiui. 12. Lytis; 13. Amžius; 14. Išsilavinimas. Darbo rezultatai: Pastebėta, kad saugesnis lankymasis rekreacinėse teritorijose susijęs su lankymosi juose dažnumu. 34 proc. traumas rekreacinėse teritorijose dažniau patiria jose retai besilankantys asmenys, tikėtina ir toliau nuo žaliųjų erdvių gyvenantys miestiečiai dėl mažesnio fizinio aktyvumo gamtoje. Paramedikų apklausa patvirtina miesto žaliųjų erdvių, miškų svarbą miesto gyventojų sveikatingumui mažinant stresą, kraujotakos sutrikimų pavojų. Paramedikai turintys daugiau specialybinės patirties (dirbantys > 10 m.) pacientams/artimiesiems patiriantiems stresą rekomenduoja ne vartoti vaistus, o pasivaikščioti miesto želdyne (parke su išvystyta rekreacine infrastruktūra). Patvirtina žaliųjų erdvių (dažno) lankymosi svarbą miesto gyventojų sveikatingumui.
Master's thesis researched: he links of Kaunas city green spaces with the health of the city residents. The object and location of the research - Kaunas city, suburban forests and other green space and ambulance calls data. Work objective - to identify the links between the spatial structure of the Kaunas and suburban forests / green spaces (spatial distribution, accessibility, availability of stands for recreation) and the health / well-being of Kaunas city residents based on the information of ambulance specialists (paramedics). Methods of work: The method of quantitative questionnaire survey was chosen for the research. The survey was conducted in 2018. end of 2019 100 respondents participated in the study, of which 50 respondents were paramedical specialists, and 50 respondents were learners (prospective) paramedics. The questionnaire was used to find out: 1. Experience in primary health care; 2. How often do you visit urban forests, other green spaces; 3. What is the purpose of visiting urban forests / green spaces' 4. Residence; 5. How respondents reach urban forests and other green spaces; 6. An opinion on the importance of adapting the forest park to the urban population; 7. What would recommend respondents do to relatives / patients if they are under stress; 8. Expert opinion on the main functions of urban forests, forest parks, greenery; 9. Reason for urgent ambulance calls in recreational areas (forest parks, green areas); 10. Paramedic opinion on whether there is a link between emergency calls and the patient's living environment; 11. Proposals for adapting the structure of recreational forests to urban recreation. 12. Gender 13. Age; 14. Education. Results of the work: It has been observed that safer access to recreational areas is related to the frequency of visiting them. 34 percent injuries in recreational areas are more often experienced by those who rarely visit them, and urban citizens living in green spaces are also likely to suffer from reduced physical activity in nature. Paramedic survey confirms the importance of urban green spaces, forests for the health of urban residents by reducing stress, and the risk of circulatory disorders. Paramedics with more professional experience (working> 10 years) for stressful patients / relatives are advised not to take medication, but to walk in the urban greenery (in a park with a well-developed recreational infrastructure). Approves the importance of (frequent) visits to green spaces for the health of the urban population.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93199
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
gintare_beleviciute_md.pdf985.11 kBAdobe PDF   Until 2024-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.