Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93132
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Baltrušaitytė, Laima
Supervisor: Šileikienė, Daiva
Title: Nedestrukcinių metodų taikymas ekologiškos ir įprastinės pieno produkcijos tyrimuose
Other Title: Application of nedestructural methods in organic and conventional milk and their production research
Extent: 44 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Skaitinė vertė biokristalizacija;Numerical value;Elektrocheminiai tyrimai;Electrochemical research;Biokristalizacija;Biocrystallization
Abstract: Darbo objektas – nedestrukciniais tyrimo metodais įvertinti pieno kokybinius rodiklius. Tyrimui atlikti naudojant pasirinktas pieno ir pieno gaminių rūšis: A – (,,Dvaro“ pienas 3,5 %), B – (,,Dvaro“ pienas 2,5 %), AE – (,,Auga“ ekologiškas pienas 3,5 %), BE – (,,Auga“ ekologiškas pienas 2,5 %), N – (natūralus ,,Alma“ pienas 3,8–4,2 %), įprastinis natūralus 3 % jogurtas ir ekologiškas natūralus 3,8 % jogurtas. Darbo metodai – tyrimas atliktas analizuojant mokslinę litratūrą, vykdant nedestrukcinius metodus ir juos apibendrinant. Tyrimo mėginių A – (,,Dvaro“ pienas 3,5 %), B – (,,Dvaro“ pienas 2,5 %), AE – (,,Auga“ ekologiškas pienas 3,5 %), BE – (,,Auga“ ekologiškas pienas 2,5 %), N – (natūralus ,,Alma“ pienas 3,8–4,2 %), įprastinio natūralaus 3 % jogurto ir ekologiško natūralaus 3,8 % jogurto analizė atlikta naudojant elektrocheminius, biokristalizacijos ir juslinius metodus. Darbo rezultatai – Atlikus elektrocheminę tiriamų pieno mėginių analizę, buvo įvertina pieno pH skaitinė vertė, savitasis elektrinis laidumas, absoliutaus redokso potencialo (rH) kaita, pieno energijos vertė (P). Tyrimo metu nustatyta pieno A ir pieno BE pH 6,61 ± 0,02 skaitinė vertė, pieno AE pH 6,62 ± 0,01 skaitinė vertė, pieno B pH 6,66 ± 0,02 skaitinės vertės. Didžiausią pH 6,68 ± 0,01 skaitinė vertė buvo nustatyta natūralaus 3,5–4,2 % pieno. Sveikesniais produktais laikomi tie produktai, kurių pH skaitinės vertės yra artimesnės žmogaus kraujo pH vertei (7,35–7,4). Atlikus savitojo elektrinio laidumo bandymą nustatyta, kad visų tirtų pieno pavyzdžių laidumas panašus, (4,90 ± 0,03 - 5,01 ± 0,05 mS/cm-1) išsiskyrė natūralus pienas, nustatytas šio pieno laidumas 4,75 ± 0,03 mS/cm-1. Šį rodiklį gali įtakoti didesnis piene esančių riebalų kiekis. Redokso potencialo tyrimų metu buvo apskaičiuota, kad didžiausias absoliutaus redokso potencialas yra B piene (23,39 ± 0,09). Mažiausias absoliutaus redokso potencialas apskaičiuotas AE piene (22,11 ± 0,07). Piene A absoliutaus redokso potencialas 23,05 ± 0,06, BE piene 22,49 ± 0,07, N pieno absoliutus redokso potencialas – 22,99 ± 0,04. Gavus tyrimo rezultatus galima teigti, kad mažiausias redokso potencialas rastas ekologiškame piene ,,Auga“ (22,11 ± 0,07 - 22,49 ± 0,07), didžiausias redokso potencialas rastas įprastiniame ,,Dvaro“ piene (22,99 ± 0,04 - 23,39 ± 0,09). Natūralaus pieno ,,Alma“ redokso potencialas – 22,99 ± 0,04. Apskaičiavus P vertės skaitines reikšmes galima teigti, kad pagal elektrocheminių rodiklių duomenis didžiausia P vertė apskaičiuota pienui B (15,08 ± 0,04), mažiausia P vertė nustatyta AE pienui (11,45 ± 0,02), pienui BE - (12,71 ± 0,03), pienui N – (13,08 ± 0,04). Iš gauto tyrimo darome išvadą, kad palankiausias žmogaus organizui yra ekologiškas pienas. Atlikus biokristalizacijos tyrimus, tyrimų rezultatų nepavyko gauti, dėl per didelės CuCl2 koncentracijos, jos buvo paimta 10,0 ml. Bandymo metu kristalograma nesusidarė, nebuvo galima įžvelgti 10 kriterijų pagal kuriuos vertinamos kristalogramos. Vertinant juslinės analizės metodu (trijų testas) pasirinktas pieno ir jogurto rūšis buvo gauti tokie rezultatai: įprastinį jogurtą pagal skonį produkto vertintojai įvertino 86,67 %, o ekologišką jogurtą – 90 %, įprastinį jogurtą pagal kvapą produkto vertintojai įvertino 76,68 %, o ekologišką jogurtą – 80,01 %, įprastinį pieną 2,5 % pagal skonį produkto vertintojai įvertino 53,34 %, o ekologišką 2,5 %. pieną – 56,67 %, įprastinį pieną 3,5 % pagal skonį produkto vertintojai įvertino 60,00 %, o ekologišką 3,5 % pieną – 63,34 %, įprastinį pieną 3,5 % pagal kvapą produkto vertintojai įvertino 60,00 %, o ekologišką 3,5 % pieną – 66,68 %, įprastinį pieną 3,5 % pagal kvapą produkto vertintojai įvertino 53,34 %, o ekologišką 3,5 %. pieną – 73,34 %. Vertintojai labai panašiai vertino tiek įprastinio tiek ekologiško pieno skonines ir kvapo savybes.
Research object – to evaluate milk quality indicators by non-destructive methods. The milk and milk product type chosen for the research is: A - (,,Dvaro" milk 3,5 %), B - (,,Dvaras" milk 2,5 %), AE - (,,Auga" organic milk 3,5 %), BE - (,,Growing" organic milk, 2,5 %), N - (natural ,,Alma" milk 3,8–4,2 %), normal natural 3 % yoghurt and organic natural 3,8 % yogurt. Working methods - the research was carried out by analyzing scientific literature, non-destructive methods and summarizing them. Samples A - (,,Dvaras" milk 3,5 %), B - (,,Manor” milk 2,5 %), AE - (,,Growing " organic milk 3,5 %), BE - (,,Eco-friendly” milk 2,5 %), N - (natural ,,Alma milk 3,8–4,2 %), conventional natural 3 % yoghurt and organic natural 3,8 % yogurt analysis carried out using electrochemical, bio-crystallization and sensory. Research results – After the electrochemical analysis of the analyzed milk, the numerical value of milk pH, the specific electrical conductivity, the change of absolute redox potential (rH), the milk energy values (P) were evaluated. During the study, the numerical value of milk A and milk BE pH 6,61 ± 0,02 was determined, the pH of the milk AE was 6,62 ± 0,01, the numerical value of milk B was 6,66 ± 0,02. The highest pH value of 6,68 ± 0,01 was found in the natural milk of 3,5–4,2 %. Healthier products are those products whose pH values are closer to human blood pH (7,35–7,4). After conducting a specific conductivity test, all milk samples tested showed similar conductivity, (4,90 ± 0,03 - 5,01 ± 0,05 mS /cm-1) of natural milk. The yield of this milk was determined to be 4,75 ± 0,03 mS/cm natural milk was released. The yield of this milk was determined to be 4,75 ± 0,03 mS/cm-1. This indicator may be influenced by higher fat content in milk. Redox potential studies have estimated the maximum absolute redox potential in B milk (23,39 ± 0,09), the lowest absolute redox potential in AE milk (22,11 ± 0,07). Milk A has an absolute redox potential of 23,05 ± 0,06, a BE of 22,49 ± 0,07, an absolute redox potential of N milk – 22,99 ± 0,04. The results of the study suggest that the lowest redox potential was found in organic milk Auga (22,11 ± 0,07 - 22,49 ± 0,07), the highest redox potential was found in the usual milk of the manor (22,99 ± 0,04 - 23,39 ± 0,09). Red milk potential of natural milk "Alma" – 22,99 ± 0,04. When calculating the numerical values of P, it can be assumed that the highest P value for milk B (15,08 ± 0,04) is calculated according to the electrochemical data, the lowest P value for AE milk (11,45 ± 0,02), milk A - (14,12 ± 0,03), milk BE - (12,71 ± 0,03), milk N (13,08 ± 0,04). The results of the biocrystallization studies did not allow the results to be obtained, and they were taken at 10,0 ml due to excessive CuCl2 concentration. During the test, the crystallogram was not formed, 10 criteria for the evaluation of the crystallograms could not be seen. The milk and yoghurt species selected by the sensory analysis method (three tests) were the following: the traditional yoghurt taste was rated by 86,67 % by the product valuers and 90 % by the organic yogurt, and 76,68 % by the yoghurt of the traditional yogurt. eco-friendly yogurt – 80,01, conventional milk 2,5 % to taste, the product evaluators rated 56,67 %, and eco-friendly 2,5 %. milk – 53,34, conventional milk 3,5 % by taste, product evaluators rated 60,00 %, and eco - friendly 3,5 %. milk, 63,34 %, conventional milk 3,5 % odor product evaluators 60,00 %, and organic 3,5 % milk 66,68 %, normal milk 3,5 % squash product evaluators 53,34 % and eco-friendly 3,5 %. milk – 73,34 %. Evaluators very much appreciated the taste and smell of both conventional and organic milk.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93132
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

427
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons