Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93133
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Taukelis, Tadas
Supervisor: Šileikienė, Daiva
Title: Kelių transporto sektoriaus aplinkos oro teršalų analizė Lietuvoje 2013–2018 m. laikotarpiu
Other Title: Environmental air pollution induced by road transport in Lithuania during the of 2013–2018 period
Extent: 53 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Transportas;Transport;Aplinkos oro tarša;Ambient air pollution;Kietosios dalelės;Particulate matter
Abstract: Darbo objektas – Aplinkos oro taršos rodikliai, kelių transporto rūšys, statistiniai automobilių duomenys. Darbo tikslas – išanalizuoti transporto sektoriaus išmetamų dujų emisijų įtaką aplinkos oro kokybei Lietuvoje. Darbo metodai: Darbui atlikti buvo naudojama mokslinės literatūros apžvalga, joje pateikiamų teiginių ir apibendrinimų grupavimas, sisteminimas, palyginimas, grafinis modeliavimas ir analizė. Mokslinės literatūros analizei buvo naudojami moksliniai straipsniai, publikacijos bei atskaitos. 2013 – 2018 m analizei duomenys rinkti iš: ES Aplinkos apsaugos agentūros, LR statistikos departamento, VĮ „REGITRA“ pateiktų rodiklių, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų, EK ir EUROSTAT direktorato duomenys dėl transporto ir mobilumo Lietuvoje, EAA Europos oro kokybės ataskaitų. Darbo rezultatai: Tiriamuoju laikotarpiu bendrasis automobilių skaičius taip pat naujai įsigyjamų elektra varomų ir hibridinių transporto priemonių kiekis, bei registruotų automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, Lietuvoje nuolat augo. Pagal įdarbinimą transporto srityje tūkstančiui gyventojų Lietuvoje didžiausią dalį sudaro krovininio transporto srities darbuotojai (iki 50 %). Daugiausiai Lietuvoje į atmosferos orą tiriamuoju laikotarpiu iš transporto sektoriaus pateko azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD2,5) ir sieros dioksido (SO2) daugiausia patenka iš energetikos sektoriaus, o amoniako (NH3) – žemės ūkio gamybos. Visų kategorijų transporto priemonės į aplinkos orą daugiausiai išmeta azoto oksidų (NOx), anglies monoksido (CO) ir kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10). Kiekybine išraiška į aplinkos orą daugiausiai azoto oksidų (NOx) patenka iš sunkiojo transporto; anglies monoksido CO taip pat iš sunkiojo transporto bei iš motociklų bei mopedų. Lietuvoje 2015 – 2017 metų laikotarpiu į atmosferą daugiausiai azoto oksidų (NOx) pateko iš transporto sektoriaus – kelių transporto. Šio sektoriaus išmetimai (R2=0,76). Kitų transporto rūšių (aviacijos, geležinkelių) azoto oksidų išmetimai turi tendenciją didėti.
The object of work – Environmental air pollution indicators, types of road transport, vehicles statistical data. The purpose of work – is to analyze the impact of exhaust gases emissions from the transport sector on the quality of environmental air in Lithuania. Methods of work: A review of the scientific literature, grouping, systematization, comparison, graphical modeling and analysis of the statements and generalizations submitted in it. Scientific literature, publications and reports were used for the analysis of scientific literature. Data for 2015-2017 analysis were collected from: EU Environmental Protection Agency, Lithuanian Republic Statistics Department, given rates from State Enterprise REGITRA, data from Lithuanian Road Administration under the Ministry of Transport, EC and EUROSTAT Directorate on Transport and Mobility in Lithuania, EEA air quality reports. Results: During the period under review, the total number of cars and the number of newly purchased gasoline, electric and hybrid vehicles registered per thousand inhabitants in Lithuania has been steadily increasing. In terms of employment in the transport sector, one thousand people in Lithuania account for the largest share of freight transport (up to 50 per cent). The number of heavy and passenger transport companies is also leading in terms of the number of transport companies. During observational period in Lithuania from transport sector came most of the Nitrogen oxides (NOx) particulate matter (PM2.5) and sulfur dioxide (SO2) - come from the energy sector, and ammonia (NH3) – came from agricultural production. All categories of vehicles mostly emit nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM2.5 and PM10) into the ambient air. In terms of quantity, into the ambient air the highest amount of nitrogen oxides (NOx) is released from heavy transport; carbon monoxide CO is also released from heavy transport and from motorcycles and mopeds. In Lithuania, in the period of 2015 - 2017, the largest amount of nitrogen oxides (NOx) was released into the atmosphere from the transport sector - road transport. Emissions from this sector are declining slightly (R2 = 0.76). Nitrogen oxide emissions from other modes of transport (aviation, rail) tend to increase.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93133
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

240
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

601
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.