Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92989
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Mikolaitytė, Rima
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Lyčių asimetrija pagalbos procese smurtą patiriančioms šeimoms: tarp paguodos ir pasmerkimo
Other Title: Gender asymmetry in the assistance process to families experiencing domestic violence: between consolation and condemnation
Extent: 87 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Lyčių asimetrija;Gender assymetry;Smurtas šeimoje;Domestic violence;Pagalbos procesas;Assistance process;Socialinis darbas;Social work
Abstract: Moterų ir vyrų skirtingi vaidmenys bei atsakomybės visuomenėje įtvirtina lyčių nelygybę ir asimetriją – iškraipymus, atotrūkius ir nukrypimus, kurie socialiniu ekonominiu požiūriu dar nėra visapusiškai ir giliai ištirti. Egzistuojanti lyčių sistema – biologinė ir socialinė lytis, kuri atitinka tam tikrą kiekvienos lyties vaidmenį socialinėje aplinkoje, sukuria asimetriją lyčių santykiuose. Istoriškai, kultūriškai susiklosčiusi aukštesnė vyrų valdžia, galia ir žemesnė moterų padėtis lemia, kad moterys dažniau kenčia smurtą. Tyrimu siekiama atskleisti, kaip specialistų pagalbą šeimai, patiriančiai smurtą artimoje aplinkoje, teikiantys specialistai konstruoja lyčių asimetriją pagalbos procese. Tyrimo uždaviniai: 1) Aprašyti, kaip konstruojamas klientas šeiminio smurto pagalbos procese. 2) Atskleisti pagalbos proceso ypatumus, teikiant pagalbą smurtą patiriančioms šeimoms. 3) Atskleisti specialistų bendradarbiavimo trikdžius, paveiktus lyčių asimetrijos. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas, taikytas interviu duomenų analizės metodas. Naudojant pusiau struktūruotą interviu buvo apklausti 7 specialistai, teikiantys pagalbą patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje. Tyrimo metu laikytasi interpretuojamosios – konstruktyvistinės ontologijos ir subjektyvistinės – interpretuojamosios epistemologijos pozicijos. Tyrimo duomenims apdoroti pasirinktas temų analizės metodas. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad lyčių asimetrija atsiskleidžia tipiškose smurto artimoje aplinkoje situacijose, kai vyras smurtauja prieš moterį, o moteris prieš vyrą. Taip pat lyčių asimetrija pasireiškia šeimose, kuriose vyras turi didesnę galią, gauna didesnes pajamas. Lyčių asimetrija atsiskleidžia pagalbos procese, tyrimo dalyviai atskleidė, kad smurtą patiriančios moterys yra paliekamos vienos spręsti smurto problemą šeimoje, tačiau apie vyrus nėra kalbama, jiems pagalba neteikiama. Smurto situacijose vartojamas alkoholis, tokiais atvejais specialistų pagalba neskiriama. Pagrindinė pagalbos forma vykstant smurtui šeimoje - šeimos narių atskyrimas, tokiu būdu siekiama išvengti rimtesnių pasekmių, besikartojančio smurto. Vyrui pagalba yra privaloma, o moteris gali rinktis. Lyčių asimetriškumas atsiskleidžia pagalbos procese: patys darbuotojai išskirsto pagalbą pagal lytį. Teikiant pagalbą ji yra asimetriška, priklauso nuo darbuotojo kompetencijos, kai yra iškeliama sąlyga privalėti būti motyvuotam.
Different roles and responsibilities of women and men in society foster gender inequality and asymmetry - distortions, gaps and divergences that are not yet fully and deeply researched in socio-economic terms. Existing system of genders- biological and social gender which corresponds to certain role of each gender in a social environment - creates an asymmetry in gender relations. Historically and culturally men have superior power while women are in an inferior position which causes women to become victims of violence more often. The aim of the study is to reveal how professionals providing family support in case of domestic violence are constructing gender asymmetry in the assistance process. Tasks of the research: 1) To describe how the client is constructed when assisting family for domestic violence. 2) To reveal the peculiarities of the assistance process by providing assistance to families experiencing violence. 3) To reveal the interference in specialist cooperation resulting from gender asymmetries. To achieve the aim of the study a qualitative research was carried out, the method of interview data analysis was applied. Using semi-structures interview, 7 specialists providing assistance to those affected by domestic violence where interviewed. During the research, the position of interpretive - constructivist ontology and subjective - interpreted epistemology was followed. The method of topic analysis was chosen to process the study data. Analysis of the data obtained during the research revealed that gender asymmetry plays out in typical situations of domestic violence where the man assaults the woman and the woman assaults the man. Also, gender asymmetry manifests itself in families where the man has superior power over the woman and has bigger income. Gender asymmetry is revealed in the assistance process; the participants of the research indicated that female victims of domestic violence are left to solve the problem by themselves, while men are not mentioned, they do not receive any aid. Alcohol is consumed in situations of domestic violence and this is the reason why aid is refused. The main form of assistance in cases of domestic violence is separation of family members in order to prevent more serious consequences and reoccurrence of domestic violence. The man receives mandatory assistance while for the woman it is optional. Gender asymmetry is revealed during the process of assistance when the personnel themselves distribute aid according to gender. Asymmetry in the process of assistance depends on personnel’s competence which includes the condition to be motivated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92989
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

34
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.