Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85846
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Gintaras, Andrius
Supervisor: Mažylis, Liudas
Title: ES atsinaujinančių energijos išteklių politikos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje 2021-2030 metais
Other Title: Prospects for Implementing EU‘s renewable energy policy in Lithuania for the period of 2021-2030
Extent: 76 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Europos Sąjunga;Atsinaujinantys ištekliai;Žalioji energetika;European Union;Renewable energy;Green energy
Abstract: Šiame magistro darbe analizuojamas Europos Sąjungos atsinaujinančių energijos išteklių politikos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje 2021-2030 metų laikotarpiu. Per pastaruosius kelius dešimtmečius sparčiai auganti Europos Sąjungos ekonomika bei greitu tempu didėjantis gamtinių išteklių naudojimas privertė ieškoti geresnių ir efektyvesnių alternatyvų, siekiant užtikrinti tolimesnę tvarią Sąjungos plėtrą. Viena iš alternatyvų tam yra pasaulyje sparčiai populiarėjantys atsinaujinantys energijos šaltiniai – saulės energija, vėjo energija, hidroenergija bei biomasė. Lietuva, būdama ES bendruomenės nare, siekia bendrų ES tikslų įgyvendinimo. Darbe atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo politika buvo įvertinta daugiapakopio valdymo, europeizacijos bei liberaliojo tarpvyriausybiškumo teorijų kontekste. Antroje darbo dalyje pateiktos įžvalgos apie atsinaujinančių energijos išteklių politikos formavimosi priežastis, pristatoma mokslinėje literatūroje dažniausiai naudojama atsinaujinančių energijos šaltinių klasifikacija bei analizuojami pagrindiniai ES teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys šią viešosios politikos sritį. Ypatingas dėmesys skiriamas dokumentuose iškeliamiems tikslams 2021-2030 metų laikotarpiui, kurie nurodo ES prioritetus šioje politikos srityje ateinančiame dešimtmetyje – šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei energijos tiekimo saugumo užtikrinimas. Trečioje darbo dalyje apžvelgiami pagrindiniai teisės aktai ir dokumentai, kuriais vadovaujantis Lietuvoje formuojama ir įgyvendinama atsinaujinančių energijos išteklių politika. Rengiant magistro darbą buvo atliktas kokybinis tyrimas, kurio pagrindinis tikslas buvo nustatyti AEI politikos srities tolimesnes įgyvendinimo perspektyvas 2021-2030 m. laikotarpyje. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūruotas ekspertinis interviu. Tyrime dalyvavo 7 ekspertai. Tyrimo objektas: Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos politika europinės integracijos kontekste. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog ES turėjo didelę įtaką Lietuvos AEI politikos formavime. Ištirtas ekspertų požiūris į dabartinę šios politikos srities situaciją šalyje, nustatyti svarbiausi aspektai, ties kuriais turėtų būti sutelkiamas dėmesys 2021-2030 metų periode. Tyrimo metu taip pat pateikiamos galimos grėsmės tolimesniam AEI politikos įgyvendinimui Lietuvoje bei įvertintos ateities perspektyvos.
This master‘s thesis is a research on prospects for implementing EU‘s renewable energy policy in Lithuania for the period of 2021-2030. Over the last couple of decades, rapidly growing EU‘s economy and increasing usage of planets resources were one of the main reasons for a need of more effective and sustainable alternatives in order to continue the growth of union and well being of the whole region. One of the alternatives is renewable energy, including solar, hydro, wind and biomass energy. This energy doesn‘t produce neither greenhouse gases – which cause climate change – nor polluting emissions. Being a part of European Union, Lithuania is trying to reach the shared goals in renewable energy policy. The main object of this thesis is Renewable energy policy in Lithuania in the context of European integration. The goal of the paper is to analyze future prospects for implementing EU’s renewable energy policy in Lithuania for the period of 2021-2030. The first part of the paper is theoretical and focused on renewable energy policy in the context of multi-level governance, Europeanisation and liberal intergovernmentalism. Renewable energy is a very broad policy, which has many aspects – energy‘s security, transportation, innovation and many more. This is the main reason why renewable energy policy is being formed and implemented via various levels of institutions. Second part includes renewable energy classification and description of different renewable energy methods and analyses main documents, which describe how EU regulates it‘s policy. Third part of master’s thesis is focused on renewable energy regulation in Lithuania. The final part of this thesis is research on prospects for implementing EU‘s renewable energy policy in Lithuania for the period of 2021-2030. This research was completed by selecting a panel of experts, who gave their views on renewable energy prospects. The main finding of this research were about EU’s role in forming renewable energy policy in Lithuania, analysis of current situation in the renewable energy sector in Lithuania. The research also indicated possible perspectives and dangers of for implementing EU‘s renewable energy policy in Lithuania for the period of 2021-2030.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85846
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
andrius_gintaras_md.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

132
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.