Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93169
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Miškotyra (A004) / Forestry
Author(s): Jankauskas, Darius
Title: Skirtingo pradinio tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo želdinių būklės įvertinimas Vaišvydavos girininkijoje
Other Title: Evaluation of the condition of plantations characterised by different initial densities and seedling arrangements in Vaišvydava forest district
Extent: 50 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Paprastoji pušis;Scots pine;Paprastoji eglė;Norway spruce;Želdinių išdėstymas;Plantation density;Želdinių tankumas;Spacing;Dendrometriniai rodikliai;Dendrometric parameters
Abstract: Darbe tiriami Lcp ir Ncl augavietės paprastosios pušies ir paprastosios eglės bandomieji želdiniai, jų rodiklių priklausomybė nuo skirtingo pradinio tankumo ir skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo. Darbo objektas – 6 skirtingi pradinio tankumo ir 4 skirtingo pradinio sodinukų išdėstymo paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) želdinių bandymų variantai, esantys Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje Vaišvydavos girininkijoje 111, 127 ir 128 kv. Darbo metodai – Dendrometriniai matavimai, duomenų analizė. Darbo uždaviniai. Nustatyti skirtingo pradinio sodinukų tankumo ir skirtingo pradinio išdėstymo bandomųjų želdinių dendrometrinius rodiklius. Remiantis gautais duomenimis, pateikti perspektyviausius pradinio želdinių išdėstymo ir pradinio tankumo pasiūlymus ūkiniams miškams pagal 20 metų amžiaus želdinių vertinimo rezultatus. Darbo rezultatai. Skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies želdiniuose 20 metų amžiuje didžiausias vidutinis aukštis 11,9 m nustatytas esant tankumui 12500 vnt./ha. Mažėjant pradiniam sodinimo tankumui mažėja ir vidutiniai aukščiai. Tuo tarpu vidutinis želdinių skersmuo atvirkščiai proporcingas jų tankumui. Didžiausio pradinio želdinių 25000 vnt./ha, ir 12500 vnt./ha tankumo bandomuosiuose variantuose vidutiniai vieno medžio tūriai yra mažiausi, tačiau dėl didelio želdinių kiekio, stiebų tūriai hektare yra didžiausi ir siekia 253 m3/ha ir 184,1 m3/ha. Geriausias želdinių išlikimas yra 1600 vnt./ha ir siekė 82,5%, mažiausias išlikimas yra 25000 vnt./ha variante ir tesiekė 22% nuo pradinio želdinių skaičiaus. Pušies želdiniuose didėjant išdėstymo stačiakampiškumui didėja vidutinis medžių skersmuo ir aukštis. Skirtingo pradinio tankumo paprastosios eglės 20 metų amžiaus želdiniuose didžiausias vidutinis aukštis 9.75 m nustatytas esant sodinimo tankumui 6200 vnt/ha, esant 1,18 x 1,36 m medelių išdėstymui. Mažiausias vidutinis aukštis 7.54 m yra esant sodinimo tankumui 25000 vnt./ha, 0,59 x 0,68 m medelių išdėstymui. Nustatyta, kad mažėjant pradiniam sodinukų tankumui, vidutiniai želdinių aukščiai pradžioje didėja, o po to svyruoja ir nežymiai vėl mažėja. 5 Didžiausias vidutinis skersmuo 13.39 cm nustatytas esant sodinimo tankumui 800 vnt/ha, 3,29 x 3,80 m medelių išdėstymui. Mažiausias vidutinis skersmuo 7.54 cm yra sodinimo tankumui 25000 vnt/ha, 0,59 x 0,68 m. Didėjant želdinių tankumui vidutinis medžių skersmuo tolygiai mažėja. Didžiausias stiebų su žieve tūris hektare 140 m3 nustatytas 25000 vnt./ha pradinio tankumo paprastosios eglės želdiniuose esant 0,59 x 0,68 m medelių išdėstymui. Mažiausias tūris 35.2 m3 nustatytas 800 vnt./ha pradinio tankumo želdiniuose esant 3,29 x 3,80 m. išdėstymui. Jauname amžiuje didėjant pradiniam eglės želdinių tankumui, didėja ir medyno tūris hektare. Eglės želdinių pradinio tankumo įtaka medžių išlikimui iki 20 metų amžiaus nėra vienareikšmė ir akivaizdi. Atlikti tyrimai parodė, kad 20 metų amžiaus paprastosios eglės želdiniuose skirtingo pradinio išdėstymo įtaka medžių išlikimui ir biometriniams parametrams nėra akivaizdi.
The final work analyzes the pilot scots pine and Norway spruce plantations in habitats Lcp and Ncl, dependence of their indicators on initial spacing and initial density of the seedlings. Object of the research: 4 pilot variants of initial spacing of the seedlings and 6 pilot variants of initial density of the scots pine and Norway spruce plantations at Dubrava Experimental and Training Forest Enterprise, Vaisvydava Forest District, 111 and 127 kv. Research methods: dendrometric measurements, data analysis. Objectives of the research. To determine the dendrometric indicators of various initial densities, and various initial spacing in the pilot pine and spruce plantations. To identify the most viable options of initial spacing and initial density of plantations in commercial forests according to the evaluation results for 20- year old plantations. Research results. At the age of 20 years in different densities of pine plantations, the highest average height of 11.9 m was determined at a density of 12500 pcs / ha. With decreasing initial planting density, the average heights are decreasing. Meanwhile, the average diameter of the plantation is inversely proportional to their density. The average volume of one tree is the smallest in the plantations of 25000 pcs./ ha, and 12500 pcs / ha density, but the volume per hectare is the largest, and amounts of 253 m3 / ha and 184.1 m3 / ha respectively. The best survival of plantations was in the plantations of initial density 1600 units / ha, and it was 82.5%, the lowest survival rate is in 25000 units /ha variants and was less than 22% of the initial number of seedlings. In the pine plantations, as the rectangularity layout increases, the average tree diameter and height increase. In 20 years old spruce plantations the maximum average height of 9.75 m was found at a planting density of 6200 units / ha and 1.18 x 1.36 m for tree spacing. The minimum average height of 7.54 m was at a planting density of 25000 pcs. /ha, 0.59 x 0.68 m for tree spacing. It has been determined that, with decreasing initial density of seedlings, the average height of plantation increases initially, and then fluctuates and decreases slightly. The largest average diameter of 13.39 cm was determined at a planting density of 800 pcs. /ha, 3.29 x 3.80 m for tree spacing. The minimum average diameter of 7.54 cm was at the 7 planting density of 25000 pcs / ha, 0.59 x 0.68 m. As the density of plantations increases, the average diameter of the trees decreases steadily. In spruce plantations the maximum volume of timber with bark per hectare of 140 m3 was determined at a density of 25,000 pcs./ha and at a spacing of 0.59 x 0.68 m. The minimum volume of 35.2 m3 was found at 800 pcs. /ha in initial density at 3.29 x 3.80 m spacing. In young age with increasing initial density of spruce plantations, the volume of timber is increasing. The influence of the initial density in spruce plantations on the survival of trees up to the age of 20 is not obvious. Studies have shown that the influence of a different initial spacing on the survival of trees and biometric parameters in the 20 years old spruce plantations is not evident.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93169
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miško biologijos ir miškininkystės institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

116
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

58
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.