Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93077
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Urbaitienė, Justė
Supervisor: Gurskienė, Virginija
Title: Kauno rajono savivaldybės urbanizacijos ypatumai
Other Title: Peculiarities of urbanization of Kaunas district municipality
Extent: 70 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Darna;Sustainability;Užstatytos teritorijos;Built-up areas;Urbanizacijos plėtra;Urbanization development
Abstract: Tyrimo objektas: Kauno rajono savivaldybės urbanizuotos teritorijos. Tyrimo tikslas – apžvelgti urbanizacijos ypatumus Kauno rajono savivaldybės seniūnijose. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti darnios plėtros siekius savivaldybių bendruosiuose planuose. 2. Nustatyti veiksniu, turinčius įtaką užstatytų teritorijų kaitai. 3. Apžvelgti urbanizacijos plėtrą ir užstatytų teritorijų bei gyventojų pasiskirstymą. 4. Atlikti seniūnijų urbanizacijos vertinimą. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių, statistinių duomenų, teritorijų planavimo dokumentų bei matematinė statistinė analizė ir daugiakriterinė analizė, naudojant Visual PROMETHEE programą. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje, atliekant darnios plėtros kiekybinę analizę, apžvelgti Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijų bendrieji planai. Nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybė didžiausią dėmesį skiria urbanizacijai, o rajono savivaldybė – gamtinės aplinkos apsaugai; antrojoje darbo dalyje apžvelgiant miestų plėtros tendencijas, pastebima sparti priesmiestinių urbanizuotų teritorijų plėtra. Didžiausi užstatytų teritorijų plotai yra seniūnijose, kuriose išsidėstę miestai, bei geriausias rekreacines sąlygas turinčiose seniūnijose; trečiojoje darbo dalyje analizuoti veiksniai, turintis įtaką užstatytų teritorijų plotų ir gyventojų pasiskirstymui. ketvirtojoje darbo dalyje nustatyta, kad brangiausia žemės ūkio paskirties žemė yra Kačerginės, Užliedžių ir Domeikavos seniūnijose, o patraukliausia seniūnija kurtis – Raudondvaris, mažiausiai patraukli – Domeikava. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Kauno rajono savivaldybėje urbanizacijos plėtrai yra palankios sąlygos, nes per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičiaus padidėjimas atitinka bendrajame plane prognozuotąjį optimistinį variantą. Nustatyta, kad užstatytų teritorijų plotui didžiausią įtaką turi trys veiksniai: seniūnijos plotas, atstumas iki regiono centro, žemės rinkos vertė. Urbanizuotų teritorijų plėtrai didžiausias poreikis yra Karmėlavos, Akademijos, Ringaudų ir Raudondvario seniūnijose, mažiausias – Čekiškės seniūnijoje. Research object: Urban areas of Kaunas District Municipality. Research aim: evaluate the peculiarities of Kaunas district municipality urbanization. Objectives: 1. Observe and review the set sustainability goals regarding council general plans (i.e. municipality/elderships) 2. Determine the factors that influence change in built-up areas 3. Observe and review the development of urbanisation in specific areas and the population spreads in those areas 4. Carry out an evaluation and scoring for urbanisation for the specific local councils (i.e. municipalities/elderships) Research methods: analysis of literature sources, statistical and territory planning documents as well as mathematical statistical analysis and a multicriterial analysis using the Visual PROMETHEE software. Research results: In the first part of the carried-out research whilst carrying out the sustainable development quantitative analysis that observes Kaunas city and Kaunas city district councils territory general plans, an observation was made that the city of Kaunas council is assigning most of their attention and priorities to urbanisation plans, however the smaller district councils are more focused on nature preservation plans. The second part of the research that reviews the city development trends observed a rapid growth in smaller suburb urbanised areas. The largest built up areas are in the suburb council regions where the cities are deployed, which also included local councils that have the best recreational conditions already established. The third part of the research analysis specific factors, their influence and the spread of the local populations on built-up territories. The fourth part of the research concludes that the most expensive agricultural land is in the subdistricts of Kacergine, Uzliedziai and Domeikava councils, the most attractive council for development being Raudondvaris whilst the least attractive being Domeikava. Conclusions and practical application of the project: Key findings or the theoretical and practical implications: Kaunas District council has favourable conditions for the development of urban areas, because during the past seven years the growth of the population corresponded well to the projected optimistic scenarios that were made in the city of Kaunas council’s general plans. It was determined that the three most influential factors for the for territories being built-up were: the area of the council itself, the distance to the centre of regions and the market value of the local land. The greatest need for urbanised development is for territories in Karmelava, Akademija, Ringaudai and Raudondvaris councils, the least being – Cekiskes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93077
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

228
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

730
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons