Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93008
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sabaliauskaitė, Jolanta
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Žaidybinių veiklų taikymas įveikiant kalbėjimo sutrikimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
Other Title: Applying play activities to overcoming speech disorders in pre-school and pre-primary education
Extent: 70 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Žaidybinė veikla;Kalbėjimo sutrikimai;Play activities;Speech disorders
Abstract: Tyrimo problema. Vis dažniau pastebima, kad vaikai, atėję mokytis į pirmąją klasę, turi mažą šnekamosios kalbos patirtį arba turi kalbėjimo sutrikimų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2017), Lietuvoje 2016–2017 m. didžiausią specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalį sudaro vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Šie sutrikimai sukelia neigiamą poveikį vaikų bendravimui ir ugdymuisi, todėl labai svarbu tiksliai ir laiku nustatyti kalbos sutrikimą ir pradėti kalbos ugdymo pratybas. Bandant įveikti kalbėjimo sutrikimus, dažnai reikalingos tinkamos priemonės, būdai, metodai. Vienas iš tokių metodų – žaidybinė veikla. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams žaidimas yra priemonė kalbiniams ir komunikavimo gebėjimams ugdytis. Todėl šiame kontekste iškyla aktualus tyrimo klausimas: kokį poveikį vaikų kalbėjimo sutrikimų įveikimui daro žaidybinių veiklų taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Tyrimo objektas - ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo sutrikimų įveikimas taikant žaidybines veiklas. Tyrimo tikslas – atskleisti žaidybinių veiklų taikymo poveikį įveikiant kalbėjimo sutrikimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Darbe taikyti tyrimo metodai: • Duomenų rinkimo: mokslo šaltinių apžvalga; pusiau struktūruotas interviu logopedams ir tėvams, skirtas atskleisti logopedų ir tėvų patirtims įveikiant kalbėjimo sutrikimus priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo srityje taikant žaidybines veiklas. • Duomenų analizės: kokybinė turinio (content) analizė. Atliktas tyrimas parodė, kad logopedai, siekdami įveikti kalbėjimo sutrikimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, dažniausiai taiko žodinius, vaidybinius ir stalo žaidimus. Daugelis į pagalbą pasitelkia konstrukcinius, ramesnio pobūdžio ir interaktyvius žaidimus. Kiek mažiau naudojami judrieji, loginiai ir sensoriniai žaidimai. Tėvai žaidimus kaip metodą įveikiant kalbėjimo sutrikimus vertina teigiamai, jų manymu, žaidimai labiausiai gelbsti turtinant žodyną, padeda vaikams atsipalaiduoti, suteikia gerų emocijų ir padeda įsiminti naujus dalykus.
Problem of the research. It is increasingly noticeable that children come to primary education, have a low level of spoken language or have speech disorders. Lithuanian statistics shows that in Lithuania in 2016 – 2017 year the majority of pupils with special educational needs are children with speech and language disorders. For children, these disorders have a negative impact on communication and education, so it is very important to accurately and timely identify a language disorder and start language training. Attempts to overcome speech disorders often require appropriate tools, techniques and methods. One of these methods is playing. For pre-school and pre-primary children, the game is a tool for developing language and communication skills. Because of this context, the study raises the question: What impact does the usage of play activities for children speech disorders in pre-school and pre-primary education? The object of the research: Overcoming pre-school and pre-school children speech disorders through play activities. Aim of the research - to reveal the impact of the application of playing activities in overcoming speech disorders in pre-school and pre-primary education. Methods of the research: Data collection: review of scientific sources, semi-structure interview with speech therapists and parents to reveal speech therapists and parents experience in overcoming speech disorder in pre-primary and pre-school education through play activities. Data analysis: qualitative content analysis. The research has shown - speech therapists usually use verbal, feature and table games to overcome speech disorder in pre-school and pre-primary education. Most of the speech therapists uses constructive, quieter and interactive games. Less speech therapists uses of mobile, logical and sensory games. Parents appreciate games as a method for overcoming speech disorders, they think the games are helping by enriching the dictionary, helps children to relax, gives good emotions and helps to memorize new things.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93008
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
jolanta_sabaliauskaite_md.pdf891.56 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 1, 2021

Download(s)

78
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons