Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87765
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kaminskaitė, Viltė
Supervisor: Pilelienė, Lina
Title: Reklaminės žinutės šaltinio parinkimas Lietuvos azartinių lošimų namų reklamai
Other Title: Selecting an advertising message source for casino's of Lithuania advertisement
Extent: 164 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Reklaminės žinutės šaltinis;Reklamos veidas;Kazino;Advertising message source;Advertising spokesperson;Casino
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – nustačius kriterijus, kuriais turi pasižymėti azartinių lošimų namų reklaminės žinutės šaltinis, parinkti tinkamą šaltinį azartinių lošimų namų reklamai. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys – teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje darbo dalyje nagrinėjamas reklaminės žinutės šaltinio parinkimas teoriniu aspektu. Analizuojamos, lyginamos moksliniuose šaltiniuose, straipsniuose pateiktos Lietuvos ir užsienio autorių nuomonės, atlikti tyrimai bei sudaryti modeliai, susiję su reklaminės žinutės šaltinio samprata, klasifikacija, poveikiu, naudojimu, pasirinkimu bei efektyvumu. Remiantis išnagrinėta moksline literatūra, sudaromas teorinis reklaminės žinutės parinkimo modelis, kuriuo remiantis atliekamas reklaminės žinutės šaltinio parinkimo azartinių lošimų namų reklamai tyrimas. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai. Atliekamu tyrimu siekiama parinkti tinkamą reklaminės žinutės šaltinį azartinių lošimų namų reklamai, atsižvelgiant į skirtingus rinkos segmentus. Tyrimas organizuojamas keturiais etapais: atliekant fokus grupės diskusijas ir nustatant tinkamus reklaminės žinutės šaltinių tipus bei savybes, remiantis šiais gautais rezultatais pasitelkiama conjoint analizė bei patirties apžvalgos tyrimas, siekiant sugeneruoti tinkamus šaltinių profilius, kurie vertinami anketinės apklausos būdu. Projektinėje dalyje pateikiami reklaminės žinutės šaltinio parinkimo azartinių lošimų namų reklamai pasiūlymai, sudaromas reklaminės žinutės šaltinio pasirinkimo ir naudojimo modelis bei požymių lygio naudingumo žemėlapis. Nustatyta, kad didžiausią įtaką vartotojams daro šaltinio tikrumas bei lytis. Klientes moteris labiausiai paveiktų įžymus tamsių bruožų, puošniai atrodantis vyras, potencialias klientes – nežinoma tamsių bruožų, puošniai atrodanti moteris. Tiek esamus, tiek potencialius klientus vyrus labiausiai paveiktų įžymi šviesiaplaukė, puošniai atrodanti moteris.
The aim of the diploma paper – to select advertising message source for casino‘s advertisement, after revealing effective casino‘s message source factors. The diploma paper consists of theoretical, analytical and project parts. The theoretical part consists of the analysis, research and comparison of the Lithuanian and foreign authors opinions submitted in various scientific literature, sources, articles, researches and developed models related to the advertising message source, its classification, impact on consumers, using opportunities, selection and effectiveness. Also, based on analyzed scientific literature, theoretical model of the advertising message source selection is developed. Based on this developed model, the research of the advertising message source suitability for casinos‘ advertisement is done. Analytical part consists of collected results analysis. This research is based on advertising message source selection for casino‘s advertisement, considering different segments of market. The study is done in four phases: conducting focus group discussions and identifying appropriate message source types and factors, based on the results conjoint analysis and expert opinion is used to generate sources‘ profiles, which are evaluated using questionnaire survey method. Project part consists of recommendations for advertising message source selection for casino‘s advertisement. Model of casino‘s advertising message source selection and usage and also source‘s attributes usefulness map are developed. It was determined that source‘s face realness and gender have the biggest influence on consumers. Female clients would be affected most by a celebrity man with dark features and luxurious look, potential clients – unknown woman with dark features and luxurious look. Casino‘s male clients and potential clients would be affected most by a celebrity blonde woman looking luxurious.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87765
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vilte_kaminskaite_md.pdf5.73 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

182
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

60
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.