Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93027
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Baltikauskytė, Rasa
Supervisor: Danusevičienė, Lina
Title: Sėkmingo senėjimo veiksniai: senyvo amžiaus žmonių perspektyva
Other Title: The factors of successful aging: the perspective of the elderly
Extent: 70 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Sėkmingas;Successful;Senėjimas;Aktyvumas;Aging;Activity
Abstract: Senėjimas yra žmogaus raidos etapas, susijęs su daugybę pokyčių tiek fizinėje, tiek psichologinėje, tiek socialinėje plotmėje. Šis gyvenimo periodas yra vienas sunkiausių žmogaus gyvenime. Senatvės amžius dažniausiai apibūdinamas neigiamai, nes senatvė asocijuojasi su senstančiu kūnu, ligomis, sumažėjusiais gebėjimais, nesavarankiškumu ir priklausymu nuo kitų pagalbos ir paramos. Paprastai senatvės pradžios etapas siejamas su išėjimu į pensiją ir jį lydinčiomis pasekmėmis - tai socialinių ryšių sumažėjimas ir darbinės veiklos praradimas. Senatvė yra neišvengiama, todėl verta panaudoti senolių sukauptą patirtį bei išmintį, kad galėtume pritaikyti socialiniame darbe būdus, kurie padėtų žmonėms šį gyvenimo etapą nugyventi kokybiškiau ir sėkmingiau. Tyrimo tikslas – atskleisti sėkmingo senėjimo veiksnius žvelgiant iš senolių perspektyvos. Šiame darbe keliamas tyrimo klausimas – kokie veiksniai lemia sėkmingą senėjimą? Tyrimu siekiama atskleisti, kokius svarbiausius veiksnius, lemiančius sėkmingą senėjimą, įvardija senoliai ir kaip patys tyrimo dalyviai suvokia sėkmingą senėjimą. Taigi darbe atkreipiamas dėmesys į sėkmingą senėjimą lemiančius individualius, socialinius ir veikimą / įtrauktį skatinančius veiksnius. Tyrime dalyvavo 8 asmenys (4 vyrai ir 4 moterys); 7 tyrimo dalyviai - senoliai nuo 80 metų amžiaus, kurie dalyvauja ar aktyviai veikia įvairiose organizacijose / įstaigose; 1 tyrimo dalyvis – 71 metų amžiaus, organizuojantis veiklas senyvo amžiaus asmenims. Gauti duomenys buvo analizuojami ir interpretuojami remiantis išnagrinėta teorine medžiaga. Atlikus duomenų analizę buvo atskleista, kad sėkmingą senėjimą lemia daug veiksnių, tačiau vienas svarbiausių - geros sveikatos išsaugojimas. Individualūs veiksniai: aktyvumo išlaikymas, galimybė užsiimti mėgstama veikla, suteikia teigiamų emocijų, gerėja fizinė sveikata. Socialiniai sėkmingo senėjimo veiksniai – tai santykių su kitais žmonėmis išsaugojimas, socialiniai ryšiai, apsaugantys nuo vienišumo, suteikiantys reikiamą pagalbą ir palaikymą, padedantys įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą. Veikimą, įtrauktį skatinantys veiksniai - tai galimybė patenkinti bendravimo, savirealizacijos ir dvasinius poreikius. Veikla vyresniame amžiuje - tai lyg išėjimas į viešą erdvę, kurioje susitinka du dalyviai - asmuo ir visuomenė. Todėl ženkliai padidėja galimybių senyvo amžiaus asmenims surasti ir pasirinkti įvairių veiklų, o veiklos organizatoriams arba įstaigoms, kurios suteikia galimybių įsitraukti ir veikti, pakviesti prisijungti ir panaudoti vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir talentus.
Aging is a stage in human development that involves many changes, both physical and psychological, and social. This period of life is one of the most difficult in human life. The old age is usually described as negatively, as old age is associated with an aging body, diseases, reduced abilities, self-dependence and dependence on other help and support. Typically, the beginning of the old age is associated with retirement and the accompanying consequences of this is a reduction in social ties and a loss of work activity. Old age is inevitable, so it is worth using the experience and wisdom of the ancestors to adapt social work to ways that help people to live a better and more successful life. The aim of the study is to reveal the factors of successful aging from the perspective of the ancestors. This paper raises the question of research - what factors determine successful aging. The aim of the study is to reveal the most important factors identified by seniors that determine their successful aging and how the participants themselves perceive successful aging. Thus, the work focuses on the individual, social and functioning/inclusion factors that contribute to successful aging. The study included 8 people (4 men and 4 women), 7 from the age of 80 who are active or active in various organizations/institutions, 1 participant - 71 years old, organizing activities for the elderly. The data obtained are analyzed and interpreted on the basis of the theoretical material examined. The analysis of the data revealed that successful aging is determined by many factors, but one of the most important is the maintenance of good health. Individual factors: maintaining activity, being able to engage in a favorite activity, giving positive emotions while improving physical health. The social factors of successful aging are the preservation of relationships with other people, social relationships that protect against loneliness, provide the necessary help and support to help get involved in community life. Factors that stimulate action, inclusion are the ability to meet communication, self-realization and spiritual needs. Activities at an older age are like going out into a public space where two participants meet - a person and a society. As a result, there is a significant increase in opportunities for older people to discover and choose from a wide range of activities, and to invite organizers or institutions that are able to engage and operate to join and utilize the accumulated experience and talents of older people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93027
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rasa_baltikauskyte_md.pdf681.9 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

438
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

162
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.