Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93036
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Dubosaitė, Viktorija
Supervisor: Gurskienė, Virginija
Title: Jonavos rajono savivaldybės turizmo objektų vertinimas
Other Title: Assessment of tourism objects of Jonava district municipality
Extent: 80 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Saugomos teritorijos;Protected areas;Turizmas;Tourism;Draustiniai;Conservation areas
Abstract: Tyrimo objektas: pasirinkti Jonavos rajono savivaldybės draustiniai ir paveldo objektai. Tyrimo tikslas – įvertinti Jonavos rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros galimybes. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti pasirinktų Jonavos rajono draustinių teritorijos naudojimą. 2. Įvertinti pasirinktų paveldo objektų būklę. 3. Aptarti Jonavos rajono savivaldybės turizmo bei rekreacijos plėtros galimybes. Tyrimo metodai: Literatūros, statistinių duomenų, archyvinių dokumentų, planų ir kt. šaltinių analizė. Objektų apžiūra vietovėje, fotofiksacija ir vertinimas. Anketinė apklausa. Daugiakriterinė analizė. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje įvertinti Jonavos rajono draustiniai, nustatyta jų būklė, lankomumas, kiti rodikliai. Išanalizuotas pasirinktų žemės naudmenų plotų pasiskirstymas septyniuose Jonavos rajono savivaldybės draustiniuose. Antrojoje darbo dalyje tyrimui atlikti pasirinkta 10 dvarų ir piliakalnių, jie aplankyti ir įvertinti. Visi objektai aprašyti. Trečiojoje darbo dalyje atliktas nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų vertinimas, aprašytas saugomų teritorijų vertinimas. Atlikta anketinės apklausos analizė, SSGG analizė. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Jonavos rajono savivaldybė yra patogioje geografinėje padėtyje, labiausiai tinkamos turizmui yra trijų analizuotų draustinių – Kulvos geomorfologinio, Širvintos kraštovaizdžio ir Šventosios ichtiologinio – teritorijų dalys. Apklausoje 74 proc. respondentų teigia, kad saugomos teritorijos yra reikalingos. Neblogai išplėtota rajono infrastruktūra, daug lankytinų vietų, švarių vandens telkinių.
Research object: Selected Jonava district municipality reserves and heritage objects. Research aim: to evaluate the possibilities of tourism and recreation development of Jonava district municipality. Objectives: 1. To analyze the use of selected Jonava district reserve area. 2. To Evaluate the status of selected heritage objects. 3. To discuss possibilities of tourism and recreation development of Jonava district municipality. Research Methods: Literature, Statistics, Archival Documents, Plans, etc. source analysis. Site inspection, photo fixation and evaluation. Questionnaire. Multi-criteria analysis. Research results: The first part of the thesis the existing reserves in Jonava district municipality were assessed, according to which it was possible to determine the current condition and attendance of the reserves. The distribution of selected land areas in seven Jonava district municipality reserves was analyzed. The second part of the work 10 manors and mounds were selected for the research, they were visited, scoring was performed, each object was described and photographed. In the third part of the work the evaluation of the objects of immovable cultural heritage was performed, the evaluation of protected territories was described. Questionnaire survey analysis, SWOT analysis. Conclusions and practical application of the project: Jonava district municipality is in a convenient geographical position, the most suitable for tourism are the parts of the three analyzed reserves - Kulva geomorphological, Širvintos landscape and Šventoji ichthyological - territories. 74% of respondents in the survey Respondents say protected areas are needed. well-developed district infrastructure, many attractions, clean water bodies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93036
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
viktorija_dubosaite_md.pdf4.44 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.