Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93015
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Varkalienė, Rimantė
Supervisor: Gurskienė, Virginija
Title: Rietavo savivaldybės rekreacijos ir turizmo objektų vertinimas
Other Title: Assessment of recreation and tourism objects of Rietavas municipality
Extent: 59 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Rietavas;Rietavas;Nekilnojamasis kultūros paveldas;Cultural heritage;Saugomos teritorijos;Protected areas;Rekreacija;Recreation;Turizmas;Tourism
Abstract: Darbo objektas – Rietavo savivaldybės teritorijos žymiausi nekilnojamieji kultūros paveldo objektai (vietos) ir draustiniai. Tyrimo tikslas – įvertinti pasirinktų žymiausių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir draustinių pritaikymo rekreacijai ir turizmui galimybes Rietavo savivaldybėje. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti numatomas Rietavo savivaldybės objektų pritaikymo rekreacijai ir turizmui kryptis. 2. Įvertinti pasirinktas rekreacines teritorijas ir objektus. 3. Remiantis tyrimo rezultatais įvertinti rekreacijos ir turizmo plėtros galimybes. Tyrimo metodai: Tyrimas atliekamas vizualinės apžiūros ir vertinimo, anketinės gyventojų apklausos internetu, ekspertų apklausos metodais. Duomenų analizei atlikti naudotos „Microsoft Excel“ ir ,,Promethee“ programos. Atlikta SSGG analizė. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje atlikta Rietavo miesto teritorijos planavimo dokumentų analizė bei apžvelgtos Rietavo savivaldybės objektų pritaikymo rekreacijai ir turizmui kryptys. Antroje darbo dalyje atskleista labiausiai lankomų paveldo objektų būklė, pasiekiamumas, informatyvumas, lankymo sąlygos. Aprašytas ES lėšų panaudojimas Rietavo savivaldybės kultūros paveldo objektų sutvarkymui. Analizuojamas draustinių žemės naudmenų pasiskirstymas bei jų pritaikymas rekreacijai. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamos rekomendacijos kultūros paveldo objektų būklės pagerinimui bei aptariamos rekreacijos ir turizmo plėtros galimybės.
Research object: the most significant objects (places) and reserves of the cultural heritage of Rietavas municipality. Research aim: To evaluate the possibilities of the selected most significant cultural heritage objects and reserves for recreation and tourism in Rietavas municipality. Objectives: 1. To analyze the intended direction of adaptation of Rietavas municipality objects for recreation and tourism. 2. Evaluate selected recreational areas and objects. 3. To assess the possibilities of recreation and tourism development based on the research results. Research methods: The research is carried out by methods of visual inspection and assessment, online survey of population and expert survey. Microsoft Excel and Promethee programs were used for data analysis. SWOT analysis was performed. Results: In the first part of the work the analysis of Rietavas town planning documents was performed and the directions of adaptation of Rietavas municipality objects for recreation and tourism were reviewed. The second part of the work reveals the status of the most visited heritage objects, their accessibility, informativeness, conditions of visiting. The use of EU funds for arrangement of cultural heritage objects of Rietavas municipality has been described. Distribution of utilized land of reserves and their application for recreation is analyzed. The third part of the thesis presents recommendations for improvement of the conditions of cultural heritage objects and discusses possibilities of recreation and tourism development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93015
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
rimante_varkaliene_md.pdf2.78 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.