Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93137
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Kulpytė, Agnė
Supervisor: Dautartė, Anželika
Title: Indų ploviklių poveikis mažosios plūdenos (Lemna minor L.) biometriniams rodikliams
Other Title: Dishwashing detergents impact on Lemna minor L. biometric indicators
Extent: 52 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Rankomis plauti skirtas indų ploviklis;Hand dishwashing liquid;Buitinė chemija;Household products;Mažoji plūdena;Common duckweed;Toksikologija;Toxicology
Abstract: Magistro baigiamąjį darbą sudaro 52 puslapiai, 26 paveikslai, 6 lentelės, 72 literatūros šaltiniai, 3 priedai. Tyrimo atlikimo vieta: VDU ŽŪA Agrobiotechnologijos laboratorija. Tyrimo objektas: rankomis plauti skirti indų plovikliai. Tyrimo tikslas: įvertinti, kuris indų ploviklis turės mažesnį neigiamą poveikį mažosios plūdenos (Lemna minor L.) biometriniams rodikliams bei išsiaiškinti vartotojų įpročius naudojant buitinę chemiją. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti mažosios plūdenos (L. minor L.) vidutinį savitąjį augimo greitį skirtingų koncentracijų ploviklių tirpaluose. 2. Įvertinti mažosios plūdenos (L. minor L.) gniužulų skaičiaus, ploto ir biomasės slopinimą tiriamuoju laikotarpiu. 3. Palyginti tiriamų ploviklių poveikį mažosios plūdenos (L. minor L.) biometriniams rodikliams. 4. Atlikti vartotojų apklausą ir gautų duomenų analizę. Tyrimo metodai: Lemna sp. augimo slopinimo bandymas (stacionarusis) ir vartotojų apklausa. Tyrimo rezultatai: atliktas laboratorinis tyrimas parodė, kad ekologiniu ženklu pažymėto ir nepažymėto indų ploviklių tirpalai turėjo stiprų neigiamą poveikį mažosios plūdenos (L. minor L.) biometriniams rodikliams (gniužulų plotui, skaičiui, sausai biomasei) bei sukėlė oksidacinį stresą. Didinant indų ploviklio koncentraciją, stiprėja augimo slopinimas bei mažėja vidutinis savitasis augimo greitis. Išanalizavus rezultatus nustatyta, kad labiausiai plūdenų gniužulų skaičiaus ir ploto augimą slopino ekologiškas indų ploviklis. Slopinimas siekė iki 100 %. Atlikta vartotojų apklausa parodė, kad didžioji dalis apklaustųjų (75-79 %) žino, kuo skiriasi įprasta ir ekologiška buitinė chemija bei geba įvardinti jų skirtumus (86 %). Dažniausiai ekologišką buitinę chemiją naudoja tie respondentai, kurie domisi jos sudėtimi ir galimu poveikiu aplinkai bei žmogaus sveikatai.
Master Graduation Thesis contains of 52 pages, 26 figures, 6 tables, 72 references, 3 appendixes. Research site: the laboratory of Agro biotechnology of Vytautas Magnus University Agriculture Academy. Research object: hand dishwashing liquids. Research aim: to identify dishwashing liquid, which will have less negative impact on biometric indicators of Lemna minor L. and to find out consumers habits about household products using. Research objectives: 1. To determine the average specific growth rate of L. minor L. in different concentrations solutions of dishwashing detergents. 2. To evaluate the inhibition of L. minor L. frond number, total frond area and dry weight during the research period. 3. To compare dishwashing detergents impact on L. minor L. biometric indicators. 4. Perform consumer’s survey and analysis of received data. Research methods: growth inhibition test of Lemna sp. (stationary) and consumer’s survey. Research results: study showed that both dishwashing detergents had a strong adverse effect to biometrical indicators of common duckweed and causes and oxidative stress. More significant concentration caused more significant inhibition of growth and lower ideal exponential growth. Study demonstrated that eco-labelled dishwashing detergent had the more significant impact on fronds amount and fronds area. It reached 100 percent. A survey demonstrated that the majority of respondents (75-79 %) know the differences between ordinary and environmentally friendly household products and are able to identify that differences (86 %). Respondents who are interested in household products composition and potential impact on the environment and human health uses it more often.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93137
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
agne_kulpyte_md.pdf1.96 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.