Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93130
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Gudaitis, Paulius
Supervisor: Česonienė, Laima
Title: Šakių nuotėkų valyklos išvalytų nuotėkų poveikis Siesarties upės vandens būklei
Other Title: The impact of wastewater treated by Sakiai wastewater treatment plant on the water status of the river Siesartis
Extent: 55 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Siesarties upė;Siesarties river;Upių vandens kokybė;River water quality;Upių ekologinė būklė;Ecological status of rivers
Abstract: Baigiamajame darbe bus vertinama nuotėkų įtaka Siesarties upei ruože esančiame Valių k. Darbo objektas –Siesarties upės vanduo; Šakių miesto nuotėkos. Darbo tikslas – Įvertinti Šakių nuotėkų valyklos išvalytų nuotekų poveikį Siesarties upės vandens būklei. Darbo metodai –Šakių miesto nuotėkų taršos rodiklių vertės bus lyginamos su ribinėmis rodiklių vertėmis, nurodytomis norminiuose dokumentuose: 1. Nuotėkų tvarkymo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 spalio 08 d. įsakymu Nr. D1-515. 2. Nuotėkų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412. Siesarties upės vandens kokybės rodiklių vertės bus lyginamos su ribinėmis rodiklių vertėmis, nurodytomis norminiuose dokumentuose: 1. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 rugpjūčio 04 d. įsakymo Nr. D1-533. Pagal tiriamo rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių: labai bloga, bloga, vidutinė, gera, labai gera. Baigiamajame darbe naudojama UAB “Šakių vandenys“ atlikti tyrimų duomenys apie atitekančių, bei išleidžiamų nuotekų teršalų koncentracijas ir Siesarties upės vandens būklės vertinimas paėmus Siesarties upės vandens mėginius (100 m. prieš išleistuvą, išleistuvo ir 500 m. už išleistuvo vietose). Darbo rezultatai: Nustatyta, kad pagal upių ekologinės būklės klasių vertinimo kriterijus visais tyrimų metais (2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m.) Siesarties upė atitinka: pagal prisisotinimą deguonimi (O2) labai gerą, pagal BDS7 (2016 m., 2017 m., 2018 m.) - vidutinę, o 2015 metais - gerą. Pagal maistingąsias medžiagas, NH4 – N (2015 m., 2017 m., 2018 m.) – labai gerą, 2016 m. - vidutinę. Pagal NO3N (2015 m.) – labai gerą, 2016 m., 2017 m., 2018 m. - vidutinę. Pagal bendrąjį azotą – blogą. Pagal bendrąjį fosforą – labai blogą. Pagal PO4P –gerą. Apibendrinant gautus duomenis galima teigti kad Siesarties upės ekologinė būklė pagal tirtus kriterijus yra vidutinės ekologinės būklės Išanalizavus Siesarties upės vandens kokybės rodiklių dinamiką nuo 2007 m. iki 2018 m., nustatytos vandens kokybės rodiklių mažėjimo, didėjimo tendencijos. Nustatyta, kad išvalytos nuotėkos nedaro poveikio Siesarties upės būklei pagal BDS7; ChDS; N; NH4-N, NO2-N; PO4-P ir suspenduotų medžiagų koncentracijas, tačiau pagal pagal nitratų azoto ir bendrojo fosforo koncentracijas, išvalytos nuotėkos daro neigiamą poveikį Siesarties upės būklei. Kadangi atitekančios nuotėkos UAB „Šakių vandenys“, Šakių nuotėkų valyklos išvalomos efektyviai, o didžiąją Siesarties upės baseino dalį užima žemės ūkio plotai, nustatyta, kad pagrindinė tarša sklinda iš žemės ūkio. Raktažodžiai: Siesarties upė, upių vandens kokybė, upių ekologinė būklė, nitratų azotas, bendras azotas, bendras fosforas, biocheminis deguonies suvartojimas.
The impact of wastewater treated by Sakiai wastewater treatment plant on the water status of the river Siesartis Master Graduation Thesis, 55 Pages, 17 Figures, 8 Tables, 48 References. The final work will evaluate the impact of wastewater on the Siesarties River in the village of Valiai. Object of the work - Impact of sewage, assessment of water status of the river Siesartis. The aim of the study - To evaluate the impact of wastewater treated by Šakiai wastewater treatment plant on the water status of the river Siesartis. Working Methods - The water quality indicators of the river Siesartis will be compared with the limit values of the indicators in the normative documents: 1. The Waste Water Regulation was approved by the Minister of Environment of the Republic of Lithuania on 08 October 2007 by Order no. D1-515. 2. The methodology for the determination of the status of surface water bodies was approved by the Minister of Environment of the Republic of Lithuania on 04 August 2016. by Order no. D1-533. 3. Regulation on the Application of Waste Water Treatment Plants, approved by the Minister of Environment of the Republic of Lithuania on 11 September 2006. by Order no. D1-412. According to the average annual value of the indicator, the water body is assigned to one of five ecological status classes: very good, good, medium, bad, very bad. The final thesis uses research data from UAB “Šakių vandenys” on the concentrations of effluent and discharged effluents and assessment of the water status of the river Siesartis by taking samples of water from the river Siesartis (100 years before the discharger, discharger and 500 m away from the discharge site). Results of work: It was determined that according to the criteria for assessment of ecological status classes of rivers in all years of research (2015, 2016, 2017, 2018) the river Siesarties meets the following criteria: according to oxygen saturation (O2) very good, according to BOD7 (2016) , 2015, 2018) - average, and in 2015 - good. According to nutrients, NH4 - N (2015, 2017, 2018) - very good, 2016 - average. According to NO3N (2015) - very good, 2016, 2017, 2018 - average. According to general nitrogen - bad. According to general phosphorus - very bad. According to PO4P - good. Summarizing the data it can be stated that the ecological status of the river Siesartis according to the examined criteria is of average ecological status. After analyzing the dynamics of water quality indicators of the river Siesartis from 2007 onwards up to 2018, downward trends in water quality indicators have been identified. According to biochemical oxygen demand (BOD7), dichromate oxidation (COD), and total nitrogen (Nb) values in discharged effluents, the amount of water in the river Siesartis is not affected 500m. of total phosphorus (Pb) discharges into effluents changes that affect river water are recorded behind the spill. Since the discharged wastewater from UAB „Šakių vandenys“, Šakiai wastewater treatment plants are cleaned efficiently, and the majority of the river Siesartis basin is occupied by agricultural areas, it is established that the main pollution spreads from agriculture. Key words: River Siesartis, river water quality, ecological status of rivers, nitrate nitrogen, total nitrogen, total phosphorus, biochemical oxygen consumption.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93130
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
paulius_gudaitis_md.pdf2.42 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.