Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93160
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Paišienė, Justina
Supervisor: Abraitienė, Jolita
Title: Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų buveinių tyrimai Utenos mieste
Other Title: Research on natural forest habitats of European comumunity importance in Utena city
Extent: 80 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Natūralios buveinės;Natural habitat;Utenos miestas;Utena town;Rūšių įvairovė;Species diversity
Abstract: Tyrimo objektas. Europos Bendrijos svarbos natūralios miško buveinės Utenos mieste. Darbo tikslas: įvertinti Europos Bendrijos svarbos miškų buveines Utenos mieste. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių įvairovę Utenos mieste; 2. Nustatyti sumedėjusių augalų projekcinį padengimą buveinėse; 3. Nustatyti žolinės augalijos projekcinį padengimą; 4. Palyginti augalijos projekcinį padengimą ir medienos irimo stadijas 2013 m. ir 2018 m. Darbo metodai: Utenos mieste 2018 m. buvo inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos miškų buveinės. Buveinių inventorizacija buvo atliekama lauko darbų metodika, kuri buvo naudota 2013 m. buveinių vertinimui. Tyrimo metu vizualiai buvo vertinta floros rūšinė sudėtis, projekcinis padengimas, grėsmių ir veiklų poveikis, negyvos medienos kiekis. Gauti tyrimo duomenys buvo palyginami su 2013 m. vertintų buveinių duomenimis iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt. Darbo rezultatai: Utenos mieste buvo inventorizuotos šešios Europos Bendrijos svarbos miškų buveinės. Dažniausiai paplitusi buveinė buvo 91E0 Aliuvinių miškų. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad 2018 m. vidutinis pirmo ardo projekcinis padengimas buveinėse buvo 57 proc., antro ardo – 20 proc., krūmų – 37 proc., o žolių ir krūmokšnių – 58 proc. Tyrimo duomenis palyginus su 2013 m. duomenimis nustatyta, kad augalijos projekcinis padengimas kito nežymiai 5-10 proc. Analizuojant medienos irimo stadijas ir gautus duomenis palyginus su 2013 m. duomenimis nustatyta, kad III irimo stadijos medienos kiekis padidėjo. Įvertinus Europos Bendrijos svarbos buveines Utenos mieste galime daryti išvadą, kad buveinės atitiko skiriamuosius buveinės požymius ir minimalius buveinės reikalavimus (Pagal EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovą).
Research object: Natural forest habitats of European Community importance in Utena. The aim of the research: to evaluate forest habitats of European Community importance in Utena. Research objectives: 1. Analyze the diversity of natural forest habitats of European Community importance in Utena; 2. Determine the projection coverage of woody plants in habitats; 3. Determine the projection coverage of herbaceous vegetation; 4. Compare the projection coverage of the vegetation and wood decomposition stages in 2013 and 2018. Methods: in 2018, forest habitats of European Community importance were inventoried in Utena. The inventory of habitats was carried based on the fieldwork methodology applied to inventory habitats in 2013. During the study, species composition of the vegetation, projection coverage, the impact of threats and activities, and the amount of dead wood were visually assessed. The results of the survey were compared with the data of habitat assessment in 2013 on the Lithuanian Spatial Information Portal www.geoportal.lt. Results of research: Six forest habitats of European Community importance were inventoried in Utena. The most common habitat was that of 91E0 Alluvial forest. The analysis of the survey data showed that in 2018 the average projection coverage of the first layer in habitats comprised 57%, that of the second layer - 20%, shrubs - 37%, herbaceous plants and shrubs - 58%. Having compared study data to the data of 2013, it was found projection coverage of the vegetation varied insignificantly - by 5-10%. Analyzing the stages of wood decomposition and the data obtained in comparison to 2013, it was found that the amount of wood in the decomposition stage III has increased. Having assessed the habitats of European Community importance in Utena, we can conclude that the habitats corresponded to habitat attributes and the minimum habitat requirements (according to the European Community Habitat Inventory Guide).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93160
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
justina_paisiene_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.