Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93009
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Panova-Polikevičienė, Erika
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Priverstinių migrantų orumo konstravimas socialinio darbo praktikoje
Other Title: Constructing the dignity of forced migrants in social work practice
Extent: 63 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Priverstinis migrantas;Forced migrant;Orumas;Socialinis darbas;Valstybė;Dignity;Social work;Government
Abstract: 2015 m. fiksuota pabėgėlių krizė pateikė daugybę iššūkių Europos Sąjungai, įskaitant Lietuvą. Priverstinių migrantų integracija pareikalauja tiek iš valstybės, tiek iš socialinių darbuotojų tam tikrų kompetencijų, empatiško veikimo ir siekio užtikrinti asmens orumą integracijos į visuomenę procese. Šiame procese yra susiduriama su „kito“ sąvoka. „Kito“ konceptas veikia abiem pusėmis: tiek iš priverstinio migranto perspektyvos, kuris siekia būti priimtas, tiek iš valstybės, visuomenės, iskaitant socialinį darbuotoją, kai privalu atpažinti savo požiūrį į „kitą“. Tai paveikia tolesnį tarpusavio santykio kūrimą, per kurį yra konstruojamas asmens orumas. Tyrimo objektas - priverstinių migrantų orumo konstravimas socialinių darbuotojų praktikoje. Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip yra konstruojamas priverstinių migrantų orumas socialinio darbo praktikoje. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti, kaip valstybės integracijos sistemos ir socialinio darbuotojo sąveika paveikia priverstinių migrantų orias gyvenimo sąlygas. 2. Aptarti socialinio darbuotojo atliekamų vaidmenų įtaką priverstinio migranto orumo konstravimui. 3. Atskleisti priverstinio migranto asmeninio indėlio svarbą socialinio darbuotojo praktikai. Remtasi konstruktyvistine ontologine ir subjektyvistine epistemologine pozicija. Tyrime dalyvavo 5 socialiniai darbuotojai, kurie tiesiogiai teikia pagalbą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Lietuvoje. Gauti duomenys analizuoti remiantis grindžiamosios teorijos duomenų analizės metodu. Analizuojant tyrimo metu surinktus duomenis, buvo atpažinti trys pagrindiniai faktoriai, turintys įtakos priverstinio migranto orumo konstravimui: valstybės požiūris ir formuojama politika užsieniečių integracijos klausimais; priverstinio migranto psichosocialinis funkcionavimas ir socialinio darbuotojo laikysena per prisiimamus vaidmenis. Šių trijų dalių tarpusavio sąveika nulemia priverstinio migranto orumo konstravimo dinamiką. Valstybės sukurtos integracijos sistemos ir socialinio darbuotojo sąveika trukdo net ir socialiniam darbuotojui oriai atlikti savo darbą dėl pasitaikančių sistemos spragų, o tai automatiškai paveikia ir priverstinio migranto orumo išlaikymą. Pastebima, kad bandoma formuoti dialogą tarp nevyriausybinių organizacijų, įgyvedinančių priverstinių migrantų integraciją, ir valstybės, taip siekiant sistemos pokyčio.
2015 refugee crisis has posed many challenges for the European Union, including Lithuania. The integration of forced migrants requires both the state and the social workers to have certain competences, empathy and aspirations to ensure the dignity of the individual in the process of integration into society. In this process, the concept of "the other" is encountered. The concept of "the other" is perceived by both sides, from the perspective of the forced migrant who seeks to be accepted, as well as from the state, society, including the social worker, where it is crucial to recognize ones attitude to "the other". This affects the further development of the relationship, through which the dignity of the person is constructed. Object of the study: construction of forced migrants dignity in the social workers practice Aim of the research: to reveal how the dignity of forced migrants is being constructed in social work practice. Research objectives: 1. To discuss how the interaction between the state integration system and the social worker influences the dignified living conditions of forced migrants. 2. To discuss the influence of the roles of social worker on the dignity of a forced migrant. 3. To reveal the importance of the personal contribution of a forced migrant during integration. The research is based in constructivist ontological and subjectivist epistemological positions. The study included 5 social workers who directly provide assistance to refugees and asylum seekers in Lithuania. The findings were analyzed using grounded theory method. In the analysis of the empirical data, three main factors were identified that influence the construction of the forced migrant's dignity: the state's perspective and development of integration policies; psychosocial behavior of the forced migrant, and the position of the social worker through the assumed roles. The interdependence of these three parts determine the dynamics in constructing the dignity of a forced migrant. The research reveakes that the interaction between the state-created integration system and the social worker hinders, even for the social worker, the dignity of his work, due to the systemic gaps, which automatically affects the maintenance of the dignity of the forced migrant. It is noticed that an attempt is being made to establish a dialogue between the integration of non-governmental organizations that introduce forced migrants and the states in this way to bring about change in the system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93009
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

232
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons