Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGodvod, Kšištof-
dc.contributor.authorFranckevičius, Deividas-
dc.date.accessioned2019-05-21T06:18:56Z-
dc.date.available2019-05-21T06:18:56Z-
dc.date.issued2019-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/93069-
dc.description.abstractMagistro darbe pateikiami miško žėlinių ir želdinių vertinimas pagal miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus VĮ VMU Ukmergės regioninio padalinio (buvusioje VĮ Ukmergės MU) Želvos girininkijoje pagal miškų nuosavybės formą. Darbo objektas – miško želdiniai ir žėliniai valstybinėje ir privačioje miško žemėje VĮ VMU Ukmergės regioninio padalinio (buvusioje VĮ Ukmergės MU) Želvos girininkijos teritorijoje. Darbo tikslas - nustatyti miško želdinių ir žėlinių atkūrimo kokybę pagal nuosavybės formas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio Želvos girininkijoje. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: nustayti, dažniausiai taikomą miško atkūrimo būdą Želvos girininkijoje atsižvelgiant į miškų nuosavybės formą; nustatyti, atkurtų kirtaviečių atitikimą miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodytas tikslines medžių rūšis; įvertinti, atkurtų kirtaviečių žėlinių ir želdinių aukščio atitikimą miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodytam aukštčiui atsižvelgiant į miškų nuosavybės formą; įvertinti, miško želinių ir želdinių tankio atitikimą miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodytam tankiui atsižvelgiant į miškų nuosavybės formą; nustatyti ūkinių priemonių intensyvumą skirtingos nuosavybės formos medynuose. Tyrimo metodai: valstybiniuose ir privačiuose miškuose kiekvienoje augavietėje atsitiktiniu būdu atrinkta po 10 taksacinių sklypų, kuriuose paskutinio vykmečio metu (2009 – 2018) atkurtas miškas. Apskaitos aikštelės išskirtos vadovaujantis Miško želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika. Vadovaujantis miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, buvo vertinama, ar želdiniai atkuriami tikslinėmis medžių rūšimis. Taip pat buvo nustatomas įveistų želdinių tankis, matuojamas aukštis, vertinamas tiesumas, fiksuojami elninių žvėrių padaryti pažeidimai. Darbo rezultatai: Želvos girininkijoje privatūs miško savininkai medynus dažniausiai atkuria žėlimo būdu. Valstybiniuose miškuose paprastai pirmenybė teikiama miško želdinimui. Miško atkūrimui valstybiniuose miškuose dažniausiai parenkama eglė, beržas ir juodalksnis. Privatūs miško savininkai miškui atkurti renkasi beržą, eglę, drebulę. Pagal želdinių ir žėlinių atitikimą miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose nurodytoms tikslinėms medžių rūšims 98 % atkurtų kirtaviečių valstybiniuose miškuose vertinama gerai, privačiuose – 93 %. Miško atkūrimo kokybė pagal medžių aukštį atitinka miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatus nepaisant miškų nuosavybės formos. Miško atkūrimo kokybė pagal želdinių, žėlinių tankį geresnė privačiuose miškuose. 94 % atkurtų kirtaviečių privačiuose miškuose atitinka miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatus, valstybiniuose 75 %. Ūkinės jaunuolynų priežiūros priemonės intensyviau taikomos valstybiniuose miškuose. Žėliniai ir želdinių tiesumas yra visur vienodas nepaisant miško nuosavybės formos. Elninių žvėrių pažeidimų skaičius valstybiniuose miškuose mažesnis nei privačiuose, tačiau daugiau sodinukų yra užstelbti konkuruojančios žolinės augmenijoslt
dc.description.abstractMaster thesis presents an assessment of forest greenery and plantation according to forest regeneration and planting regulations in State Forest SFE Ukmergė Regional Unit (former Ukmergė SFE) in Želva forest district according to forest ownership form. The object of the work- is forest plantations and greenery on state and private forest land in the State Forest Enterprise Ukmergė Regional Unit (former Ukmergė UA) in Želva forest district. The aim of the research - is to determine the quality of forest plantation and restoration of the forest according to the ownership forms in the State Forest Enterprise Ukmergė Regional Division Želva Forestry. The following objectives are set for the purpose: to determine the most commonly used method of reforestation in the Želva district on states and private forest; to determine the restoration of the compliance of felling sites with the target tree species specified in the reforestation and planting regulations; to investigate the compliance of the height of the groves and greenery of the felling areas with the height indicated in the rules of forest restoration and establishment, taking into account the form of forest ownership; to investigate the compliance of the density of forest jelly and plantations with the density specified in the forest regeneration and planting regulations taking into account the form of forest ownership; to determine the intensity of economic measures in stands of different ownership form. Research Methods: In the state and private forests, 10 taxi plots were randomly selected at each site, where the forest was restored during the last event (2009 - 2018). Accounting sites are distinguished according to the methodology of accounting and evaluation of forest plantations and groves. In accordance with the provisions of reforestation and afforestation, it was assessed whether the plantations were restored with targeted tree species. The density of the planted plantations was also determined, the height was measured, the straightness was measured, and the violations committed by the cervids were recorded. Work results: The results show that private forest owners in the Želvos forest district their stands more often restore using forest cultivation. Public forests are often reproduced by replanting. In state forests, spruce, birch and alder are usually used for forest regeneration, and in private they use birch, spruce, aspen. In private forest areas that are left to be recovered aspen dominates and in state forests – birch. Most often, private and public forest is restored by planting spruce. 98% of restored logging sites in public forests are considered to be good and 93% in private trees according to the compliance of plantations and ornaments with the target tree species specified in the forest regeneration and planting regulations. The quality of forest regeneration according to the height of trees corresponds to the rules of reforestation and afforestation, regardless of the form of forest ownership. The quality of forest regeneration according to the density of greenery, the greenery density is better in private forests. 94% of restored logging sites in private forests comply with the rules of reforestation and establishment, 75% in state. Ecological care measures for young stands are applied more intensively in state forests. The straightness of greenery and plantations is the same everywhere, regardless of the form of forest ownership. The number of cervids made violations in state forests is lower than in private forests, but more seedlings are overshadowed by competing herbaceous plants.en
dc.description.sponsorshipMiškų ir ekologijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMiško biologijos ir miškininkystės institutaslt
dc.format.extent44 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet onlylt
dc.subjectMiško atkūrimaslt
dc.subjectForest regenerationen
dc.subjectSavaiminis žėlimaslt
dc.subjectSpontaneous reforestationen
dc.subjectMiško želdinimaslt
dc.subjectForest afforestationen
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titlePrivačių ir valstybinių miškų atkūrimo vertinimas VĮ Valstybinės miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio Želvos girininkijojelt
dc.title.alternativeAssessment of forest greenery and plantation in State Forest SFE Ukmergė regional unit (former Ukmergė SFE) in Želva forest district according to forest ownership formen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20240530-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)
Files in This Item:
deividas_franckevicius_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

223
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.