Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92984
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Stakniūnienė, Rita
Supervisor: Mažeikienė, Natalija
Title: Smurtą patyrusių moterų patirtys: tarp klaidingos sąmonės ir užgimstančio sąmonėjimo
Other Title: Experiences of women who have experienced violence: between false consciousness and rising conscientization
Extent: 81 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Smurtas;Violence;Smurtas artimoje aplinkoje;Klaidinga sąmonė;Kritinė sąmonė;Sąmonėjimas;Feminizmas;Domestic violence;False consciousness;Critical consciousness;Becoming more conscious;Feminism
Abstract: Lietuvoje smurto prieš moteris problema vis dar išlieka ypač opi ir gana užslėpta socialinė problema. Sunku nustatyti tikrąjį smurto artimoje aplinkoje mastą, nes dauguma smurtą patyrusių moterų nedrįsta viešinti tikrosios savo smurto ir engimo istorijos. Įsisąmonintas aukos vaidmuo, kuris yra tikrasis gyvenimo proceso atspindys, formuoja asmeninę smurtą patiriančių moterų sąmonę. Magistro baigiamajame darbe analizuojamos smurtą patyrusių moterų patirtyse išryškėjusios, klaidingą sąmonę formuojančios struktūrinės priežastys ir prielaidos moterų sąmonėjimo procesui. Pagrindinė magistro darbo idėja – iš biografinio tyrimo metu gautos informacijos išskirti struktūrinius veiksnius, formuojančius klaidingą smurtą patyrusių moterų sąmonę, ir atskleisti jos raišką. Atliekant tyrimą remtasi kritine ir feministine socialinio darbo teorijomis. Tyrimo objektas - smurtą patyrusių moterų klaidingą sąmonę formuojančios ir prielaidas sąmonėjimo procesui suteikiančios struktūrinės priežastys. Tyrimo tikslas - atskleisti smurtą patyrusių moterų klaidingos sąmonės raišką, jos formavimosi struktūrines priežastis ir prielaidas sąmonėjimui, remiantis biografiniu pasakojimu. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti smurto lyties atžvilgiu sampratą ir esminius jo raiškos požymius. 2. Aptarti galimas struktūrines klaidingos sąmonės formavimosi priežastis ir prielaidas asmens sąmonėjimo procesui, remiantis teoriniu pagrindimu. 3. Atskleisti smurtą patyrusių moterų klaidingos sąmonės raišką biografiniuose pasakojimuose. 4. Remiantis biografiniais smurtą patyrusių moterų pasakojimais, atskleisti klaidingos sąmonės formavimosi struktūrines priežastis ir prielaidas sąmonėjimo procesui. Tyrimo metodai. Struktūrinių priežasčių, formuojančių smurtą patyrusių moterų klaidingą sąmonę ir prielaidas moterų sąmonėjimui, atpažinimas atskleidžiamas naudojant kokybinį tyrimą. Tyrimo duomenims surinkti pasirinktas biografinio pasakojimo metodas. Gauti duomenys analizuojami turinio analizės metodu, išskiriant kategorijas. Tyrimą sudaro šios dalys: teorinė dalis, pateikiamas tyrimo metodologijos aprašymas ir tyrimo rezultatai su išvadomis ir rekomendacijomis. Tyrimo dalyviai - smurtą patyrusios moterys. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavusių moterų pasakojami įvykiai, sujungus juos į vieną biografinį pasakojimą, atskleidė smurtą patyrusių moterų sukonstruotas gyvenimo istorijas, kurias analizuojant išryškėjo struktūrinės priežastys, turėjusios įtakos smurtą patyrusių moterų klaidingos sąmonės formavimuisi. Moteris nuo pat vaikystės lydėjęs smurtas – struktūrinė problema, kuri ir atsiskleidė biografiniuose moterų pasakojimuose. Vaikystėje ir paauglystėje išgyventi kriziniai įvykiai, išsiugdytas nesaugus prieraišumas, kančia dėl negalėjimo keisti situacijos, nuolat patiriamos neigiamos emocijos konstruoja destruktyvius santykius su socialine aplinka ir suaugusių moterų gyvenime. Tyrimo metu atsiskleidė, kad vienoms moterims sąmonėjant pavyko projektuoti savo dabartį ir ateitį, o kitoms moterims neužtenka vidinių resursų pasipriešinti struktūriniams veiksniams, darantiems įtaką jų mąstymui. Rekomendacijos pateikiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, teisėsaugai, nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms socialiniame sektoriuje, ir mokslininkams bei studentams.
The issue of violence against women remains a particularly relevant and quite hidden social problem in Lithuania. It is difficult to establish the actual extent of domestic violence because most of the women who have experienced it are afraid to disclose their authentic histories of violence and oppression. Women who experience violence have developed their personal consciousness by taking a victim’s role, which is an actual reflection of their life process. The structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious, identified in the experiences of women who experienced violence, are analysed in the Master’s Thesis. The main idea of the Master’s Thesis is to identify structural factors, which form false consciousness among women who have experienced violence, and to reveal its manifestation in the information gained during the biographical research. The Critical and Feminist social work theories were used in the research. The object of the research - the structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious among women who experienced violence. The aim of the research - based on the biographical narratives, to reveal the manifestation of false consciousness among women who experienced violence, the structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious. The tasks of the research: 1. To analyses the concept of gender-based violence and main features of its expression. 2. Based on theoretical background, to discuss possible structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious. 3. To reveal the manifestation of false consciousness among women who experienced violence in their biographical narratives. 4. Based on biographical narratives of women who experienced violence, to reveal the the structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious. The methods of the research. In order to identify the structural causes of formation of false consciousness and prerequisites for the process of becoming more conscious among women who experienced violence, a qualitative research was carried out. The research data were collected using a biographical narrative method. The content analysis method was used for the analysis of the collected data, and separate categories were distinguished. The research consists of the following parts: the theoretical part, the description of the research methodology, and the results of the research, followed by conclusions and recommendations. The participants of the research. Women who experienced violence. The results of the research. Following the combination of events reported by the participants of the research into one biographical narrative, the constructed life stories of women who experienced violence were revealed. The analysis of these life stories identified structural causes, which had influenced formation of false consciousness among women who experienced violence. Violence, experienced by women from their childhood, is a structural problem, which revealed itself in the biographical stories of the women. Critical events, which were underwent by women in their childhood and adolescence, acquired unsafe affection, suffering from inability to change their situation, and constant negative emotions continue to construct destructive relations with social environment in their adulthood. The research revealed that while some women were able to project their present and future through the process of becoming more conscious, the rest lacked inner resources to resist structural factors, which have impact on their thinking. The recommendations are provided for the Ministry of Social Security and Labour, law enforcement institutions, non-governmental organisations working in the social sector, scientists and students.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/92984
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rita_stakniuniene_md.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.