Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93053
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Juzumienė, Alma
Supervisor: Stankevičiūtė, Jolanta
Title: Upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklė medžiotojų klubo „Kybartai“ ir mokslo ir mokymo „Virbalgiris“ medžioklės plotuose
Other Title: Status of the European beaver population (Castor fiber L.) in the hunting club "Kybartai" and “Virbalgiris" sciense and training hunting area
Extent: 61 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Bebravietė;European beaver;Santykinė bebraviečių gausa;Relative abundance of beavers;Anketinė apklausa;Questionnaire survey
Abstract: Šiame baigiamajame darbe tiriama bebrų populiacijos būklė ir jos poveikis aplinkai. Darbo objektas: medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo „Virbalgiris“ medžioklės plotai Vilkaviškio rajone. Darbo tikslas: ištirti upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklę ir poveikį gamtai medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo „Virbalgiris“ medžioklės plotuose. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, medžiotojų klubo „Kybartai“ ir VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės ploto „Virbalgiris“ penkerių metų bebrų populiacijos reguliavimo medžioklės rezultatų analizė, bebraviečių apskaita tiriamuose plotuose, santykinė bebraviečių gausa tirtuose plotuose, anketinė gyventojų apklausa ir gautų rezultatų analizė. Darbo rezultatai: 2017 – 2018 m. tyrimo laikotarpiu medžiotojų klubo „Kybartai“ ir „Virbalgirio“ medžioklės plotuose užregistruota 40 bebraviečių. Analizuojant tyrimo duomenis, nustatyta, kad didžioji dalis šių gyvūnų buveinių susitelkusios pelkėse – 24 bebravietės. Šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad daugiausiai perspektyvių bebraviečių (5 vnt.) yra „Kybartų“ 2 plote, o mažiausiai „Kybartų“ 1 plote (3 vnt.). Daugiausiai neperspektyvių bebraviečių, bebrų skaičių turi „Kybartų“ 2 plotas (77 vnt.), mažiausią – „Virbalgirio“ plotas (19 vnt.). Tyrimo metu konstatuota, kad 2017 – 2018 m. laikotarpiu vertinant santykinę bebraviečių gausą pagal medžioklės plotą hektarais, didžiausias gausumas nustatytas medžioklės plote „Virbalgiris“, o mažiausias „Kybartų“ 1 medžioklės plote. Vertinant santykinę bebraviečių gausą pagal tirtų plotų upių ir griovių ilgį, pastebėta, kad upėse įsikūrusių bebraviečių didžiausia gausa „Virbalgirio“ plote, o „Kybartų“ 1 plote mažiausia. Medžiotojų klubo „Kybartai“ 2 medžioklės plote ir medžioklės plote „Virbalgiris“ yra europinės svarbos saugomų buveinių, kurios yra įtrauktos į Natura 2000, kurioms reikalingi dažnai užliejami žemės plotai todėl bebrų iš dalies daroma žala aplinkai šiuo atžvilgiu yra reikalinga, siekiant išlaikyti saugomas unikalias buveines. Tyrimo metu buvo parengta anketinė Vilkaviškio rajono gyventojų apklausa, kurios nustatyta, kad 75 % vyrų ir 73 % moterų šia gyvūnų rūšį vertina kaip reikalingą ekosistemos mastu, tačiau 90 % vyrų ir 63 % moterų vis tiek pasisako už bebrų medžiojimą ir bebraviečių ardymą.
This thesis examines the state of the beaver population and its impact on the environment. Object of the thesis: Hunting club “Kybartai“ and VDU ŽŪA MEF science and training hunting areas “Virbalgiris“ in Vilkaviškis district. The aim of the thesis: to investigate the condition of the population of the river beaver (Castor fiber L.) and its impact on nature of the hunting club „Kybartai” and VDU ŽŪA MEF the science and training hunting areas “Virbalgiris”. The methods of work: analysis of scientific literature, analysis of hunting club “Kybartai” and VDU ŽŪA MEF scientific and training hunting area “Virbalgiris” of five years regulation of beaver population regulation hunting results, beavers areas accounting in researched areas, relative abundance of beavers in investigated areas, questionnaire survey of inhabitants and results obtained analysis. The results of the work: during 2017 - 2018 investigation period, 40 beavers areas were registered of the hunting club “Kybartai” and “Virbalgiris” hunting areas. Analyzing the survey data, it was found that most of the habitations of these animals concentrated in bogs - 24 beavers lodges. In this study, it was found that the most promising beavers lodges (5 units) are in “Kybartai” 2 area and least in “Kybartai” 1 area (3 units). The largest number of prospectless beavers lodges, the number of beavers, is in “Kybartai” area 2 (77 units), the smallest - in “Virbalgiris” area (19 units). During the study it was found that in 2017 - 2018 the highest abundance of beavers lodges was found in the hunting area "Virbalgiris" evaluating relative beavers lodgings according to hunting area in hectares and the smallest in the “Kybartai” 1 hunting area. Considering the relative abundance of beavers by the rivers and length of ditches in the areas surveyed, it was observed that the highest abundance of beavers lodges located in rivers was in the area of "Virbalgiris", while in “Kybartai” 1 the smallest abundance was observed. In hunting Club “Kybartai” 2 hunting area and Hunting Area “Virbalgiris” are European Protected Habitations, which are included in Natura 2000, which require frequently flooded land areas, and partial damage to the environment is necessary to preserve protected unique habitations. During the survey the residents of Vilkaviškis District questionnaire was done, which showed that 75% of men and 73% of women consider this species to be ecosystem-based, were surveyed, but 90% of men and 63% of women still advocate beaver hunting and beavers lodges destruction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93053
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
alma_juzumiene_md.pdf3.64 MBAdobe PDF   Until 2024-05-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons