Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93184
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Baltulienė, Kristina
Supervisor: Jonikavičius, Donatas
Title: Šiaulių miesto gyventojų rekreacinių poreikių analizė
Other Title: Analysis of the recreational needs of the residents in Šiauliai city
Extent: 67 p.
Date: 28-May-2019
Keywords: Šiauliai;Siauliai;Rekreacija;Recreation;Miesto žaliosios erdvės;Urban green space areas;Parkų tvarkymas;Park management;Miesto miškai;Urban forests
Abstract: Mokslinio darbo tikslas buvo išsiaiškinti Šiaulių miesto gyventojų rekreacinius poreikius ir teikiamus prioritetus rekreacinei infrastruktūrai, tvarkymo pobūdžiui, taip pat kokie teritorijų patrauklumo rekreacijai aspektai galėtų būti įvertinti naudojantis GIS. Šiuo tikslu buvo atlikta literatūros analizė išskirti pagrindiniai kokybiniai ir kiekybiniai rekreacinių teritorijų lankymo bei teikiamų paslaugų rodikliai, atlikta miesto gyventojų apklausa, taip pat iškirtos 3-ys GIS pritaikymo metodikos ir atlikta miesto miškų GIS analizė. 2018 m. tiesiogiai įvertintos Šiaulių m. parkų pasiekiamumo dviračiu kliūtys, stebėtas lankytojų kiekis, viešųjų erdvių būklė. Remiantis stebėjimų rezultatais parengta gyventojų apklausos anketa, kurioje išskirti aplinkos ir rekreacinės veiklos aspektai, konkrečių parkų pasiekiamumo vertinimas, tvarkymo pobūdžio aspektai, želdynų tvarkymo sprendimų pateikimo visuomenei tinkamiausios informacinės priemonės. Siekiant aprėpti kuo įvairesnę respondentų aibę, parengtos popierinės anketos ir 2018 – 2019 m. įvykdyta tiesioginė bei nuotolinė apklausa www.apklausa.lt portale. Viso apklausta 114-a respondentų. Identifikuoti skirtumai tarp tiesioginio ir nuotolinio anketavimo rezultatų: tiesioginės apklausos metu pavyko apklausti vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunančius respondentus, dažniau besilankančius miesto rekreacinėse teritorijos. Tyrimo metu nustatytos tendencijos, kokioms rekreacinių teritorijų savybėms lankytojai teikia prioritetus, didžiąja dalimi atkartoja užsienio bei Lietuvos tyrimų rezultatus, tačiau aštriau akcentuojamas bendros tvarkos poreikis, nei tarkime pasiekiamumas arba gražus kraštovaizdis. Konstatuota, kad daugiau nei 70 proc. respondentų savaitgaliais ir atostogų metu renkasi privačias erdves (sodus ar kaimo sodybas) bei keliones į tolesnes vietoves nei miesto parkus ir miškus. Šiaulių miesto miškų GIS analizė atlikta pritaikius E. Riepšo metodiką. Remiantis gautais duomenimis parengtos kelios rekomendacijos mieto parkų tvarkymui.
The aim of the research was to find out the recreational needs of the residents in Šiauliai city and their priorities for recreational infrastructure, management, also which recreational territories measures could be evaluated using GIS. In order to reach this aim the analysis of literature was carried out to identify the main qualitative and quantitative indicators of recreational areas and services provided, a survey of urban residents and 3 GIS application methodology was reviewed. In 2018 in-situ investigation was carried in Siauliai observing accessibility barriers to the parks traveling by bicycle, the number of visitors and the state of the main public spaces. According initial surveys there was a questionnaire prepared; there were included questions about recreational activities, accessibility of specified parks, preferences for management and recreational infrastructure, the most suitable communication ways in order to receive information about governments landscaping management plans and solutions. The survey was carried in two ways by direct survey with paper questionnaires, carried out since 2018 until 2019 and an electronic survey at www.apklausa.lt portal. The goal was to cover the widest possible audience range. There were 114 respondents interviewed in total. Differences between direct and electronic questionnaire results have been identified: direct survey respondents were older, lower-educated, lower-income citizens, who visited urban recreational areas more frequent. During the research, the tendencies identified for the recreational preferences of the visitors, mostly replicate the results of foreign and Lithuanian research, but there was extremely sharpened priority for general order going beyond the other priorities such as accessibility or a beautiful landscape. More than 70 percent of respondents have been found choosing private spaces (gardens or farmsteads) and trips to further locations instead of city parks and forests during their weekend and vacation holidays. For GIS quantitative survey 3 different GIS methodologies for the recreational area estimation were analyzed, GIS analysis of Siauliai city forests was carried out by applying E. Riepsas methodology. According selected and calculated data obtained, some recommendations for the management of several parks have been prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93184
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
kristina_baltuliene_md.pdf5.16 MBAdobe PDF   Until 2024-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons